Information för myndigheter

Vi eftersträvar ett gott samarbete med alla myndigheter som har en roll i våra huvudmäns liv. Vi har därför samlat viss information som vi tror att ni kan ha nytta av och som det ska vara lätt att hitta.

Stenstrand och hav

Anmälan om behov

Om du som tjänsteperson bedömer att en person behöver hjälp av en god man eller förvaltare ska du anmäla det behovet till oss. Det är viktigt att du informerar personen om att god man eller förvaltare kostar pengar och att huvudregeln är att huvudmannen ska betala arvodet. Använd vår e-tjänst eller blankett för att lämna anmälan om behov av god man Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vem får anmäla behov av god man eller förvaltare?

Anmälan om behov av god man eller förvaltare får lämnas in av vem som helst. Oftast anmäls behovet av socialtjänst eller läkare. Anmälan ska skickas till överförmyndarnämnden tillsammans med underlag som styrker behovet. Mer information finns på blanketten för anmälan om behov av god man eller förvaltare. Vi utreder om omständigheterna i anmälan är sådana att en ansökan ska göras till tingsrätten om anordnande av godmanskap eller förvaltarskap.

Vem är skyldig att anmäla behov av god man eller förvaltare?

Följande skall enligt lag anmäla behov av god man till överförmyndarnämnden:

 • Socialnämnden - Enligt 5 kap 3 § socialtjänstförordningen skall socialnämnden anmäla behov av god man eller förvaltare till överförmyndarnämnden
 • Kommunen - Enligt 15 § 6p. lagen om särskild service till vissa funktionshindrade (LSS) skall kommunen anmäla behov av god man eller förvaltare till överförmyndarnämnden
 • Verksamhetschefer inom hälso- och sjukvården - Enligt 4 kap 3 § p. 2 Hälso- och sjukvårdsförordning (2017:80) ska verksamhetschefer ansvara för att överförmyndarnämnden underrättas när en intagen person kan antas behöva god man eller förvaltare.

Behövs god man eller förvaltare?

Det kan ibland vara svårt att veta om det är en god man eller förvaltare som bäst kan hjälpa den enskilde eller om det kanske kan lösas på enklare sätt. Vad ska man titta på?

Godmanskap

Godmanskap fungerar bara när en person vill ha hjälp och bedöms kunna samarbeta med en god man runt sin ekonomi. Om den enskilde är impulsiv med sin ekonomi, ingår många avtal, tar lån eller har slut på sina pengar långt innan månaden är slut är det tveksamt om ett godmanskap kan fungera.

Anmälan om behov av förvaltarskap behöver inte alltid göras för dessa personer. Situationen måste vara mycket allvarlig för att ett så ingripande förordnande som förvaltarskap ska anordnas.

Förvaltarskap

Förvaltarskap är ett stort ingrepp i den personliga integriteten och därför krävs det att situationen är mycket allvarlig för att ett förvaltarskap ska anordnas. Det hälsotillstånd den enskilde har ska orsaka att personen själv försätter sig i en ohållbar ekonomisk situation eller att någon annan person lyckas lura till sig den enskildes egendom.

Vem kan få god man eller förvaltare

Om någon pga sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, ska rätten, om det behövs, besluta att anordna godmanskap för honom eller henne. Ett sådant beslut får inte meddelas utan samtycke av den för vilken godmanskap ska anordnas, om in den enskildes tillstånd hindrar att hans eller hennes mening inhämtas (11 kap. 4 § första stycket föräldrabalken).

Fyra rekvisit måste uppfyllas

 1. Det måste finnas en grund för godmanskap, dvs. antingen en sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande,
 2. Hjälpbehovet måste vara kopplat till en nedsättning av förmågan (se p. 1) att klara sig själv,
 3. Det måste finnas ett reellt behov, dvs. att den enskilde inte kan få hjälp på ett annat och mindre ingripande sätt, och
 4. Han eller hon måste lämna sitt samtycke för godmanskap. Kan inte samtycke lämnas ska det styrkas av ett läkarintyg och den enskildes närmaste anhöriga ges då möjlighet att yttra sig.

Vad innebär rekvisiten?

