Förskola och Pedagogisk omsorg

Förskola och pedagogisk omsorg erbjuds för ditt barn om du arbetar, studerar eller söker arbete. Från och med 1 september det år ditt barn fyller tre år erbjuds femton avgiftsfria timmar per vecka, allmän förskola.

Bilden visar två barn som står vid ett bord och målar på papper

Det finns många förskolor i Kumla kommun, varav en är öppen dygnet runt.

Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola och i Kumla kommun bedrivs pedagogisk omsorg på en i en egen lokal i Hällabrottet.

Barnomsorgen i Kumla bedrivs av kommunen och en fristående förskola. Du kan ansöka om plats på en förskola som ligger var som helst i Kumla, även om du inte bor i närområdet.

Allmänna regler

Kumla kommun erbjuder plats i förskola, pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) och fritidshem för barn från ett års ålder fram till vårterminens slut det år barnet fyller 13 år.

Utifrån ett barnperspektiv ska verksamhetsformerna ses som ett komplement till familjen. Vårdnadshavarna har alltid huvudansvaret för sitt barn.

Förskola/pedagogisk omsorg

Barnet har rätt till förskola eller pedagogisk omsorg när vårdshavarna arbetar, studerar, är arbetssökande eller är föräldralediga. Rätten till förskola/pedagogisk omsorg finns också när barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.

Tiden baseras enligt skollagen på vårdnadshavarnas arbetstid/studietid och resa till och från arbetsplatsen/studieplatsen. Intyg på vårdnadshavarnas arbetsschema för barns vistelsetid i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem kan begäras av rektor.
Stickprovskontroller kan göras hos vårdnadshavarens arbetsgivare.

Avgiftsfri allmän förskola

Allmän förskola för tre- till femåringar ska erbjudas alla barn från och med 1 september det år barnet fyller tre år till och med dagen för terminsavslutning det år barnet fyller 6 år och börjar i förskoleklass. I de fall tre- till femåringar vistas i pedagogisk omsorg och vårdnadshavaren även önskar allmän förskola, ansvarar vårdnadshavaren för transporterna mellan pedagogisk omsorg och förskola.

Antalet vistelsetimmar för barn i allmän förskola är 15 timmar i veckan under grundskolans läsår, motsvarande maximalt 525 timmar per år. Vid höst-, jul-, sport-, påsk- och sommarlov barnen lediga. Samt vid förskolan KUP-dagar. Vid övriga lovdagar som skolan har får barnen vistas på förskolan.

Förläggningen av vistelsetidens sker mellan kl. 8 -16 och avgörs av vårdnadshavares och barnets behov. Schemat för barnet ska ha en kontinuitet. Anmälan av 15 timmars avgiftsfri allmän förskola görs genom att lägga in schemat i e-tjänsten på kommunens hemsida. Debiteringen upphör månaden efter anmälan.

e-tjänst Länk till annan webbplats.

Om ett barn har rätt till allmän förskola men har behov av att vistas mer 15 h i förskolan betalas reducerad taxa mellan 1 september-31 maj. Under perioden 1 juni – 31 augusti debiteras ordinarie avgiftstaxa.

Läsårstider, lov och ledighet Öppnas i nytt fönster.

Uppsökande verksamhet

Hemkommunen ska genom uppsökande verksamhet ta kontakt med vårdnadshavare till barn som inte har en plats i förskola inför den höst då allmän förskola ska erbjudas, det vill säga hösten det år barnet fyller tre år. Även barn som har en plats i pedagogisk omsorg omfattas av den uppsökande verksamheten.


När kommunen kontaktar vårdnadshavare ska de ges information om förskolans syfte och barnets rätt till förskola. Efter att den första kontakten tagits inför hösten det år barnet fyller tre år ska hemkommunen sedan ta kontakt inför varje höst och varje vår då barnet inte har en plats i förskola. Sista kontakten ska tas inför våren det år barnet fyller sex år. Hemkommunen är i vissa fall skyldig att erbjuda förskoleplats till barn som har rätt till allmän förskola, även om barnets vårdnadshavare inte har anmält önskemål om det.

