Slam och latrin

Renhållningsentreprenören VOAV sköter tömningen av slamavskiljare och slutna tankar i Kumla kommun.

Kumla kommun ansvarar för arbetet, som utförs av VOAV. Vi är din kontakt, och det är vi som sköter faktureringen, utom vid jourarbete då entreprenören fakturerar dig direkt.

Du får inte tömma på annat sätt utan tillstånd från kommunens miljöavdelning.

Pris

Kostnaden för tömningen är anpassad efter att fler brunnar töms på samma tur. Extra tömning sker till ordinarie pris och jourtömning faktureras av VOAV enligt deras jourtaxa.

Prislista

Prislista


Slamsugning av sluten tank upp till och med 4 kubikmeter

1 769 kr/gång

Slamsugning av trekammarbrunn upp till och med 4 kubikmeter

1 769/gång

Slamsugning köksbrunn inom 20 meter

1 008 kr/gång

Tillägg för slangdragning över 20 meter

14 kr/m

Kubikmeteravgift utöver 4 kubikmeter

415 kr/m3

Tillägg för försvårad hämtning

529 kr/gång

Avgift om tömning har varit omöjlig att genomföra (så kallad bomkörning)

1 039/gång

Slamavskiljare

Tömningen sker minst en gång per år, men en slamavskiljare för fritidshus med en våtvolym om minst 2 kubikmeter kan tömmas vart annat år. Tömningarna sker efter en turlista som kommunen ansvarar för, så normalt behöver du inte boka. Upptäcker du att du inte fått tömning vid den normala tidpunkten får du gärna höra av dig.

Du får en avisering

Entreprenören skickar ett meddelande per post så du vet att det är dags för tömning och du kan förbereda så att vi kommer fram till din brunn.

Extra tömning

Behöver du en extra tömning kan du beställa det genom Kumla kommun. Tömnings sker då inom fem arbetsdagar. För aktuellt pris, se prislista ovan. Kontakta oss genom Servicecenter.

Sluten tank ​

Du beställer tömning av din slutna tank direkt hos VOAV på telefon 0582-133 90

Minireningsverk

Du måste vara hemma och du måste ha förberett arbetet när vi kommer och tömmer ditt reningsverk.

Det finns många olika typer av reningsverk och därför ska instruktioner för just ditt reningsverk finnas vid brunnen.

Det här gör vi inte:

  • Monterar eller demonterar reningsverk.
  • Ansvarar för slangar och kablar som går sönder.
  • Återfyller brunnen med vatten.
  • Flyttar eller lyfte tyngre reningsverk.

Beställning av tömning av minireningsverk sker direkt i kontakt med VOAV på telefon 0582-133 90

Du ansvarar för underhåll och framkomlighet

Du som fastighetsägare ansvarar för anläggningen. Du ska se till att locket inte är övertäckt och att det går att ta sig fram till brunnen.

Lock ska gå att öppna

Betonglocket får inte vara större än 60 cm i diameter. Locket till slamavskiljare och sluten tank får inte vara över­täckt och ska kunna öppnas av en person utan verktyg. Lock som spricker vid normal hantering ersätts inte.

Väg som klarar tunga fordon

Fordonen som kör slam är stora och väger ungefär 26 ton. Vägen måste vara av asfalt, grus eller hård yta. Gräsyta eller gräsväg fungerar inte.

Framkomlig väg

Det ska vara fri väg till anläggningen. Vägen ska skottas och sandas vid behov, samt röjas från vegetation. Markera kanterna på vägen om det är snö, och markera brunnen med en stolpe eller pinne.

Vändmöjlighet ska finnas i form av vändplan med en radie på 11 meter, eller T-kors med vägbredden 4,5 meter, längden 10 meter och en fri höjd 4 meter. Skador på anvisad väg eller mark i samband med tömning ersätts inte.

Om tömning inte kan ske debiteras du enligt vår taxa.

Ansök om dispens från tömning av slamavskiljare

Om du vill att din slamavskiljare töms mer sällan än en gång per år kan du ansöka om dispens. Du ansöker med en blankett som du skickar med e-post. Du kan också skicka blanketten med vanlig post. Adresserna står på blanketten.

Ansök om att få ta hand om ditt slam själv

Om du vill tömma och sprida ditt slam i egen regi ansöker du om det. Du ansöker med en blankett som du skickar med e-post. Du kan också skicka blanketten med vanlig post. Adresserna står på blanketten.

Du ska också skicka med en situationsplan över spridningsfastigheten. Bostadshus och vattentäkter inom 100 meter ska vara markerade.

Akut - ring VOAV direkt

Behöver du en akut tömning kontaktar du VOAV direkt på telefon 0582-133 90 mellan kl. 07.00-16.00 och övrig tid. Din tank töms inom 24 timmar och faktureras direkt av VOAV enligt deras taxa.