Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen utför uppdrag åt kommunstyrelsen och utgör samtidigt kommunens ledning.

Kommunledningsförvaltningen leds av kommundirektören.

Här finns personalavdelningen med övergripande ansvar för personalfrågorna i Kumla kommun.

Till kommunledningsförvaltningen hör också ekonomiavdelningen med ansvar för finansförvaltning, pensionsförvaltning och övergripande ekonomiskt ansvar.

IT-avdelningen ansvarar för strategiska frågor, stöd och drift gällande IT-verksamhet.

Kansliavdelningen ansvarar för kommunens administration, tjänstepersonsservice till den politiska ledningen, juridiska frågor, krisberedskap, alkhol- och drogsamordningen, arkivet, överförmyndarhandläggarfrågor, konsumentvägledning och har också ett övergripande ansvar för samordning av information. Till kansliavdelningen hör också posthanteringen, repro och servicecenter.

Till kommunledningsförvaltningen hör också arbetsmarknads- och integrationsavdelningen (AMI) som ansvarar för arbetsmarknadsåtgärder. Detta innefattar bland annat arbetsmarknadspolitiska åtgärder av olika slag så som arbetspraktik, anställningsstöd och lönebidragsanställning. Även flyktingmottagandet bedrivs inom ramen för AMI:s verksamhet.

Gabriella Mueller Prabin, kommundirektör

Gabriella Mueller Prabin, kommundirektör och tf. it-chef

Ewa Rodenfelt, ekonomichef

Ewa Rodenfelt, ekonomichef

Ann-Charlotta Brandett, kanslichef

Ann-Charlotta Brandett, administrativ chef

Malin Holm, hr-chef

Malin Holm, HR-chef

Anna Gustafsson, avdelningschef arbetsmarknads- och integrationsavdelningen

Anna Gustafsson, avdelningschef arbetsmarknads- och integrationsavdelningen

Hanna Jonasson, näringslivschef

Hanna Jonasson, näringslivschef