Kommunens skyldighet gäller om:
• barnet är fött utomlands och vistas i Sverige sedan högst fem år, eller
• barnets vårdnadshavare är födda utomlands, men nu är bosatta i Sverige och vistas här sedan högst fem år. Skyldigheten enligt denna punkt gäller oavsett om barnet är fött i Sverige eller utomlands.


Även barn som har en plats i pedagogisk omsorg, men inte förskola, omfattas om övriga förutsättningar är uppfyllda.


Hemkommunen är skyldig att lämna ett särskilt erbjudande om plats i förskola till vissa grupper av barn gäller inför hösten det år barnet fyller tre år. Erbjudandet ska lämnas senast tre månader före det datum då barnet tidigast kan tas emot. I erbjudandet ska det ges information om vid vilken förskoleenhet barnet placerats samt vid vilken tidpunkt barnet kan börja. Barnets vårdnadshavare väljer om de vill ha den erbjudna platsen eller inte.


Kommunen ska hålla platsen reserverad till och med en månad efter det datum då barnet tidigast kan tas emot. Om barnet inte börjar i förskola inom den tiden, eller om det framgår på annat sätt att barnets vårdnadshavare inte vill ha den erbjudna platsen, behöver kommunen inte längre hålla platsen reserverad. Ett nytt erbjudande om plats ska lämnas inför varje höst till och med det år då barnet fyller fem år.

Rätt till plats

Obekväm arbetstid

Den som har obekväm arbetstid, det vill säga har ordinarie arbete på kvällar, nätter och helger kan få barnomsorg på Björnens förskola. Behovet ska vara regelbundet och återkommande. Arbetstiden ska styrkas med intyg eller schema från arbetsgivaren. Kumla kommun gör en prövning i varje enskilt fall. Det finns ingen garanti att få placering på Björnen och om det inte finns lediga platser på enheten hanteras ansökningarna i den ordning de kommit in.

Placeringen på Björnen kan omprövas om behovet av omsorg på obekväm tid upphör och barnet kan då placeras på annan förskola/fritidshem. Beslut om placering på annan förskola/fritidshem förmedlas skriftligen till vårdnadshavare.

Nattarbete

Enligt arbetstidslagen (1982:673) är nattarbete när man normalt utför minst tre timmar av sitt arbetspass under natt eller troligen kommer att fullgöra minst en tredjedel av sin årsarbetstid under natten. Med natt avses perioden mellan kl. 22.00 och 06.00.

Barnomsorg för vårdnadshavare som behöver sovtid efter ett arbetspass beviljas beroende på arbetspassets längd och förläggning samt skälig restid till och från arbetsplatsen. Intyg på schema kan begäras av rektor.

Skiftarbete

Vårdnadshavare med skiftarbete som arbetar fram till kl. 24.00 har inte rätt att ha barnet på förskola/fritidshem på morgonen för återhämtning. Däremot erbjuds vårdnadshavare att lämna barnet på förskolan i max tre timmar innan barnet ska hämtas av den andra vårdnadshavaren.

Föräldraledig

Barn vars vårdnadshavare är föräldraledig för annat barn kan erbjudas förskola 15 timmar i veckan. Vistelsetiden sker i samråd med verksamheten, men avgörs utifrån vårdnadshavarnas och barnets behov. Förläggningen av vistelsetiden är mellan kl. 8.00–16.00 och debiteras enligt ordinarie taxa.

Under sommarverksamheten och på förskolans kompetensutvecklingsdagar (KUP-dagar) gäller inte ovanstående, då är barnet ledigt. Undantaget är barn som är 1–3 år och går 15 h som betalar avgift. 

Den som är gravid och har ansökt om föräldrapenning före beräknad förlossning, eller har graviditetspenning erbjuds att ha det äldre syskonet på förskolan 15 timmar i veckan. Det gäller också om båda vårdnadshavarna har föräldrapenning efter förlossning i max 10 dagar. Finns behov utöver 15 h i veckan ta kontakt med förskolans rektor och ha en dialog om detta.

Vårdnadshavare som tar ut föräldrapenning samtidigt, så kallade dubbeldagar, för ett barn får lämna syskon 15 timmar i veckan på förskolan. Vistelsetiden sker i samråd med verksamheten, men avgörs utifrån vårdnadshavares och barnets behov. Förläggningen av vistelsetiden är mellan kl. 8.00 och 16.00.

