Redovisning

På den här sidan finns information och instruktioner om vilken redovisning du ska lämna till överförmyndarnämnden och stöd för hur du upprättar den.

Bord med tulpaner, tangentbord och skrivmaterial.

En viktig del i ditt uppdrag är att redovisa till överförmyndarnämnden hur du utfört ditt uppdrag. Nedan får du information om förteckning, årsräkning och sluträkning samt hur du gör för att upprätta och lämna in handlingarna.

Längst ner på sidan hittar du länkar till våra e-tjänster men även dokument som hjälper dig att upprätta din redovisning.

Förteckning

Från den dag du förordnats som god man eller förvaltare ska du inom två månader lämna in en förteckning över din huvudmans tillgångar och skulder. Det gäller endast nya godmanskap och förvaltarskap. Förteckningen lämnar du via e-tjänst. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lämnar du inte in förteckningen i tid kan du föreläggas vid vite att lämna in den.

Årsräkning

Du ska varje år lämna in redovisning avseende föregående års förvaltning av din huvudmans tillgångar. Redovisningen består av en årsräkning och en redogörelse och ska vara överförmyndarnämnden tillhanda före den första mars. Det är viktigt att du i redogörelsen beskriver vad du har gjort i uppdraget då den ligger till grund för ditt arvode.

Lämnar du inte in årsräkningen i tid kan du föreläggas att vid vite lämna in den.

Sluträkning

När ditt uppdrag upphör ska du inom en månad lämna sluträkning till överförmyndarnämnden. Sluträkningen ska avse perioden 1 januari aktuellt år fram till den dag uppdraget upphörde.

Lämnar du inte in sluträkningen i tid kan du föreläggas vid vite lämna in den.

 

Så här upprättar du din redovisning

Följande bilagor ska alltid bifogas din årsräkning:

  • Underlag för alla inkomster
  • Kontoutdrag med saldo efter varje transaktion
  • Årsbesked över tillgångar och skulder
  • Underlag för överlämnade fickpengar
  • Specifikation övriga utgifter Pdf, 123.3 kB, öppnas i nytt fönster.
  • Alla fakturor, kvitton, kvittenser, underlag för privatgirobetalningar och autogiro för transaktioner under kontrollmånaden november.

E-wärna Go

Vi erbjuder ett digitalt redovisningsprogram vid namn e-wärna Go. Det ger dig möjlighet att löpande föra kassabok digitalt som sedan genererar en årsräkning. Års- eller sluträkning tillsammans med verifikationer och redogörelse kan därmed lämnas in till överförmyndarnämnden digitalt.

 

Du loggar in i e-Wärna Go med BankID. Handbok och instruktionsfilmer för e-Wärna Go finner du här nedan.

Logga in på e-Wärna Go här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Instruktionsfilmer för e-Wärna Go Öppnas i nytt fönster.

Länk till Handbok för e-Wärna Go Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Redovisa på blankett

Överförmyndarnämnden ser helst att du redovisar via e-Wärna Go. Vill du ändå lämna årsräkning och redogörelse i blankettform finns vår redovisningsutbildning här nedanför.

Vår digitala utbildning om årsräkning. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


FAQ - Vanliga frågor om årsräkning

Inlämning

När och var kan jag tidigast lämna in min årsräkning och redogörelse?

Du kan lämna in din årsräkning tidigast den 2 januari året efter aktuellt redovisningsår. Du kan redovisa digitalt via e-Wärna Go eller skicka via post till Sydnärkes överförmyndarkansli, 692 80 Kumla.

När måste jag senast lämna in en årsräkning och redogörelse?

Årsräkningen ska enligt lag vara lämnad till överförmyndarnämnden senast den sista februari varje år. Kom ihåg att verifikationer och redogörelse också alltid måste lämnas in.

Vad gör jag om jag inte hinner lämna in årsräkningen i tid

Du kan begära anstånd om du är förhindrad att lämna årsräkningen i tid. Anstånd ges endast vid särskilda skäl, exempelvis vid svårare sjukdom eller en akut kris. Begäran behöver vara överförmyndarkansliet tillhanda senast den 28 februari.

Vad händer om jag inte redovisar i tid?

Då kan överförmyndarnämnden förelägga dig att vid vite lämna in redovisningen. Du kan bli skyldig att betala vite (böter). Vitesutdömande eller upprepad sen inlämning påverkar också din lämplighet som ställföreträdare.

Måste jag skicka in en redogörelse också?

Du som god man eller förvaltare ska alltid lämna in en redogörelse oavsett vilka delar som ignår i ditt uppdrag. Överförmyndarkansliet behöver veta vad du har gjort inom ramen för uppdraget. Det är en förutsättning för att överförmyndarkansliet ska kunna bedöma arvodesnivåoch fullgöra sin uppgift som tillsynsmyndighet.

 

Poster i årsräkning

Vilka inkomster ska tas med i årsräkningen?

