Willéngården 1 - Norrgårdens förskola

Syfte

Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet till nybyggnation av en ny förskola i åtta avdelningar.

Läge

Planområdet är beläget i Kumlaby, i södra Kumla. Området gränsar till bostadsområden Willéngatan i norr och öster, i söder gränsar området till en lekplats och i väster till en parkmiljö.

Status

Samhällsbyggnadsnämnden i Kumla kommun beslutade den 14-02-2023 att anta
detaljplanen för fastigheten Willéngården 1 (Norrgårdens förskola).

Detaljplanen vann laga kraft den 13 mars 2023.

Handlingar

Lagakraftbevis Pdf, 97.2 kB.

Plankarta Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Granskningsutlåtande Pdf, 254.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilagor

Bilaga 1. DagvattenPM för Norrgårdens förskola Pdf, 4.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga (förslag till höjdsättning av förskolegård) Pdf, 594.8 kB.

Information

För mer information är du välkommen att kontakta planenheten:

Telefon: 019-58 80 00

E-post: plan@kumla.se