Sjukskriven

Vårdnadshavare som är sjukskriven eller har sjukbidrag får behålla barnets plats i förskolan eller på fritidshemmet. Vistelsetiden för barnet bestäms i dialog med rektor. Intyg bör visas för rektor på förskola/skola för att styrka sjukskrivningen och behovet av barnomsorg.

Arbetssökande

Vårdnadshavare som är arbetssökande ska erbjudas eller få behålla platsen i verksamheten för barnet under max 15 timmar i veckan. Förläggningen av vistelsetiden är mellan kl. 8.00 och 16.00. Samma regler gäller vårdnadshavare som blir permiterad på heltid.

När vårdnadshavare återgår i arbete har de omgående rätt att erhålla den tid som behövs för arbetstid och restid.

Vid deltagande i arbetslöshetsprojekt erbjuds placeringstid utifrån projektets omfattning.

Under sommarverksamheten och på förskolans kompetensutvecklingsdagar (KUP-dagar) gäller inte ovanstående, då är barnet ledigt. Undantag barn 1–3 år som går 15 h som betalar avgift. 

Studerande

Barn till vårdnadshavare som studerar erbjuds plats utifrån studietiden. Studieintyg och studieschema ska lämnas till personal på förskolan eller fritidshemmet. Intyget är tidsbegränsat och ska lämnas in för varje ny termin eller kurs. Vid studieavbrott eller avslutade studier ska omsorgsbehovet ändras i E-tjänsten på kommunens hemsida.

Ledighet från arbete eller studier

Barn har enligt barnkonventionen rätt till fritid, lek och vila. Det innebär att barn har rätt till ledighet och semester, precis som vuxna. Om en vårdnadshavare är ledig, så är barnet också ledigt.

Barn i behov av särskilt stöd

Barn ska erbjudas förskola, om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola (skollagen 8 kapitel 7 §). Omfattningen av stöd bestäms med hänsyn till barnets behov. Detsamma gäller utökad tid som är tidsbegränsad utifrån barnets behov. Beslut i dessa fall görs av rektor på förskolan.

Ansöka om plats

Ansöka om plats i förskola eller pedagogisk omsorg

Vårdnadshavare ansöker om plats i förskola eller pedagogisk omsorg i e-tjänsten för förskola och fritids på kommunens hemsida. Den som är stöd- eller kontaktfamilj till ett barn behöver lämna in intyg för att söka plats på förskola eller fritidshem.

Du som vårdnadshavare kan ansöka plats till förskola och pedagogisk omsorg nio månader innan önskad placering, kötiden räknas likväl från 4 månader innan önskad placeringsstart.

Barn som har stått i kö i fyra månader är garanterade en förskoleplats i Kumla kommun, men man är inte garanterat att få en plats på just den förskolan som man specifikt söker till, se vidare i köregler nedan i dokumentet.

Önskar vårdnadshavarna en placering för barnet tidigare än fyra månader från ansökningsdatumet kan placering erbjudas i mån av plats och efter turordning i kön. Placeringen sker tidigast en dag efter att barnet har fyllt ett år.

Vårdnadshavare har vid ansökan möjlighet att lämna upp till tre önskemål på förskolor och finns det plats på någon av de förskolorna så får barnet sin placering där. Finns det inte plats på någon av de valda förskolorna kommer kommunen erbjuda ett annat alternativ för att barnet ska få plats på önskat placeringsdatum.
Om efterfrågan på plats i kommunal förskola är större än tillgången görs placering utifrån följande turordningsregler:

  • Syskonförtur
  • Kötid. Om flera barn har samma ködatum går äldsta barnet först. Syskon i samma hushåll erbjuds plats samtidigt.
  • Barn som är folkbokförda i kommunen. Barn som är folkbokförda i annan kommun erbjuds placering i mån av plats.

Vid höst- och vårterminens start placeras först de barn som står i kö till överflytt från en annan förskola. Sedan hanteras nyansökningarna till förskola/pedagogisk omsorg.

Ansöka om plats i fristående verksamhet

Vårdnadshavare ansöker om plats i en fristående verksamhet direkt hos förskolan eller pedagogisk omsorg.

