Detaljplan för Idrottsparken förskola

Planområdet

Detaljplanens syfte är att pröva och möjliggöra uppförandet för en förskola i idrottsparken.

Status

Samhällsbyggnadsnämnden i Kumla kommun beslutade 2023-10-03 att anta detaljplanen för Idrottsparken förskola.

Detaljplanen vann laga kraft den 2023-10-26.

Handlingar

Planbeskrivning Pdf, 2.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta Pdf, 480.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Laga kraftbevis Pdf, 175.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Granskningsutlåtande Pdf, 718.1 kB.

Bilaga 1- Bullerberäkning Pdf, 497.6 kB.

Bilaga 2- Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Kumla 12:2 m.fl Pdf, 7.6 MB.

Bilaga 3- Kompletterande grundvatten- och porgasundersökning Pdf, 4.1 MB.

Kontakt

Om du har frågor angående detaljplanen är du välkommen att kontakta:
planenheten, 019-58 80 00, plan@kumla.se