Alla inkomster som huvudmannen har, till exempel pension, lön, ersättning, bidrag, med mera. Utgå ifrån att alla pengar som sätts in på huvudmannens konto som du redovisar behöver tas upp under inkomster.

Ska huvudmannens lön redovisas brutto eller netto?

Alla skattepliktiga inkomster som huvudmannen har ska redovisas brutto på inkomstsidan (inkomst före skatt) och preliminärskatt redovisas på utgiftssidan.

Hur redovisar jag försäljning av fastighet/bostadsrätt?

Du redovisar summan som betalats in på huvudmannens konto efter försäljningen. Eventuell skatt redovisas det år som den betalas in till Skatteverket.

Hur redovisar jag överföringar mellan huvudmannens konton?

Överföringar mellan konton som ingår i balansen tas inte upp, alltså konton som tas upp under a eller c i årsräkningsblanketten. Överföringar till ett sparkonto som inte är med i balansen i årsräkningen tas upp som en utgift. Redovisar du i e-Wärna och har flera konton i kassaboken tar du upp överföringarna som “överföringar mellan egna konton”. Överföringar till eller från huvudmannens övriga konton tas upp som utgift eller inkomst. Kansliet rekommenderar att ha endast transaktionskontot i kassaboken i e-wärna.

Hur redovisar man hyra och omsorgsavgifter?

Betalar din huvudman hyra och omsorgsavgifter hos taxe- och avgiftsnämnden kan du redovisa samtliga kostnader från taxe- och avgiftsnämnden under hyra. Du behöver inte dela upp kostnaderna.

Vad gör jag om årsräkningen inte stämmer?

Kontrollera att alla inkomster och utgifter på kontot du använder har tagits upp, och eventuellt andra konton du har med i årsräkningen. Titta på bokföringsdatum på kontoutdraget och extra noga vid periodens början och slut. Du kan också kontrollera att du har rätt ingående och utgående saldo på kontot.

Varför finns det bara två rader för bankkonton till summering för (A)?

Överförmyndarkansliet rekommenderar att du som ställföreträdare endast hanterar ett konto och redovisar det under A. Övriga konton kan du placera under ”huvudmannens fickpengskonto” eller ”övriga tillgångar”. Hanterar du som ställföreträdare fler konton behöver du redovisa dem under A.

 

Fickpengar

Hur redovisar jag överföringar till huvudmannens konto för privata medel?

Alla överföringar som görs till huvudmannens ”fickpengskonto” ska redovisas under ”utbetalt till huvudmannen”. Skicka med kontoutdrag från huvudmannens eget konto så att vi kan se att pengarna kommit in där. Alternativt kan du lämna in överföringsbekräftelser där det står från och till vilket konto som pengarna har överförts.

Hur redovisar jag kontanter som jag har lämnat till huvudmannen?

Överförmyndarkansliet begär in kvittens signerade av huvudmannen på att du lämnat över kontanter. Det för att kontrollera att huvudmannen har fått sina pengar. Överlämnade kontanter redovisas under ”Utbetalt till huvudmannen”.

Vad behöver jag lämna in för verifikation om jag lämnat över kontanter till boende- eller vårdpersonal?

Endast kvittenser signerade av boende- eller vårdpersonal på att du lämnat över kontanterna. Du ska inte lämna kopia på boendets kassabok. Du ansvarar själv för att kontrollera kassaboken som boendet för och att pengarna kommer huvudmannen tillhanda.

 

Arvode

Hur görs beräkningen om huvudmannen ska betala arvodet eller ej?

Betalningsfördelningen räknas ut på huvudmannens inkomster före skatt och hur mycket pengar huvudmannen har vid redovisningsperiodens slut. Kommunen betalar arvodet om huvudmannens årsinkomst är under 2,65 prisbasbelopp och om huvudmannen har mindre än 2 prisbasbelopp sparat. Huvudmannen står för den del av sin inkomst och sparade tillgångar som överstiger nivåerna.

Kom ihåg att undersöka möjlighet för din huvudman att få merkostnadsersättning från Försäkringskassan när din huvudman har kostnader för arvode.

Hur mycket pengar får jag i arvode?

Sydnärkes överförmyndarnämnd har standardarvode om 10% av prisbasbeloppet per del som uppdraget omfattar (bevaka rätt, förvalta egendom, sörja för person) och 2 % i omkostnadsersättningersättning. Arvodet kan höjas om uppdraget under perioden inneburit extra insatser exempelvis bevaka rätt i dödsbo eller fastighetsförsäljning.

När betalas arvodet ut?

Inkomna årsräkningar granskas och arvoderas i den ordning de inkommer till överförmyndarkansliet. Årsräkningar inlämnade via e-wärna prioriteras. Har du lämnat en komplett årsräkning utbetalas arvodet normalt under våren.

Kan jag få extra ersättning för att jag hjälpt min huvudman att flytta?

Ja, du kan få extra arvode för detta. Skriv ned vad du hjälpt till med i redogörelsen. Kom ihåg att du endast ska administrera flytten, inte praktiskt vara flytt- och städhjälp.