Byte av förskola/pedagogisk omsorg - ny ansökan

Om barnet har en placering och önskar byta till annan förskola eller pedagogisk omsorg gör vårdnadshavaren en ansökan om överflyttning. Överflyttarnas placeringar sker endast i samband med höst- och vårterminens start (augusti och januari).

Vid överflytt till fristående verksamhet kontaktas den fristående verksamheten direkt och platsen i den kommunala förskolan sägs upp med en månads uppsägningstid. Vid överflytt från privat förskola till kommunal verksamhet så behöver en ny ansökan skickas in.

Erbjudande av plats

Ett erbjudande av plats i förskola/pedagogisk omsorg skickas till den e-postadress som angivits vid ansökan och vårdnadshavarna loggar in i e-tjänsten för att registrera sitt svar. Vid gemensam vårdnad måste erbjudandet besvaras av båda vårdnadshavare och när erbjudande besvarats med ja eller nej stängs ansökan.

När vårdnadsvarna svarar ja till ett erbjudande innebär det att barnet får börja inskolning på det startdatum som står i erbjudandet. Finns syskon på förskolan går båda barnen samma tider vid inskolning, i dialog med personalen.

När vårdnadshavarna svarar nej till ett erbjudande eller inte svarar alls, stängs ansökan och barnets plats i kön försvinner. Vårdnadshavarna måste skicka in en ny ansökan om behovet av barnomsorg finns kvar.

Öppettider och KUP

Öppettiderna i kommunal verksamhet är klockan 6.00–18.30. Förskolan Björnen har nattverksamhet och är öppen dygnet runt, året om.

Sommarverksamhet och andra lov
Under sommaren och andra lov är många barn lediga och då kan fritidshem, förskolor och pedagogisk omsorg samarbeta. Det kan innebära att barn får vara på en annan enhet än de brukar. Om vårdnadshavare är ledig ska även dennes barn vara ledig.


Vårdnadshavare ska erbjudas att i god tid besöka den tillfälliga placeringen.


Information till vårdnadshavare om hur anmälan om behov av barnomsorg ska ske tillhandahålls genom Infomentor. Vårdnadshavare som inte anmält behov om barnomsorg under sommarverksamhet och andra lov ska anses vara lediga.

Kompetensutvecklingsdagar (KUP-dagar)
Förskole-och fritidshemsverksamhet har fem kompetensutvecklingsdagar per år som innebär kompentensutveckling, planering och utvärdering för personalen (KUP-dag). Tidpunkten för dessa dagar meddelas till vårdnadshavarna i god tid och information finns också på kommunens hemsida. Vid behov av omsorg dessa dagar erbjuds en annan förskola eller fritidshem i kommunen.

Sommarverksamhet v 28-31

Verksamhet

Omsorg finns på:

Fritids

Fylsta fritids

Förskola

Trädgårdens förskola

 

KUP-dagar 2024


Datum

Omsorg finns på:

8 januari

Smedens föskola

14 juni

Blå husets förskola

12-13 augusti

Smedens förskola

28 oktober

Blå husets förskola

Kup-dagar 2025


7 januari

Smedens förskola

13 juni

Blå husets förskola


Växelvis placering

Kumla kommun godkänner inte dubbelplaceringar av förskoleplats eller fritidsplats för barn som bor växelvis hos sina vårdnadshavare. Detta gäller både inom kommunen eller i annan kommun. Det innebär att vårdnadshavare behöver ta ett gemensamt beslut om vilken kommun eller vilken förskola barnet ska placeras i. Ett undantag till denna regel är om behov finns av placering på Björnen i de fall där vårdnadshavare har behov av omsorg under obekväm arbetstid.

Byte av folkbokföringskommun

Om en familj byter folkbokföringskommun kan platsen för barnet behållas under förutsättning att den nya hemkommunen accepterar placeringen. Hemkommunen kommer att fakturera för vårdnadshavaravgiften.

Platsgaranti

Om barnet ska vara borta från förskolan i minst 120 dagar kan vårdnadshavaren ansöka om platsgaranti. Då behöver vårdnadshavarna inte betala för platsen under tiden och barnet är garanterad en plats på förskolan när det kommer tillbaka. Ansökan sker via en blankett som begärs från rektor.

