God man - Ett uppdrag för dig?

Den här informationen vänder sig till dig som vill veta mer om ställföreträdarskap och hur det är att ta ett uppdrag.

Trägång i naturen

Vi söker ständigt fler gode män och förvaltare

Många människor i vårt samhälle klarar av olika anledningar inte av att sköta
vardagliga saker som andra människor tycker är en självklarhet att göra själv. Det kan bero på sjukdom, ålder, funktionsnedsättning och missbruk.

Många får naturligtvis hjälp av sina anhöriga men det är inte alltid som deras möjligheter räcker till och ibland är det olämpligt att anhöriga har hand om den enskildes ekonomi. Den fråga som då blir aktuell är om det bör anordnas en god man för den som behöver hjälp.

En god man är en person som företräder en medmänniska i ekonomiska frågor, men även när det gäller intressebevakning både på det rent personliga planet och gentemot samhället. Ett godmanskap är en helt frivillig hjälp för den som tar emot den och innehåller inget tvång.

Vi behöver alltid fler ställföreträdare. Just nu är behovet särskilt stort till uppdrag som avser personer med psykisk ohälsa och missbruk. Du som vill göra en insats för en medmänniska är välkommen att lämna din intresseanmälan nedan.

Vi har under senare tid märkt en liten ökning av antalet ensamkommande barn varför det även finns ett visst behov av gode män för ensamkommande barn.

Uppdragets omfattning

En god man eller förvaltares uppdrag kan bestå av tre delar; förvalta egendom, bevaka rätt och sörja för person. Det är den enskildes hjälpbehov som avgör vilka delar som blir aktuella.

  • Förvalta egendom innebär att ta hand om ekonomin så som att betala räkningar och ordna med fickpengar.
  • Bevaka rätt innebär att sköta kontakter med myndigheter och företag och ansöka om olika insatser.
  • Sörja för person innebär att vara en generell intressebevakare och se till att den hjälpbehövande har det bra. Själva omvårdnaden ska utföras av de olika sociala skyddsnät som finns men god man ska se till att det utförs på ett bra sätt.

Målet för gode mannen bör vara att försöka skapa så bra livskvalité för sin huvudman som möjligt utifrån den enskildes ekonomiska och personliga
situation. Uppdraget förutsätter att gode mannen bygger upp en bra relation med sin huvudman.

God man eller förvaltare förordnas av tingsrätten och står sedan under tillsyn av överförmyndarnämnden.

Förvaltare

Förvaltare förordnas av tingsrätten för de personer som på grund av sjukdom, psykiskt störning eller försvagat hälsotillstånd inte kan vårda sig själv eller sin egendom. Personen kan med andra ord inte sköta sina angelägenheter och ett godmanskap är inte tillräckligt för att den enskildes hjälpbehov ska bli tillgodosett. Förvaltarskap är en ingripande åtgärd för den enskilde. Den som får en förvaltare förordnad för sig mister i motsvarande mån sin rättsförhandlingsförmåga.

God man till ensamkommande barn

Ett ensamkommande barn är en person som är under 18 år och som vid ankomsten till Sverige är skild från båda sina föräldrar eller från någon annan vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe, eller som efter ankomsten står utan sådan ställföreträdare.

Ensamkommande barn har rätt till god man

Varje ensamkommande asylsökande barn har rätt att få en god man som kan företräda barnet i Sverige. Det är överförmyndarnämnden i den kommun barnet vistas i som är den myndighet som förordnar en god man och detta ska ske så snart som möjligt.

Den gode mannen träder in i både vårdnadshavarens och förmyndarens ställe och har både rätt och skyldighet att bestämma i alla frågor som rör barnets angelägenheter, personliga såväl som ekonomiska och rättsliga. Uppdraget innebär bland annat att vara ett stöd för barnet och närvara vid kontakter med myndigheter, hjälpa barnet att få kontakt med hälso- och sjukvård och att besluta om och delta i barnets utbildning och skolgång. Vidare innebär uppdraget att förvalta barnets tillgångar, ansöka om olika bidrag och att företräda barnet vid större inköp.

Det ligger däremot inte i gode mannens uppgift att sköta den dagliga omvårdnaden och tillsynen av barnet. Inte heller har gode mannen någon försörjningsplikt gentemot barnet.

Som företrädare i asylprocessen får ensamkommande barn ett offentligt biträde. Det är en jurist eller annan juridiskt kunnig person som utses av Migrationsverket och som den gode mannen kommer att samarbeta med.

Arvode till ställföreträdaren

Godmanskap och förvaltarskap är till stor del ideella uppdrag, men du har som god man rätt till ett skäligt arvode för uppdraget och ersättning för de utgifter som varit nödvändiga för uppdragets fullgörande.

 

Storleken av arvodet bestäms av överförmyndarnämnden utifrån en skälighetsbedömning i förhållande till uppdragets tyngd och krav på engagemang. Man har även rätt till viss kostnadsersättning samt milersättning enligt skatteverkets schablonersättning.

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden är en kommunal tillsynsmyndighet och som god man är du inte anställd utan ansvarar själv för ditt uppdrag. Överförmyndarnämnden bistår med information om gällande lagar och regler och arrangerar utbildningar för alla gode män och förvaltare. Läs mer om överförmyndarnämnden här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.