Din roll som ställföreträdare

Här hittar du information om din roll och uppgifter som kan ingå i ditt uppdrag som god man eller förvaltare.

Tre händer håller i varandra


Vanliga uppgifter i uppdraget

Uttag från överförmyndarspärrat konto

Huvudmannens sparade medel ska vara placerade på ett överförmyndarspärrat konto. Det innebär att du som ställföreträdare endast kan ta ut pengar med överförmyndarens samtycke. Huvudamannen har vid godmanskap alltid rätt att ta ut medel från alla sina konton.

Gäller uttaget annat än löpande utgifter krävs huvudmannens samtycke, om huvudmannen har förmåga att lämna det.

Du kan ansöka om uttag via vår e-tjänst. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Överförmyndarnämndens samtycke

Vissa saker du gör för din huvudman kräver samtycke från överförmyndarnämnden. Exempel på åtgärder som kräver samtycke är:

 • Fastighetsförsäljning
 • Arvskifte
 • Placering av huvudmannens medel

Du kan ansöka om samtycke via vår e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Bevaka rätt i dödsbo

Överförmyndarkansliets tillsyn vid dödsboförvaltning blir aktuell när en dödsbodelägare har god man eller förvaltare eller är omyndig. Då gäller bestämmelserna i föräldrabalkens (FB) 15 kapitel om ”Vård av rätt i dödsbo”. Om en ställföreträdare har del i samma dödsbo måste en tillfällig god man förordnas för att företräda huvudmannen. Sådan tillfällig god man förordnas av överförmyndarnämnden. Uppdraget kan också gälla att bevaka bortavarandes rätt i dödsbo.

En förmyndare, god man eller förvaltare (anges i fortsättningen som ställföreträdare) är skyldig att se till att bodelning och arvskifte med anledning av dödsfallet upprättas så snart som möjligt, om inte avtal om sammanlevnad i oskiftat bo ingås. Ett arvskifte är ett dokument som visar hur tillgångarna ska fördelas mellan dödsbodelägarna efter att skulder har betalts. Arvskiftet ska vara skriftligt och undertecknas av alla dödsbodelägare för att det ska vara juridiskt giltigt. Om ställföreträdaren inte har den kompetens som krävs för att kunna bevaka den enskildes rätt i dödsbo bör ställföreträdaren vända sig till en jurist.

Är huvudmannen/ omyndig (anges i fortsättningen huvudman) ensam dödsbodelägare behöver ett arvskifte inte upprättas och samtycke behöver inte inhämtas från överförmyndarnämnden. Ett arvskifte behöver inte upprättas eftersom det inte finns några tillgångar att fördela. Ställföreträdaren ska däremot, om det inom ramen för dödsboet exempelvis har sålts en fastighet eller bostadsrätt, ansöka om nämndens samtycke till detta. Ställföreträdaren ska redovisa att samtliga dödsboets tillgångar har förts över till ett överförmyndarspärrat konto i huvudmannens namn.

Bouppteckning

Ställföreträdaren ska bevaka att bouppteckningen förrättas inom tre månader efter dödsfallet. Ställföreträdaren är även skyldig att närvara vid bouppteckningsförrättningen. Ställföreträdaren ska också bevaka att bouppteckningen lämnas in till Skatteverket för registrering inom en månad efter upprättandet.

Om den avlidne inte efterlämnar några tillgångar eller enbart efterlämnar tillgångar som täcker begravningskostnader och andra utgifter i samband med dödsfallet, ska en anmälan om detta göras till dödsbohandläggarna i kommunen. Socialnämnden är skyldiga att lämna en dödsboanmälan till Skatteverket. En kopia på dödsboanmälan ska lämnas till överförmyndarkansliet.

Testamente

Om den avlidne efterlämnar testamente ska ställföreträdaren inte ”godkänna” testamentet, utan endast bekräfta att hen har tagit emot eller tagit del av testamentet för sin huvudmans räkning. Under de sex månader som därefter följer har ställföreträdaren möjlighet att klandra testamentet. Anledning till att man vill klandra

ett testamente kan t.ex. vara att testamentet har upprättats under påverkan av en psykisk störning, att testamentet inte uppfyller lagens krav på ett giltigt testamente, eller att testamentsgivaren blivit tvingad eller lurad att upprätta testamentet. Om ställföreträdaren inte har kunskap om testamentet ska klandras eller inte bör ställföreträdaren vända sig till en jurist.

