Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen utför uppdrag åt kommunstyrelsen och utgör samtidigt kommunens ledning.

Kommunledningsförvaltningen leds av kommundirektören.

Här finns personalavdelningen med övergripande ansvar för personalfrågorna i Kumla kommun.

Till kommunledningsförvaltningen hör också ekonomiavdelningen med ansvar för finansförvaltning, pensionsförvaltning och övergripande ekonomiskt ansvar.

IT-avdelningen ansvarar för strategiska frågor, stöd och drift gällande IT-verksamhet.

Kansliavdelningen ansvarar för kommunens administration, tjänstemannaservice till den politiska ledningen, juridiska frågor, alkhol- och drogsamordningen, arkivet, överförmyndarhandläggarfrågor, konsumentvägledning, budget- och skuldrådgivningen och har också ett övergripande ansvar för samordning av information. Till kansliavdelningen hör också posthanteringen, repro och servicecenter.

Till kommunledningsförvaltningen hör också arbetsmarknads- och integrationsavdelningen (AMI) som ansvarar för arbetsmarknadsåtgärder. Detta innefattar bland annat arbetsmarknadspolitiska åtgärder av olika slag så som arbetspraktik, anställningsstöd och lönebidragsanställning. Även flyktingmottagandet bedrivs inom ramen för AMI:s verksamhet.

Daniel Jansson-Hammargren, kommundirektör

Daniel Jansson-Hammargren, kommundirektör

Annika Hallberg, tf. administrativ chef

Ann-Charlotta Brandett, administrativ chef

Johan Hultgren, ekonomichef

Johan Hultgren, ekonomichef

Malin Holm, personalchef

Malin Holm, personalchef

Jimmy Leonborn, IT-chef

Jimmy Leonborn, IT-chef

Maria Israelsson, avdelningschef arbetsmarknads- och integrationsavdelningen

Anna Gustafsson, avdelningschef arbetsmarknads- och integrationsavdelningen

Maria Israelsson, avdelningschef arbetsmarknads- och integrationsavdelningen

Hanna Jonasson, näringslivschef