Säga upp plats

När barnet slutar ska platsen sägas upp i e-tjänsten på kommunens hemsida. Vid gemensam vårdnad måste båda vårdnadshavarna säga upp platsen.

Uppsägningstiden i samtliga verksamheter är 30 dagar. Avgiften tas ut under hela uppsägningstiden oavsett om barnet använder platsen eller inte.
Om en plats på förskolan inte nyttjas på mer än 30 dagar kan behovet av platsen komma att omprövas. Avgift betalas under tiden.

Vid byte från förskola till fritidshem när barnet börjar i förskoleklass så behöver vårdnadshavare inte säga upp platsen. Den 1 augusti taxeras barnet om och placeras på fritidshemmet som tillhör skolan barnet går på. Finns det däremot inget behov av plats på fritidshemmet måste vårdnadshavare säga upp förskoleplatsen annars sker automatisk flytt från förskolan till fritidshemmet.

Avgifter för barnomsorg

Hushållets avgiftsgrundande inkomst utgörs av lön, inkomst av näringsverksamhet och skattepliktiga överföringar. Den avgiftsgrundande inkomsten är hushållets sammantagna, beräknade bruttoinkomst. Till hushållet räknas såväl ensamstående vårdnadshavare som gifta vårdnadshavare och sammanboende personer.

Den högsta avgiften i respektive verksamhetsform ska betalas för det yngsta barnet i respektive hushåll, det vill säga det yngsta barnet räknas som barn ett. Den närmast lägre avgiften betalas för det närmast äldre barnet etc. Avgift betalas för 12 månader utan reducering för ledighet till exempel semester.

Faktura sänds ut en gång per månad och avgiften avser föregående månad. Avgift enligt fastställd taxa uttas för inskolningsperioden. Vi ser gärna att ni väljer e-faktura, här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Verksamhetsformen som barnet vistas i avgör vilken avgiftstaxa som ska betalas.

Efter ansökan inklusive läkarintyg tas ingen avgift ut för barn som haft en sjukdom som inneburit att barnet inte vistats inom förskoleverksamheten eller fritidshem under en sammanhängande period av en månad eller längre period.
Om inte betalning inkommer i tid kommer barnet att stängas av från förskolan/fritidshemmet.

Stickprovskontroller

Intyg på vårdnadshavarnas arbetsschema kan begäras av rektor på vårdnadshavarnas arbetsschema för att säkerställa att tiderna överensstämmer med barnets vistelsetid.

Ordinarie avgiftstaxa för barn i förskole/fritidsverksamhet

Maxtaxa tillämpas i Kumla kommun, vilket innebär att den procent av inkomsten som anges i tabellerna nedan gäller upp till ett visst krontal. Maxtaxan är indexreglerad och maxbeloppet ändras därför årligen. Mer information finns på Skolverkets hemsida www.skolverket.se Länk till annan webbplats.

Skolverket har från den 1 januari 2024 beslutat att höja inkomsttaket för maxtaxan från 54 830 kr till 56 250 kr per månad.

Ordinarie taxa för förskola och familjedaghem från 1 januari 2023.

Procent av hushållets avgiftsgrundande inkomst

Barn 1

3 %, dock högst 1688 kr i månaden.

Barn 2

2 %, dock högst 1125 kr i månaden.

Barn 3

1 %, dock högst 563 kr i månaden.

Barn 4

Ingen avgift.

Avgift allmän förskola (1 september-31 maj) från och med det år barnet fyller tre år.

Procent av hushållets avgiftsgrundande inkomst

Barn 1

2,75 %, dock högst 1547 kr i månaden

Barn 2

1,75 %, dock högst 984 kr i månaden

Barn 3

0,75 %, dock högst 422 kr i månaden

Barn 4

Ingen avgift.

Den högsta avgiften betalas för det yngsta barnet (Barn 1) i respektive hushåll. Den näst högsta avgiften betalas för barn 2 och så vidare.


