Barn under 18 år

Barn som hoppar på bro

Omyndiga barn kan ha olika behov av hjälp och insatser beroende på hur deras livssituation ser ut. Vissa har tillräckligt stöd av sina biologiska föräldrar medan andra kan behöva få sina intressen tillvaratagna av en utomstående person. I vissa fall ska ett barns föräldrar redovisa till oss.

Regler om det här kan läsas i Föräldrabalken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Läs mer om tillfällig god man för omyndiga här. Öppnas i nytt fönster.

Här finns information för dig som är särskilt förordnad vårdnadshavare. Öppnas i nytt fönster.

Föräldrar till barn under 18 år

Legal förmyndare - du som är förälder

I första hand är det ett barns föräldrar som har hand om barnets alla angelägenheter. Som förälder ska du ta till vara ditt barns rättigheter och intressen och se till ditt barns bästa. Du företräder också ditt barn i ekonomiska frågor.

Barnets pengar får användas till barnets uppehälle, utbildning och nytta i övrigt. Barnets pengar får aldrig skänkas bort.

Som förälder har du en försörjningsplikt för ditt barn även om barnet har egna pengar.

Överförmyndarnämnden ska se till att barnets pengar inte används på ett olämpligt sätt. Grundregeln är att ditt barns tillgångar ska placeras tryggt och säkert och ge en rimlig avkastning.

Fri och kontrollerad förvaltning

Din förvaltning av ditt barns tillgångar kan vara antingen fri eller kontrollerad. Här redogör vi för vad som avgör om din förvaltning ska vara fri eller kontrollerad.

Fri förvaltning

I Sverige har vi fri föräldraförvaltning. Det betyder att föräldrarna tar hand om barnets pengar utan att överförmyndarnämnden har någon tillsyn. Med begreppet "fri" menas inte att du som förälder kan hantera barnets pengar hur som helst.

Enligt lag gäller följande för alla föräldrar:

 • Alltid göra det bästa för barnet.
 • Använda barnets pengar för barnets bästa. Barnets pengar ska inte användas till sådant som ingår i föräldrarnas underhållsskyldighet, exempelvis mat och kläder.
 • Inte blanda ihop barnets tillgångar med sina egna eller någon annans, till exempel syskons, tillgångar.
 • Om barnet har fyllt 16 år har barnet rätt att lämna sin syn på olika frågor.
 • Ansöka om överförmyndarnämndens samtycke om barnet har del i fast egendom, bostadsrätt eller tomträtt och denna ska säljas. Detta gäller även om barnet ska köpa eller få sådan egendom i gåva.
 • Ansöka om överförmyndarnämndens samtycke om barnet ska starta ett företag.
 • Ansöka om överförmyndarnämndens samtycke om barnet ska låna pengar eller på annat sätt skuldsätta sig.
 • Anmäla till överförmyndarnämnden om barnets tillgångar är större än åtta gånger gällande prisbasbelopp.
 • Anmäla till överförmyndarnämnden om barnet fått egendom som ska stå under särskild överförmyndarkontroll.
 • Det är förbjudet att ge bort barnets tillgångar.
 • Om föräldrar och barn rättshandlar med varandra, exempelvis köpa en fastighet tillsammans eller har del i samma dödsbo måste en god man förordnas för att tillfälligt företräda barnet. En förälder kan inte företräda både sig själv och barnet i samma fråga.

Om föräldrarna missköter barnets tillgångar kan de bli skadeståndsskyldiga. Överförmyndarnämnden kan då ansöka om att tingsrätten utser en medförmyndare som ensam sköter barnets ekonomi.

Huvudregeln är att alla barns bankkonton är utan överförmyndarspärr även om barnet har tillgångar över åtta prisbasbelopp. De flesta föräldrar kan därför ta ut sina barns pengar utan vårt samtycke. Det är fortfarande barnets bästa som avgör hur barnets tillgångar ska användas och placeras.

I vissa fall ska ditt barns pengar sättas in på ett överförmyndarspärrat konto.

Kontrollerad förvaltning

För barn som har tillgångar som är mer än åtta prisbasbelopp gäller så kallad kontrollerad förvaltning för föräldrarna. Föräldrarna ska då inom en månad lämna in en förteckning till oss där alla barnets tillgångar redovisas.

Föräldrarna är därefter skyldiga att senast den sista februari varje år skicka in en årsräkning till oss som visar hur de har förvaltat och placerat barnets tillgångar under föregående år. Vid kontrollerad förvaltning behöver föräldrarna överförmyndarnämndens samtycke för vissa åtgärder, exempelvis placering i aktier.

Tillgångar på ett överförmyndarspärrat konto

Huvudregeln är att du som förälder kan ta ut pengar från ditt barns bankkonton utan överförmyndarnämndens samtycke.

Om tingsrätten eller överförmyndarnämnden har beslutat att någon annan än du som förälder ska ansvara för barnets ekonomi har barnets konton alltid överförmyndarspärr.

