Regler för sekretess

En handling som är sekretessbelagd innehåller uppgifter som enligt offentlighets- och sekretesslagen inte får lämnas ut. Vem som helst kan därför inte ta del av handlingen.

Syftena med sekretess kan vara olika. En sekretessbelagd handling kan exempelvis innehålla information om personliga saker som rör en individs ärenden till skola, sjukvård eller socialtjänst. I ett sådant fall skyddar sekretessen individens personliga integritet.

Om du vill att ett brev till kommunen ska vara sekretessbelagt spelar det ingen roll om du skriver ”hemligt” på kuvertet, uppgifterna i brevet omfattas bara av sekretess om lagen anger det.

Internt arbetsmaterial inom kommunen får bara läsas av anställda på kommunen, de är inte allmänna handlingar och därför kan inte vem som helst ta del av dem.

Om du av någon anledning inte får ut en handling av kommunen, till exempel för att den är sekretessbelagd, har du rätt att begära ett beslut som du kan överklaga. Kommunen är då skyldig att förklara hur du överklagar.