Under juni till augusti försvinner reduceringen på 0,25% på de barn som tillhört allmän förskola och betalar. Alltså barn över 3 år som går mer än 15 timmar.
Fakturan blir då lite högre än vanligt och en familj betalar enligt nedan om de har maxtaxa

1688 kr i stället för 1547 kr barn 1 (3% av inkomsten)
1125 kr i stället för 984 kr barn 2 (2% av inkomsten)
563 kr i stället för 422 kr barn 3 (1 % av inkomsten)

Ändring av inkomst eller familjeförhållanden

Om hushållets sammanlagda inkomst ändras kan det påverka avgiften till förskolan/fritidshem. Därför måste förändrad inkomst anmälas via e-tjänsten som finns på kommunens hemsida.
Vid en separation eller om en vårdnadshavare blir sambo kan det förändra hushållets sammanlagda inkomst och därmed påverka avgiften.

Anmälan av ändrade familjeförhållanden görs via e-tjänsten. Det är vårdnadshavarens skyldighet att lämna/ändra uppgifterna.
Vid separation kan vårdnadshavarna ansöka om delad faktura via e-tjänsten på kommunens hemsida. Fakturan delas då procentuellt mellan vårdnadshavarna och de får varsin del av avgiften för förskola/fritidshem. Vid separation där det inte ansöks om delad faktura går fakturan till den vårdnadshavaren där barnet är folkbokförd.

Avgiftskontroll för barnomsorg och fritidshem

Kumla kommun jämför de inkomstuppgifter som varje hushåll har lämnat till kommunen med de taxerade årsinkomsterna som Skatteverket varje år samlar in.

Det är en rättvisefråga att alla betalar rätt avgift för plats i förskola och fritidshem.

Den totala årsinkomsten för aktuellt år enligt Skatteverkets uppgifter delas med 12, vilket ger en genomsnittlig månadsinkomst.

Eftersom Skatteverkets uppgifter inte finns tillgängliga tidigare sker kontrollen med två års fördröjning. Varje år i augusti-september börjar vi med att jämföra er taxerade inkomst med den inkomst ni uppgett till barnomsorgen för 2020 i Kumla kommun.

Om avgiftskontrollen visar att ett hushåll har betalat fel barnomsorgsavgift sker en justering. Information om eventuell utbetalning eller retroaktiv faktura kommer att skickas till de berörda.

För att få en korrekt avgift är det viktigt att du uppdaterar dina inkomstuppgifter löpande.

Om en vårdnadshavare har betalat för låg avgift

Ett hushåll som betalat för låg avgift får betala den återstående summan. Kommunen skickar en retroaktiv faktura som du måste betala inom 30 dagar.
Vårdnadshavaren kan begära anstånd eller vid behov upprättas en avbetalningsplan. Information om hur vårdnadshavare ska gå till väga kommer att stå på fakturan.


Om en vårdnadshavare har betalat för hög avgiftEtt hushåll som betalat för hög avgift får pengarna tillbaka.
Summor under 600 kronor hanteras inte.

Vid fakturafrågor skicka e-post till FakturafragorFLL@kumla.se och ange fakturamottagarens namn, födelsedatum och fråga.


E-tjänst för förskola och fritids i Kumla kommun

Via vår e-tjänst kan du:

  • Göra anmälan om barnsomsorg/fritids.
  • Tacka JA eller NEJ till platserbjudande. Båda vårdnadshavarna ska logga in och svara.
  • Lämna eller ändra din inkomstuppgift. Saknas uppgift om inkomst debiteras maxtaxa. Vid försörjningsstöd ska intyg skickas in.
  • Lägga in nytt schema eller ändra schema.
  • Lämna eller ändra dina personliga uppgifter.
  • Säga upp plats. Uppsägningstiden är 30 dagar.

När vi erbjuder plats på förskola/fritids skickas erbjudandet till er angivna mailadress. Det är därför viktigt att mailadresserna ni lägger in stämmer och används.

Steg-för-steg guide

1. Gå in på https://etjanst.kumla.se/ (sök på förskola i sökfältet).
2. Klicka på starta e-tjänsten och välj SkolID.
3. Välj BANKID OCH MOBILT BANKID och skriv in ditt personummer (10 siffror).
4. Öppna din BANKID app och legitimera dig mot IST SkolID.
5. När du är inloggad kan du se schema, ändra inkomst, ändra dina personliga uppgifter, familjebild eller säga upp din plats.