Om ställföreträdaren inte klandrar testamentet inom sexmånadersperioden vinner testamentet laga kraft gentemot huvudmannen, vilket innebär att det blir giltigt. Om huvudmannen är barn till den avlidne ska ställföreträdaren göra ett förbehåll för huvudmannens laglott.


Arvsavstående

Ställföreträdaren får inte avstå från arv eller testamente för den enskildes räkning. Avstående från arv får endast göras med Överförmyndarnämnden samtycke.

 

Arvskifte

Ställföreträdaren ska bevaka att arvskiftet upprättas inom 6 månader efter bouppteckningens förrättningsdag. Sker inte detta ska ställföreträdaren lämna en redogörelse för skifteshinder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. till överförmyndarnämnden.

I arvskiftet ska dödsboets samtliga tillgångar tas upp till dagsaktuellt värde. För fastighet ska värderingsintyg från oberoende sakkunnig (t ex mäklare eller värderingsman) bifogas. Arvskiftet ska undertecknas av samtliga dödsbodelägare, även av omyndig som fyllt 16 år, samt av ställföreträdaren.


Ansökan om överförmyndarnämndens samtycke till arvskifte

Ställföreträdaren ska skicka in dessa handlingar:

 1. Ansökan om överförmyndarnämndens samtycke via e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 2. Arvskiftes/bodelningshandling med godkännande av samtliga dödsbodelägare
 3. Samtycke från huvudmannen alternativt läkarintyg som visar att hen inte förstår vad saken gäller
 4. Kopia på registrerad bouppteckning
 5. Testamente (om det finns)
 6. Redovisningsräkning med underlag från bank som visar vad som hänt för tiden från dödsdagen och skiftesdagen
 7. Värderingsutlåtande för ev. fastighet/ bostadsrätt
 8. Fullmakter från dödsbodelägare


Redovisning

När överförmyndarkansliet har samtyckt till egendomens fördelning enligt arvskiftet ska ställföreträdaren bevaka att huvudmannens kontanta del av arvet sätts in på ett överförmyndarspärrat bankkonto i huvudmannens namn och att lagfart söks för eventuell fastighet som tillskiftats huvudmannen. När det gäller omyndigas arv är det enbart belopp över ett prisbasbelopp som ska sättas in på spärrat konto.

 

När arvet har skiftats ska ställföreträdaren skicka in bevis om att huvudmannens andel i dödsboet har överförts till huvudmannen. Detta kan visas genom t ex kontoutdrag, kopia av lagfartsbevis.


Avtal om samlevnad i oskiftat dödsbo

Om tillgångarna i dödsboet är sådana att arvskifte inte utan svårigheter kan upprättas, kan man upprätta avtal om samlevnad i oskiftat dödsbo. Sådana avtal ska godkännas av överförmyndarkansliet.


Samtycke vid fastighetsförsäljning i dödsboet

Överförmyndarnämndens samtycke krävs för vissa åtgärder som genomförs inom ramen för dödsboets förvaltning. t.ex. vid försäljning av en fastighet eller bostadsrätt som tillhör dödsboet.


Överlåtelse av fastighet

När en fastighet ska överlåtas i ett skifte ska värdet på fastigheten justeras så att det från marknadsvärdet görs avdrag för latent skatt och försäljningsutgifter. Således används det värde som fastigheten hade haft om den såldes vid tiden för arvskiftet.

 

Ordlista

Arvskifte - uppdelningen mellan arvingar och universella testamentstagare av den kvarlåtenskap som finns efter den avlidne och efter ev. bodelning.

Arvslott - den del av kvarlåtenskapen som en legal arvinge har rätt till.

Arvinge - den som har rätt till arv

Bodelning - om den avlidne var gift ska bodelning ske före arvskiftet.

Bouppteckning - en skriftlig handling som visar den avlidnes tillgångar och skulder på dödsdagen, dödsbodelägare, efterarvingar

Bröstarvinge - bröstarvingar är en arvlåtares avkomlingar, biologiska eller adopterade barn

Dödsbodelägare - efterlevande make eller sambo, arvingar och universella testamentstagare

Laglott - hälften av arvslotten. Om ett testamente finns till förmån för någon annan än bröstarvinge, kan denne alltid kräva sin laglott.

Legatarie - den som genom testamente får en viss sak eller visst belopp (legat)

Särkullbarn - bröstarvinge till den avlidne men inte till efterlevande make

Universell testamentstagare - den som genom testamente får en viss andel av eller hela kvarlåtenskapen, eller det som återstår när andra har fått sitt

Vite –ett penningbelopp som tingsrätten kan ålägga ställföreträdaren att betala om hen underlåtit att följa myndighetens beslut.

