Du som har eller behöver hjälp

Här kan du läsa om hur du kan göra för att få en ställföreträdare. Du kan också läsa om vad som behövs för att du ska ha rätt till det. Det finns också information till dig som redan har en ställföreträdare.

En fjäril som sitter på en blomma

Vem kan få god man?

Om du på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp med att bevaka din rätt, förvalta din egendom eller sörja för din person kan du ansöka om att få en god man. Godmanskap är en hjälpinsats som bara beviljas när du inte kan få hjälp av någon annan.

Ansökan om god man eller förvaltare

Alternativ till god man

Anhörigbehörighet enligt 17 kap. Föräldrabalken

Om du är nära anhörig till en person som är över 18 år och som inte längre kan företräda sig själv behöver du från den 1 juli 2017 inte en fullmakt för att företräda personen. Det innebär att du, för personens räkning, till exempel kan betala räkningar, teckna hemförsäkring och ansöka om bidrag. Du kan även ansöka om andra stödinsatser som exempelvis hemtjänst och vård- och omsorgsboende. Du får däremot inte köpa eller sälja fastighet eller bostadsrätt, köpa aktier eller ge gåvor.

Som nära anhörig räknas, enligt 17 kap. 2 § föräldrabalken, i tur och ordning:

  1. Make eller sambo
  2. Barn
  3. Barnbarn
  4. Föräldrar
  5. Syskon
  6. Syskonbarn

 

Framtidsfullmakt

Framtidsfullmakter är ett alternativ till gode män och förvaltare där du har möjlighet att bestämma vem som ska ta hand om dina angelägenheter när du själv inte längre kan. Kontakta en jurist för mer information om hur du upprättar en framtidsfullmakt.

Kostnad för god man eller förvaltare

Huvudregeln är att du som har en god man eller förvaltare själv ska betala för hjälpen om du har beskattningsbar inkomst över 2,65 gånger prisbasbeloppet alternativt har tillgångar över 2 prisbasbelopp. Om dina inkomster och tillgångar understiger dessa nivåer står kommunen för arvodeskostnaden. Det som avgör kostnaden beror på hur mycket en god man eller förvaltare hjälper dig med.

Klagomål eller byte av god man eller förvaltare

Om du inte är nöjd med hur din gode man eller förvaltare sköter sitt uppdrag har du möjlighet att kontakta överförmyndarkansliet. Klagomål lämnas med fördel skriftligt. Om du inte har möjlighet att skriva klagomålet själv kan du be någon i din omgivning att hjälpa dig.

Det bästa sättet att byta en god man eller förvaltare är att prata med personen som har uppdraget. Sedan kontaktar ni tillsammans överförmyndarkansliet.

Vill du lämna ett klagomål på din god man eller förvaltare kan du göra det via vår e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om ditt hjälpbehov ändras

Ändring av godmanskap eller förvaltarskap

Minskat behov av hjälp

Om du inte längre behöver lika mycket hjälp från din gode man eller förvaltare, kan du eller dina närmast anhöriga ansöka hos Örebro tingsrätt om att godmanskapet begränsas. Det betyder att den del du inte längre behöver hjälp med tas bort. Det är tingsrätten som fattar beslutet om att begränsa godmanskapet eller förvaltarskapet.

Ökat behov av hjälp

Om ditt behov av hjälp har ökat kan du eller dina närmast anhöriga ansöka hos Örebro tingsrätt om att godmanskapet eller förvaltarskapet för dig utökas. Det betyder att en uppdragsdel läggs till. Det är tingsrätten som fattar beslutet om att utöka godmanskapet eller förvaltarskapet.

Ansökan om upphörande

Vad krävs för att ett godmanskap eller förvaltarskap ska upphöra?

Med upphörande menas att godmanskapet eller förvaltarskapet ska avslutas. Med ställföreträdare menar vi den person som är god man eller förvaltare.

Upphörande av godmanskap

Ett godmanskap ska bara finnas så länge behovet finns. Behöver du inte längre hjälp av en god man kan du ansöka om att det ska upphöra. Du ska skicka din ansökan direkt till tingsrätten som fattar beslutet om upphörande. Vi får yttra oss om upphörande innan de fattar sitt beslut.

Samma personer som får ansöka om god man får också ansöka om att godmanskapet ska upphöra. Om ett godmanskap har anordnats för en person som enligt läkare inte förstår att ta ställning själv är det dock inte självklart att godmanskapet kan upphöra efter ansökan från en anhörig.

Upphörande av förvaltarskap

Ett förvaltarskap ska bara finnas så länge det behövs. Eftersom förvaltarskap inte är frivilligt och samtycke inte krävs för att det ska anordnas räcker det inte att du vill att det ska upphöra.

För att ett förvaltarskap ska kunna upphöra krävs att läkare intygar att du inte längre behöver en förvaltare. Det intyget ska du skicka in till tingsrätten tillsammans med din ansökan om upphörande. Beslut om upphörande fattas av tingsrätten.

Om godmanskapet eller förvaltarskapet upphör

Om tingsrätten fattar beslut om att du inte längre ska ha god man eller förvaltare ska din före detta gode man eller förvaltare så snart som möjligt lämna över de räkningar och andra papper som du behöver för att du själv ska kunna sköta din ekonomi.

Din före detta gode man eller förvaltare har en månad på sig att lämna in sin sista redovisning till överförmyndarnämnden rörande din ekonomi. När nämnden har granskat klart slutredovisningen kommer vi att skicka ut alla årsredovisningar till dig som rekommenderat brev. Detta brev kommer du att behöva hämta ut på ett utlämningsställe.

Klandertid

När du har hämtat ut redovisningshandlingarna har du tre års klanderrätt. Det betyder att du har rätt att under dessa tre år granska redovisningarna och ställa frågor till gode mannen eller förvaltaren om sådant som du har funderingar kring. Om du tycker att du har lidit ekonomisk skada (förlorat pengar) på grund av något som din ställföreträdare har gjort eller låtit bli att göra, kan du begära ersättning för den skadan. I första hand ska du ta kontakt med din före detta gode man eller förvaltare för att se om ni kan komma överens om vilken ersättning du har rätt till. Kommer ni inte överens så kan du vända dig till tingsrätten och väcka talan om (kräva) ersättning från honom eller henne. Det blir tingsrätten som avgör om du har rätt till ersättning och vilket belopp du ska få. Du behöver kunna visa tingsrätten underlag som visar den ekonomiska skada du har lidit.