 1. Sjukdom
  För att en sjukdom ska kunna läggas till grund för ett godmanskap ska det röra sig om svåra sjukdomar som påverkar den enskildes förmåga att fatta beslut i egna angelägenheter, eller att kommunicera sina beslut till omvärlden. Exempel kan vara svåra demenssjukdomar eller sjukdomar som har lett till hjärnskador.
 2. Psykisk störning
  Om en person vårdas enligt LPT eller annars inom den psykiatriska slutenvården är det en stark indikation på att den psykiska störningen är av sådan art att den kan motivera ett godmanskap. Om en person anses som psykiskt funktionshindrad är det också en indikation på att störningen är sådan att den kan läggas till grund för ett godmanskap. Det ska röra sig om diagnostiserade psykiska sjukdomar. Krisreaktioner, ångest eller att den enskilde mår allmänt psykiskt dåligt, är inte tillräcklig grund för ett godmanskap.
 3. Försvagat hälsotillstånd
  Med försvagat hälsotillstånd avses i första hand allmän ålderdomssvaghet. De kan också innefatta resttillstånd efter sjukdomar eller olyckor.
 4. Liknande förhållande
  Här menas sådana problem som kan anses likna någon av de ovan nämnda. Det kan handla om missbrukare och personer med olika funktionsnedsättningar. De problem som gör sig gällande måste dock, som ovan nämnts, ha en sådan styrka att de påverkar personens förmåga att fatta egna beslut eller meddela sina beslut till omvärlden. Om ett missbruk är så svårt att det innebär tvångsvård enligt LVM, så talar det för att det kan läggas som grund för ett godmanskap. Om en funktionsnedsättning är av det slaget att den enskilde ingår i den personkrets som kan få insatser enligt LSS så är det en indikation på att godmanskap kan anordnas. Spelmissbruk är inte grund för godmanskap (HR G 1875-11). Läs- skriv- och språksvårigheter kan aldrig i sig ligga till grund för ett godmanskap.Koppling mellan hjälpbehovet och grunden för godmanskap.
  Inte alla personer som har behov av hjälp kan få god man. Det ska finnas ett orsakssamband mellan grundproblematiken och behovet av hjälp.

Koppling mellan hjälpbehovet och grunden för godmanskap
Inte alla personer som har behov av hjälp kan få god man. Det ska finnas ett orsakssamband mellan grundproblematiken och behovet av hjälp.

Reellt behov
Om en person kan få sitt hjälpbehov tillfredsställt på ett mindre ingripande sätt än godmanskap behöver inte godmanskap anordnas. Exempel på mindre ingripande åtgärder kan vara utställande av fullmakt (ej när personen inte förstår vad saken gäller), betala räkningar via autogiro, förmedlingsmedel.

Samtycke
För att ett godmanskap ska kunna anordnas krävs den enskildes samtycke. Kan han eller hon inte lämna samtycke, läkarintyg ska styrka detta, inhämtas yttrande från närmaste anhöriga.

När godmanskap inte räcker

Ibland kan det vara så att ett godmanskap inte räcker för att hjälpa en person. Då kan det bli aktuellt med ett förvaltarskap.

Vissa huvudmän vill inte ta emot den hjälp som gode mannen erbjuder. Det kan röra sig om att huvudmannen förbjuder gode mannen att hantera konton eller inte släpper in gode mannen i sin bostad. Vad händer då?

Vi vill att ni kontaktar oss om en sådan situation skulle uppstå.

Om det efter en längre tid fortfarande inte går att utföra uppdraget tillfredsställande kan gode mannen eller vi ansöka om upphörande av godmanskapet. Det kan också bli aktuellt att utreda om det behövs ett förvaltarskap.

Kostnad för god man eller förvaltare

Vad kostar det att ha god man eller förvaltare och vem betalar?
En god man eller förvaltare har rätt till ett skäligt arvode för uppdraget och ersättning för de utgifter de haft för att utföra uppdraget. Överförmyndaren fattar beslut om arvode och ersättning för kostnader. Arvodet utgår normalt årsvis.


Bedömning av hur mycket som ska utgå i arvode för ett uppdrag görs med utgångspunkt i den årsräkning och redogörelse för utfört uppdrag som lämnas in varje år och ärendets karaktär och omfattning. Som stöd för bedömningen används även SKL:s cirkulär 22:31 Arvodering, förmyndare, överförmyndare, gode män, förvaltare, tillfällig vårdnadshavare. Sydnärkes överförmyndarnämnd har ett standardarvode för gode män och förvaltare om 10 % av prisbasbeloppet per del som ingår i uppdraget. Ersättning för omkostnader ingår också i form av schablon på 2 % av gällande prisbasbelopp. God man ersätts även för insatser som går utanför det normala men som ändå bedöms ingå i uppdraget. Exempel på detta är att bevaka huvudmannens rätt i dödsbo och vid försäljning av fast egendom.

Ersättning för kostnader utgår i form av 18,50 kronor per mil för ersättning för resor med egen bil till och från huvudmannen. Åker god man eller förvaltare buss ersätts dessa kostnader.