Boutredningsman = kan utses av tingsrätten om dödsbodelägare inte kan komma överens om hur dödsboet ska skötas

Försäljning av fastighet

Försäljning av fastighet, tomträtt eller bostadsrätt

God man eller förvaltare får inte sälja sin huvudmans fastighet utan överförmyndarnämndens samtycke. Ett avtal utan nämndens samtycke är ogiltigt. Ansökan lämnas i våra e-tjänster. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. I ansökan anges skälen till försäljningen noga så att överförmyndarnämnden kan göra en bedömning.

Om den enskilde inte är ensam ägare ska det framgå hur stor andel han/hon äger.

 

Tillfällig god man kan behövas

Har ställföreträdaren del i samma fastighet/bostadsrätt ska en ansökan om en tillfällig god man lämnas till överförmyndarnämnden. Den tillfälliga gode mannen ska då företräda den enskilde avseende försäljningen av fastighet/bostadsrätt. Det är den tillfälliga gode mannen som ska ansöka hos överförmyndarnämnden om samtycke till försäljning av fastigheten/bostadsrätten. Förslag kan lämnas på lämplig person.

Om försäljningen sker till ställföreträdaren måste också en tillfällig god man förordnas för försäljningen.

 

Följande handlingar/uppgifter ska bifogas med ansökan:

 1. Huvudmannens samtycke - Om huvudmannen inte har förmåga att lämna samtycke ska ett läkarintyg bifogas. Läkarintyget ska vara utfärdat under det senaste året. Om den enskilde inte önskar yttra sig ska detta framgå av ansökan.
 2. Köpekontrakt - Köpekontraktet ska skickas in i två exemplar (original och kopia). Kontraktet ska vara undertecknat av såväl säljare som köpare.
 3. Fastighetstaxering - För fast egendom eller tomträtt behövs det senaste beslutet om fastighetstaxering från Skatteverket som visar ägarandel.
 4. Värderingsutlåtande - Om fastigheten/bostadsrätten ska säljas privat ska två värderingsutlåtande från två opartiska mäklare lämnas in. Utlåtandena ska ge en fullständig beskrivning av fastigheten (yta, byggnaders skick och storlek, läge m.m.) Om fastigheten/bostadsrätten inte ska säljas privat ska ett värderingsutlåtande lämnas in tillsammans med budgivningsprotokoll.
 5. Bouppteckning - Om säljaren är ett dödsbo ska en kopia av bouppteckningen lämnas in. Av bouppteckningen ska det framgå vilka som är dödsbodelägare. Samtliga dödsbodelägare ska skriva under köpeavtalet alternativt lämna fullmakt till lämplig person att utföra uppdraget.

Om huvudmannen inte kan ge sitt samtycke på grund av sitt hälsotillstånd ges de närmsta anhöriga tillfälle att yttra sig över försäljning och köpeskilling, vilket hanteras av överförmyndarkansliet.

När försäljningen är godkänd och genomförd

När försäljningen är godkänd av överförmyndarnämnden och därefter genomförd ska bevis för att köpeskillingen satts in på den enskilde/dödsboets bankkonto lämnas in. Kopia av likvidavräkningen ska också sändas in.

Överklaga ett myndighetsbeslut

Ibland uppstår situationer där du som ställföreträdare behöver överklaga ett myndighetsbeslut. Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare har sammanställt information som kan hjälpa dig med en överklagan.

Mer information hittar du här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Din roll som ställföreträdare

Huvudmannens delaktighet

Huvudmannen ska så långt som det är möjligt vara delaktig och få uttrycka sina egna önskemål. Om det går ska gode mannen låta huvudmannen vara med till exempel när räkningar ska betalas. För en del uppdrag kan målsättningen vara att huvudmannen i framtiden ska kunna klara sig utan god man.

Ställföreträdare ska omsorgsfullt utföra sitt uppdrag och ha huvudmannens bästa i fokus. De måste ha förmågan att kunna förstå och sätta sig in i huvudmannens liv, behov och önskemål. Det är viktigt att ställföreträdaren har en nära kontakt med huvudmannen och god personkännedom för att förstå dennes vilja. Det är också viktigt att försöka ha en god relation till anhöriga som i många fall är de som har kunskap om huvudmannen.

Finns det möjlighet ska huvudmannen få en ”guldkant på tillvaron”. Om huvudmannen har sparade medel ska dessa användas till huvudmannens välbefinnande istället för att finnas på ett sparkonto. Det behöver dock anpassas efter huvudmannens situation, ålder och förutsättningar i övrigt.

