Tillfällig god man för omyndig

Om du och ditt barn ska rättshandla tillsammans och det krävs någon form av motprestation från ditt barns sida uppstår en jävssituation. Ditt barn kan inte företrädas av dig vid dessa tillfällen eftersom du samtidigt är barnets motpart.

 

De vanligaste situationerna när det kan behövas en tillfällig god man som bevakar ditt barns intressen är:

  • om både barn och en förälder är delägare i samma dödsbo
  • om barnet ska köpa eller motta (förvärva) en fastighet eller bostadsrätt i gåva av en förälder
  • om en förälder ska låna barnets pengar
  • om det finns ett intresse hos barnet som strider mot förmyndarens intresse, till exempel vid deltagande i rättegång där båda är parter med mera.

En god man som tillfälligt ska ta tillvara barnets intressen i en viss angelägenhet förordnas av oss på nämnden.

Förmynderskapet utövas av båda förmyndarna (föräldrarna) gemensamt enligt 12 kap 12 § Föräldrabalken. Det innebär t ex att om en förälder har del i ett dödsbo tillsammans med sitt barn kan den andre föräldern inte företräda barnet (godkänna arvskiftet) ensam.

 

Uppdraget som tillfällig god man

Som god man ska du företräda barnet vid den rättshandling du har förordnats för. Du ska kontrollera att allt går rätt till för barnets räkning och sedan underteckna de handlingar som behöver undertecknas av dig som god man.

Vid så gott som samtliga uppdrag enligt detta lagrum krävs vårt samtycke för att rättshandlingen ska kunna genomföras och slutföras.

När du har och alla andra parter har skrivit under avtalet eller arvskiftet ska originalet skickas till oss för samtycke. Först efter att vi har lämnat samtycke är det möjligt att slutföra rättshandlingen.

 

Redovisning av uppdraget

Om ditt uppdrag varar längre än ett år ska du lämna redogörelse över uppdraget till oss en gång per år fram till dess att ditt uppdrag är slutfört. Redogörelsen ska lämnas in senast den sista februari varje år.

 

Upphörande av godmanskapet

När ditt begränsade uppdrag är slutfört och du har redovisat det till oss kan uppdraget upphöra. Du kan begära dig entledigad och skicka in din ansökan tillsammans med din redovisning av att uppdraget är slutfört.

Överförmyndarnämnden fattar beslut om upphörande.

 

God man i förmyndares ställe

En god man i förmyndares ställe förordnas om en förälder på grund av sjukdom eller av någon annan orsak inte kan utöva sitt förmynderskap.

Beslutet om godmanskapet fattas av oss.

Ditt uppdrag

Du ska, så snart du får ditt uppdrag, visa upp ditt registerutdrag för banken och samtidigt meddela att ett konto ska vara öppet för löpande utgifter. Bevis på att övriga barnets konton har försetts med överförmyndarspärr ska du skicka till oss så snart som möjligt.

Barnets pengar på spärrat konto kan endast tas ut med vårt samtycke. Du kan skriftligen ansöka till oss om uttag från spärrat konto.

Du är som god man ansvarig för barnets ekonomi och ska se till att barnets tillgångar förvaltas på ett säkert sätt.

I förvaltningen av barnets ekonomiska angelägenheter ingår att den du ska företräda barnet vid till exempel öppnande av bankkonto eller inköp av varor som inte täcks av barnets fickpengar. Du ska också ansöka om olika former av ersättningar eller bidrag, till exempel studiebidrag.

Om barnet fyllt 16 år förfogar han eller hon själv över inkomst förvärvad genom eget arbete.

Som god man ska du se till att barnets medel, i skälig omfattning användas för barnets uppehälle, utbildning och nytta i övrigt. De pengar som inte används för sådana ändamål ska du se till att placera så att skälig avkastning erhålls och att tillräcklig trygghet finns för dess bestånd. Du behöver ansöka om vårt samtycke för omplacering av barnets pengar.

Du får under inga omständigheter sammanblanda din egen ekonomi med barnets ekonomi.

Redovisning

De regler om redovisning som gäller stämmer överens med de som gäller för ställföreträdare för vuxna.