Vem betalar?
Har huvudmannen en beräknad inkomst på 2,65 prisbasbelopp eller tillgångar på 2 prisbasbelopp ska huvudmannen betala arvodet. I annat fall betalar kommunen. Undantag från huvudregeln kan göras om huvudmannen har höga vårdkostnader eller om huvudmannen bor i en fastighet han eller hon äger. Vid beräkning av inkomsten räknas skattefria ersättningar och bidrag bort, som bostadstillägg, aktivitetsersättning, habiliteringsersättning med mera.

Ställföreträdarens roll

Många gånger kan frågor uppstå om vad en god man och förvaltare har för uppgifter. Här kommer därför ett förtydligande av vad som ingår i uppdragen.

Vem gör vad?

Det finns många förväntningar på vad en god man eller förvaltare ska göra. Av registerutdraget framgår vilka delar som ingår i uppdraget.

En god man eller förvaltare behöver inte ha kunskap om allt, men ska kunna ta reda på det som behövs. Gode mannen eller förvaltaren är inte en läkare, chaufför, mäklare, kurator, städare, revisor och så vidare. Om någonting behöver göras ska gode mannen eller förvaltaren se till att det blir gjort men inte göra det själv. De kan till exempel ansöka om en insats, beställa en tjänst eller kontakta anhöriga.

Läs gärna mer om vad som ingår i ställföreträdarens roll i materialet ”rollkoll”. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Klagomål på ställföreträdare

Ibland kan en tjänsteman uppmärksamma att huvudmannen inte får sina hjälpbehov tillgodosedda av ställföreträdaren. Vad händer då?

Vi är angelägna om att få signaler om när en ställföreträdare inte utför sitt uppdrag tillfredsställande, oavsett vad skälen kan vara. Därför är vi beroende av att få den sortens information från de personer som finns i huvudmännens närhet. Ofta kan huvudmannen själv eller dennes anhöriga lämna sån information, men inte alltid. Därför vill vi gärna att du som tjänsteman skriver till oss om du har synpunkter på hur en ställföreträdare utför sitt uppdrag.

Du kan lämna klagomål på en ställföreträdare skriftligen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Boka ett informationsbesök

Vi kommer gärna och informerar om verksamheten, godmanskap och förvaltarskap. Kontakta overformyndaren@kumla.se för mer information. Ange i din e-post vilken typ av information du vill ha, vilken målgruppen är, önskemål om datum, tid och plats för informationen samt kontaktuppgifter

Om huvudmannen avlider

Vem ansvarar efter dödsdagen?

Huvudmannens dödsbo tar över skötseln av huvudmannens angelägenheter efter dödsfallet. Om uppgift om anhöriga saknas kan en släktutredning behöva göras.

När huvudmannen avlider - god mans/förvaltares uppdrag upphör omedelbart

När en huvudman avlider upphör gode mannens respektive förvaltarens uppdrag omedelbart. Ställföreträdaren behöver snarast lämna över det som behöver åtgärdas framåt till ansvarig för dödsboet. Normalt sett är det huvudmannens anhöriga som tar emot dessa och tar över skötseln av ekonomin inför avvecklingen av dödsboet.

Ibland vill inte de anhöriga ta hand om dödsboet eller så saknas uppgift om anhöriga. Då har socialnämnden det provisoriska ansvaret för dödsboet, enligt Ärvdabalken 18 kapitel 2 §. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om huvudmannen saknar arvingar - släktutredning

När en person avlider och synes sakna släkt ska socialnämnden i kommunen där den avlidne bodde, utreda om den avlidne har några släktingar. Det sker genom en släktutredning. Visar denna att den avlidne saknar släktarvingar är Allmänna arvsfonden legal arvinge och företräds av Kammarkollegiet.

Om ställföreträdaren avlider

Så snart vi får veta att en ställföreträdare avlidit börjar vi att leta efter en person som vill ta över uppdraget. Det blir dödsboet för den avlidne ställföreträdaren som tar över ansvaret för att lämna in slutredovisning

Vi gör vårt allra bästa för att en ny person ska kunna ta över så snart som möjligt, men många gånger kan det tyvärr dröja innan någon ny person utses.

När det är ett godmanskap kan huvudmannen själv eller med hjälp av någon betala räkningar. Detta är inte möjligt när det gäller förvaltarskap.

Vid förvaltarskap kan huvudmannen behöva hjälp med att kontakta de företag som väntar på betalning och förklara situationen. Det går oftast att få anstånd med betalningen.