Att hitta i arkivet

Här finns information om vad och hur du kan hitta i våra arkiv.

En pil som är gjord av en träbit

När du ringer till, eller besöker kommunarkivet får du naturligtvis all hjälp du behöver av arkivarien. Kontakten underlättas dock om du i förväg har informerat dig om vad som förvaras på arkivet.

Arkivbestånd

Kommunala arkiv 

Här finns alla upphörda kommuners arkiv. Nuvarande Kumla kommun började sin verksamhet 1971. Kommunens handlingar förvaras också i kommunarkivet men är inte redovisade här. I de kommunala arkiven hittar du handlingar som rör den kommunala verksamheten, skolor, socialtjänst, vatten och avlopp, planfrågor och så vidare.

Enskilda arkiv 

Här finns de verksamheter som inte är offentliga. Här hittar du föreningar, en del företag, privatpersoners arkiv och samlingar. Observera att det för enskilda inte finns något lagkrav att arkivera sina handlingar. Dessutom kan man välja att lämna handlingar till något annat arkiv, till exempel Arkivcentrum i Örebro som förvarar föreningsarkiv. Det är därför inte säkert att du här hittar en förening eller företag trots att de har haft sin verksamhet i Kumla.

Arkivförteckningar

För att redovisa och beskriva innehållet i ett arkiv görs en arkivförteckning. Du hittar förteckningarna som pdf-länkar i arkivbeståndet. Förteckningen kan vara summarisk och redovisa att en handling finns, till exempel ett protokoll. Ibland är förteckningen mer precis och beskriver innehållet i handlingen, som "handlingar rörande byggnation av lekplats i Västra Parken". Förteckningarna har tillkommit under en lång tid och kan därför se lite olika ut.

Register

Det finns två typer av register till arkiven. Dels sådana som har skapats i verksamheten för att hitta handlingar, exempel på detta är diarier för kommunens ärenden. Dels register som har upprättats av arkivet för att kunna detaljsöka i arkivet, till exempel bilddatabasen. Denna hittar du på kumla.se medan andra register endast är tillgängliga i arkivet.