Aktuellt

Bild på överförmyndarhandläggare

Aktuellt hos överförmyndarkansliet

Inlämnade årsräkningar granskas

Överförmyndarkansliet fortsätter granska era årsredovisningar som har lämnats in. För närvarande har vi granskat cirka 300 av 600 redovisningar. Arbetet med granskning kan medföra något längre handläggningstider i andra ärenden. Tänk därför gärna på att lämna in ansökan om uttag från överförmyndarspärrat konto i god tid.

I år har vi fått in fler väl ifyllda redogörelsteblanketter. Framförallt är det fler som utförligt beskriver sitt uppdrag under rubriken "årsberättelse". Det ger oss en tydligare inblick i hur uppdragen fungerar. En tydlig redogörelse av hur uppdraget utförts ökar möjligheterna att få ett skäligt arvode.

Har du fått en begäran om att rätta inlämnad årsräkning? Då finns det stöd att få på hemsidan under "information till dig som är god man eller förvaltare" och "redovisning". Du är också välkommen att höra av dig till oss med frågor via e-post eller telefon.

Kallelse till bouppteckningsförättning

Överförmyndarkansliet uppmanar ställföreträdare som ska bevaka huvudmans rätt i dödsbo att kontakta bouppteckningsförrättare om kallelse till förrättning inte kommer när den kan väntas. De senaste månaderna har kansliet fått in flera hos Skatteverket registrerade bouppteckningar där ställföreträdare inte närvarat på bouppteckningsförrättning och inte heller fått någon kallelse. Som bevis på kallelse till bouppteckning har förättaren bifogat fotokopia på rekommenderat brev.

Ändring av telefontider

Överförmyndarkansliet har från och med nu telefontid måndag och torsdag 13:00—14:30 samt tisdag och fredag 10:00—11:30.

Nytt koncept för överförmyndarkansliets utbildningar

I början av året genomfördes den första av två digitala utbildningar ”Aktuellt för ställföreträdare” som kommer hållas under 2024. Fokusområde var årlig redovisning. Det var runt 60 deltagare på utbildningen vilket är en bra ökning jämfört med tidigare fysiska träffar. Efter önskemål från deltagare kan ni här ta del av bilderna från presentationen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som visades under utbildningen.

Vi vill nå ut till fler och provar därför under 2024 att ha två digitala utbildningar, en i januari och en under hösten. Under dessa utbildningar kommer vi att informera om frågor som är aktuella för er som ställföreträdare, konkreta tips, aktuella rättsfall, överförmyndarjuridik och olika fokusområden.

Mentorskap

Vi är glada att kunna meddela att vi nu kommit igång med mentorskap. Vilket innebär att alla våra "nya" ställföreträdare får erbjudande om stöd från en erfaren ställföreträdare för att komma igång med sitt uppdrag. Vill du veta mer, hör av dig till oss!

Vi söker fler gode män och förvaltare

Vi behöver alltid fler ställföreträdare. Just nu är behovet särskilt stort till uppdrag som avser personer med psykisk ohälsa och missbruk. Du som vill göra en insats för en medmänniska är välkommen att lämna din intresseanmälan. Om du vill veta mer om vad uppdraget innebär kan du läsa mer här på hemsidan eller kontakta oss på överförmyndarkansliet.

Nyhetsbrev

Överförmyndarkansliet skickar ut ett nyhetsbrev till ställföreträdare tre gånger per år.

Här kan du läsa nyhetsbrevet för mars 2024 Pdf, 330.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Från andra myndigheter

Nytt sätt för Migrationsverket att delge beslut i
asylärenden efter 1 mars

Hittills har Migrationsverket meddelat (delgivit) beslut i asylärenden
vid ett samtal på myndigheten. Nu ändras den rutinen. Från och med 1
mars kan den som sökt skydd i Sverige i stället få ta del av beslut i sitt
ärende via ett utskick med post. I vissa fall kan det innebära att gode
män blir mottagare av delgivningen.

Från och med 1 mars blir det möjligt att meddela beslut i asylärenden genom så kallad förenklad delgivning. Det innebär att beslutet skickas med post till den sökande. Nästa arbetsdag skickas ett nytt brev med ett kontrollmeddelande. Den sökande anses ha blivit meddelad om beslutet (blivit delgiven) två veckor efter att det skickats ut med post. När dessa två veckor har gått har den sökande tre veckor på sig att överklaga
beslutet. Om beslutet inte överklagas börjar det gälla (vinner laga kraft) och kan genomföras (verkställas). Det innebär att när Migrationsverket använder sig av förenklad delgivning börjar beslutet att gälla fem veckor efter att det skickats. Om beslutet är ett avslag och den sökande har fått en tidsfrist för att lämna Sverige frivilligt börjar tidsfristen att löpa från den dagen som beslutet börjar gälla.

Då kan en god man bli mottagare av en delgivning
Den som är god man enligt lagen (2005:429) om god man för ensamkommande barn kan också bli mottagare av en delgivning av beslut i ett asylärende. Däremot är en god man som förordnats enligt föräldrabalken normalt inte behörig att ta emot delgivning.
Även i fortsättningen blir den sökande kallad till ett samtal
Precis som idag kommer Migrationsverket kalla till samtal på myndigheten för en genomgång av beslutet på ett språk som den sökande förstår. Skillnaden jämfört med tidigare blir att den sökande anses ha tagit emot beslutet oavsett om den sökande kommer på samtalet eller inte.