Några bra utgångspunkter för ditt uppdrag:

 • Ditt agerande ska vara det bästa för huvudmannen, inte för anhöriga, boende eller andra aktörer kring huvudmannen.
 • Du som god man eller förvaltare ska jobba för att din huvudman får ett ökat välbefinnande och deltagande i samhällslivet.
 • Gör din huvudman delaktig och agera så att huvudmannen kan har inflytande över vad hjälpen ska omfatta.
 • Sätt gemensamt upp mål som ni båda ska jobba för.

Vilka regler gäller för god mans skadeståndsskyldighet

Som god man eller förvaltare kan du bli skadeståndsskyldig om du avsiktligen eller av vårdslöshet orsakar ekonomisk skada för din huvudman. Detta regleras i 12 kap. 14 § Föräldrabalken.

Skulle årsräkningen ha fått en anmärkning av överförmyndarförvaltningen vägs detta in i beslutet om skadestånd. Ställföreträdaren kan, enligt 16 kap. 6 § Föräldrabalken, vända sig till tingsrätten och begära frihet från skadestånd.

Om du bedöms ha orsakat ekonomisk skada med flit eller genom vårdslöst beteende kan det vara bra att ha några av Föräldrabalkens regler i åtanke:

 • Godmanskapet är frivilligt och samtycke ska ges från huvudmannen (undantaget vardaglig skötsel och om samtycke inte kan ges).
 • Ställföreträdare ska redovisa uttag, hålla ordning på utgifter med mera.
 • Ställföreträdare ska vidta åtgärder som bäst gagnar huvudmannen.
 • Ställföreträdare ska vidta åtgärder för huvudmannens nytta.
 • Medel ska placeras säkert med skälig avkastning.
 • Ställföreträdare ska inte sammanblanda sina och huvudmannens medel.
 • Ställföreträdare ska höra anhöriga inför större förvaltningsåtgärder om det är möjligt.
 • Ställföreträdare ska iaktta jävsregler.
 • Ställföreträdare får inte medverka till att ge bort huvudmannens egendom.
 • Inhämta samtycke vid åtgärder i dödsbo och arvskifte.

Föräldrabalken (Riksdagens webbplats) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tidsgräns för begäran av skadestånd

En begäran om skadestånd kan lämnas av en behörig person, exempelvis huvudmannen, inom tre år från det att redovisningshandlingarna har lämnats över. Om begäran inte lämnas in innan dess är rätten förlorad. Detta gäller inte om gode mannen eller förvaltaren har gjort sig skyldig till brott. Då är preskriptionstiden 10 år.

En god idé att teckna en ansvarsförsäkring

Det finns inte något försäkringsskydd som ersätter skadeståndsanspråk från huvudmannen mot sin gode man. Eftersom huvudmannen är uppdragsgivare gäller varken kommunens försäkringar eller den hemförsäkring du kanske har som privatperson.

Ett felaktigt beslut eller en bortglömd faktura kan få stora konsekvenser och du kan bli stämd. Då måste du som ansvarig betala med eget kapital. Fundera därför på om du vill teckna en separat ansvarsförsäkring med anledning av ditt uppdrag som god man eller förvaltare. Det finns försäkringsbolag som erbjuder sådana försäkringar. Godmansföreningar brukar också kunna erbjuda sina medlemmar att teckna sådana försäkringar.

Gåvor

Gåvoförbud

Det är förbjudet för en ställföreträdare att ge bort huvudmannens egendom. Överförmyndarnämnden kan inte heller lämna samtycke till det. Förstår huvudmannen vad gåvan innebär och vilka konsekvenserna blir kan huvudmannen själv ge bort egendomen. Ställföreträdaren får inte hjälpa huvudmannen att ge bort egendom. Tänk på att en person som har förvaltare inte kan ge bort sin egendom.

Det finns ett undantag i gåvoförbudet och det är att ge bort personliga presenter till personer i huvudmannens nätverk, såsom födelsedagspresenter och julklappar till normala värden, förutsatt att det finns utrymme för detta i huvudmannens ekonomi.

Vid minsta tveksamhet om gåvor kontakta överförmyndarkansliet.

Gåvor till god man

Det är under alla omständigheter olämpligt att som ställföreträdare ta emot gåvor från huvudmannen.

Avsluta ditt uppdrag

Om du vill avsluta ditt uppdrag som god man eller förvaltare ska du lämna en skriftlig begäran om entledigande. Tänk på att du kvarstår i ditt uppdrag till dess att överförmyndarnämnden hittat en ersättare.

Du kan lämna din begäran i vår e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.