Gröna Sörby etapp 2

Planområdet markerat i rött.

Planområdet markerat i rött.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nya bostäder och ett aktivitetsfält. Bebyggelsen ska vara varierad när det gäller gestaltning, höjd och upplåtelseform. Aktivitetsfältet ska erbjuda upplevelser och motionsmöjligheter året om.

Området är beläget i nordvästra Kumla, cirka 2 km från Kumla torg. Området
gränsar i norr och väster till jordbruksmark, i söder till Gröna Sörby etapp 1, och i
öster av bostadsområdet Skogsgläntan (kvarteret Slånbäret) samt skogsområdet
Vargavrån.

Status

Samhällsbyggnadsnämnden i Kumla kommun beslutade 2023-06-08 att anta detaljplanen för Gröna Sörby, etapp 2.

Detaljplanen vann laga kraft den 2023-07-04.

Lagakrafthandlingar

Planbeskrivning Pdf, 6.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta Pdf, 31 MB, öppnas i nytt fönster.

Övriga handlingar i ärendet är samma som tidigare och finns här nedan.

 

Antagandehandlingar

Underrättelse Pdf, 228.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta Pdf, 31 MB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning Pdf, 6.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Granskningsutlåtande Pdf, 809.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilagor som tillkommit efter granskning
Bilaga 6.1 Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster., Förslag till platsspecifika riktvärden samt riskbedömning avseende påvisade föroreningar i fyllnadsmaterial, Structor Miljöteknik AB, 2021-11-19
Bilaga 8 Pdf, 10.1 MB, öppnas i nytt fönster., Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Ensucon AB, 2023-05-30

(Övriga bilagor är samma som i granskningen)

Granskningshandlingar

Underrättelse Pdf, 225 kB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta Pdf, 3.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning Pdf, 5.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Samrådsredogörelse Pdf, 426.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilagor
Bilaga 1 Pdf, 14.5 MB, öppnas i nytt fönster. Planprogram Det gröna Sörby, 2016-10-19
Bilaga 2 Pdf, 3.6 MB, öppnas i nytt fönster. Fördjupat planprogram: Hållbarhetsstrategi, Genomförandeplan och Gestaltningsprogram, 2018-06-18
Bilaga 3 Pdf, 3.8 MB, öppnas i nytt fönster. Trafik- och bullerutredning Gröna Sörby (Sweco), 2018-05-30
Bilaga 4 Pdf, 370.8 kB, öppnas i nytt fönster. PM Förprojektering Geoteknik Etapp 2 Gröna Sörby (VAP), 2021-02-10
Bilaga 5 Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster. PM Dagvatten Gröna Sörby etapp 2 (VAP), 2021-0-18
Bilaga 6 Pdf, 6.7 MB, öppnas i nytt fönster. PM Kontroll av tillförda schaktmassor (Structor), 2021-07-13
Bilaga 7 Pdf, 7 MB, öppnas i nytt fönster. Miljöteknisk markundersökning (Tyréns), 2022-07-08

Om du har frågor angående detaljplanen är du välkommen att kontakta:
Planenheten, 019-58 80 00, plan@kumla.se

Intresserad av småhustomt i Gröna Sörby?

Besök denna sida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.