Anledningen till den här förändringen är att Migrationsverket idag fattar beslut som inte alltid vinner laga kraft, det vill säga börjar gälla. Det beror på att den sökande i vissa fall inte kan nås för att meddela beslutet. Genom att ändra rutinen kommer myndigheten att kunna nå fler sökande med besked om beslut, och fler beslut kommer då att bli giltiga. Sedan tidigare använder Migrationsverket förenklad delgivning i till exempel beslut om LMA och i förlängningsärenden

Kronofogdens webbutbildning

Vi vill tipsa er om Dela din kunskap - Kronofogdens kostnadsfria webbutbildning om skulder som nu finns i en uppdaterad version.

Utbildningen riktar sig till dig som möter personer som riskerar att få eller redan har ekonomiska problem. Den nya versionen innehåller både en komprimerad och en fördjupande utbildning.

Utbildningen ger mer kunskap om

  • överskuldsättning
  • hur livshändelser kan påverka ekonomin
  • Kronofogdens roll
  • vilka som har skulder hos oss
  • skuldens väg
  • skuldsanering
  • vräkning

Verktyg för stödjande samtal

I webbutbildningen ingår även samtalsverktyget Den goda spiralen som hjälper dig att föra stödjande samtal och skapa individuella handlingsplaner tillsammans med den du möter.

Den komprimerade webbutbildningen tar cirka 35 minuter att genomföra. Du behöver ingen inloggning och du kan göra den när det passar dig.

Länk till utbildningen och samtalsverktyget:
Dela din kunskap - Dela din kunskap (kronofogden.se) Länk till annan webbplats.

Äldreförsörjningsstöd

Många pensionärer går idag miste om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd trots att de kan ha rätt till det. På Pensionsmyndighetens webbplats kan du beräkna om din huvudman kan ha rätt till bostadstillägg eller äldreförsörjningsstöd. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Merkostnadsersättning via Mina Sidor

Från och med den 15 december kan du som ställföreträdare ansöka om merkostnadsersättning för din huvudman via Mina sidor på Försäkringskassans hemsida. Det går att bifoga läkarintyg och arvodesbeslut. Precis som vanligt ska du välja "ställföreträdare" i dropdown menyn när du loggar in.

Det finns fler ersättningar som går att söka via Mina sidor för din huvudman. Du kan också beställa underlag inför din årsredovisning till Överförmyndarnämnden.

Läs mer på Försäkringskassans hemsida Länk till annan webbplats.

Ställföreträdare kan bli deklarationsombud

Med hjälp av Skatteverkets blankett SKV 4809 kan en huvudman utse en ställföreträdare till deklarationsombud. Ett deklarationsombud kan deklarera för huvudmannen via etjänsten Inkomstdeklaration 1 och får också läsrättigheter på etjänsten Skattekonto.

Har huvudmannen mobilt bank-ID kan hen utse ett ombud direkt via etjänsten Ombud och behörigheter. Detaljerad information kring ombudsbehörigheter finns på Skatteverkets hemsida.

Mer aktuellt

Bedrägerier ökar

För en tid sedan var det en god man som lurades att logga in på sin bank och förlorade en hel del pengar och vad värre var så gick bedragarna även in på huvudmännens konton och länsade (görligt eftersom de hade samma bank). Ställföreträdaren hade en försäkring som täckte huvudmännens förluster men sin egen förlust fick han stå för själv. Bankerna ersätter normalt inte den här typen av bedrägerier eftersom den drabbade själv loggar in.

Svårlurad.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns bra information om hur vi tillsammans kan hjälpas åt för att minska bedrägerier.

Abonnemang

Vi vill påminna ställföreträdare om att inte teckna abonnemang åt huvudmannen i sitt eget namn. Detta innebär en sammanblandning av ekonomi som inte är tillåten.

Merkostnadsersättning

Tänk på att om huvudmannen betalar arvodet kan det finnas en möjlighet att söka merkostnadsersättning för detta hos Försäkringskassan. Tänk också på att det är viktigt att meddela när förändringar av arvodeskostnaden sker, exempelvis om huvudmannen inte längre står för arvodeskostnaden, så att inte huvudmannen riskerar att bli återbetalningsskyldig.

Unga penningmålvakter

Antalet ungdomar och unga vuxna som agerar penningmålvakter har ökat kraftigt de senaste åren. Mer om detta kan du läsa i ett informationsbrev från Polisen som du hittar längst ned på denna sida.

Föreläsning om budget- och skuldrådgivning

Åsa Löfvenhaft, budget- och skuldrådgivare i Hallsberg, Laxå, Askersund och Lekeberg, höll för en tid sedan en föreläsning för gode män och förvaltare på detta tema. Föreläsningen filmades och går att se i efterhand.

De powerpoint-bilder som Åsa visade under föreläsningen kan du också ta del av.

Länk till powerpoint-bilder från föreläsning om budget- och skuldrådgivning Pdf, 628.3 kB, öppnas i nytt fönster.