Överförmyndarspärrat konto

När ett barn ärver pengar över ett prisbasbelopp, eller med villkor om särskild överförmyndarkontroll, ska pengarna sättas in på ett överförmyndarspärrat konto i barnets namn. Detsamma gäller också för utbetalningar som överstiger ett prisbasbelopp som sker från försäkringsbolag och vissa myndigheter som betalar ut pengar till barn.

Det är du som förälder som ska öppna det överförmyndarspärrade kontot inför en utbetalning.

Det krävs inget särskilt beslut från överförmyndarnämnden för att öppna ett överförmyndarspärrat konto. Banken har en skyldighet att vara behjälplig så att du kan öppna ett överförmyndarspärrat konto i barnets namn.

Skärpande föreskrifter

Om vi får information om att du missköter förvaltningen av ditt barns tillgångar kan vi besluta om skärpande föreskrifter för att trygga barnets tillgångar. Det betyder att vi kan spärra barnets bankkonton och kräva att du redovisar din förvaltning av barnets tillgångar till oss.

Socialtjänsten ska till exempel meddela oss om de ser att ett barns tillgångar riskerar att användas felaktigt.

Överförmyndarspärren gäller mot dig som förälder och betyder att du behöver ett beslut från överförmyndarnämnden för att göra uttag.

Överförmyndarspärren försvinner automatiskt när barnet fyller 18 år. Barnet har då ensam tillgång till sina pengar.

Uttag från överförmyndarspärrat konto

Om ditt barn har tillgångar som är placerade på konto med överförmyndarspärr betyder det att överförmyndarnämndens samtycke krävs för att du ska kunna göra uttag från kontot.

Du behöver ansöka om vårt samtycke till uttag skriftligt. Är båda föräldrarna förmyndare krävs båda föräldrarnas underskrift på ansökan om uttag.

I ansökan ska du skriva vilket belopp du vill ta ut, från vilken bank och vilket konto och vad pengarna ska användas till. Är barnet över 16 år ska barnet alltid skriva under ansökan.

Pengarna ska inte användas till något som ingår i din underhållsskyldighet som förälder.

Vi lämnar samtycket till uttag genom ett uttagsmedgivande som du tar med till banken. När pengarna har använts ska du redovisa det till oss genom kopia av kvitto eller liknande. Det är viktigt att pengarna använts till det som du ansökt om.

Du kan ansöka om uttag via vår e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Placering av pengar som finns på spärrat konto

Placering när barnets tillgångar är mindre än åtta prisbasbelopp

Om ditt barns sammanlagda tillgångar är mindre än åtta prisbasbelopp behöver vi inte samtycka till de placeringar som du som förälder vill göra.

Om du vill omplacera ditt barns pengar som finns på överförmyndarspärrat konto till annan sparform ska det normalt sett kunna göras utan vår inblandning. Den nya sparformen ska också vara överförmyndarspärrad eller kopplad till ett överförmyndarspärrat konto.

Placering när barnets tillgångar är mer än åtta prisbasbelopp

Om ditt barns sammanlagda tillgångar är mer än åtta prisbasbelopp behöver vi samtycka till vissa av de placeringar som du som förälder vill göra. Det gäller placering i aktier och kapitalförsäkring.

Vi kontrollerar att syftet med omplaceringen stämmer med lagens bestämmelser om vad barnets pengar ska användas till.

Vi lämnar samtycket till placering genom ett uttagsmedgivande som du tar med till banken. När du har gjort placeringen ska du skicka in ett underlag till oss som visar att placeringen har gjorts.

Föräldrars redovisning

För barn som har tillgångar som är mer än åtta prisbasbelopp gäller så kallad kontrollerad förvaltning för föräldrarna. När kontrollerad förvaltning gäller ska du redovisa till oss. Här förklarar vi vad som ingår i denna redovisning.

Förteckning

När barnets tillgångar blivit större än åtta prisbasbelopp ska du som är förälder börja redovisa till oss. Du lämnar in en förteckning till oss som visar barnets alla tillgångar. Tillsammans med förteckningen ska du skicka med underlag från bank som visar de uppgifter som du har lämnat i förteckningen.

Årsräkning

Senast den sista februari varje år ska du skicka in en årsräkning som visar hur du har förvaltat barnets ekonomi under föregående år.

Årsräkningen ska visa barnets tillgångar och skulder vid början och slutet av den tid som årsräkningen gäller. I årsräkningen ska du också göra en sammanställning av de inkomster och utgifter som barnet har haft under perioden.

Vi skickar brev om att det är dags att redovisa i början av varje år. Kravet på redovisning betyder att du måste bokföra alla transaktioner som du gör på barnets konton. Du ska spara alla underlag.

 

Du hittar instruktioner om hur du lämnar in din årsräkning här Öppnas i nytt fönster.. Se information om e-wärna Go och redovinsning på blankett. Oservera att du som förmyndare inte behöver lämna in någon redogörelse.

Sluträkning

När barnet fyller 18 år är du inte längre förmyndare för barnet. Därför ska du lämna in en sluträkning till oss. Sluträkningen ska lämnas in inom en månad från den dag då barnet fyllde 18 år.

Du lämnar din redovisning via våra e-tjänster nedan