Upphävande av delar av byggnadsplaner i Sannahed

Planområdet markerat i rött.

Planområdet markerat i rött.

Syftet med upphävandet för del av ”byggnadsplan för del av Sannahed” (18-KUA-1303) samt del av ”byggnadsplan för del av området fältet” (18-KUA-1796) är att möjliggöra Trafikverkets vägplan för väg 641, GC-väg för Sannahed – Ralavägen S.

Planområdena är belägna väster om Kungsleden/väg 641 i Sannahed.

Status

Samhällsbyggnadsnämnden i Kumla kommun beslutade 2023-08-29 att anta upphävandet för del av rubricerade byggnadsplaner.

Upphävandet fick laga kraft 2023-09-26.

Information om upphävandet

Inom byggnadsplaner är huvudmannaskapet (oftast) enskilt, vilket innebär att det är fastighetsägarna inom planområdet som förväntas vara ansvariga för att ställa i ordning och förvalta de allmänna platserna, t.ex. för att bygga ut och sköta gator. I det här området finns det en gemensamhetsanläggning (1881-Sannahed- GA:3) som är huvudman.

Väg 641 (Kungsleden/Sannahedsvägen) går mellan väg 529 i Hallsberg och E20 norr om Kumla. I dag saknas det en cykelförbindelse mellan Hemvägen i Sannahed och Ralavägens södra anslutning vilket ger en otrygg trafikmiljö för gående och cyklister. Befintlig gång- och cykelväg slutar vid Ralavägens södra anslutning.
För att förbättra trafiksäkerheten för gående och cyklister planerar Trafikverket därför att bygga en ny gång- och cykelväg som kommer att ansluta till den befintliga via en passage på väg 641. Gång- och cykelvägen kommer gå på den västra sidan om väg 641 på hela sträcka som är cirka 2,4 kilometer lång.

Projektet finansieras via Länsplan för regional transportinfrastruktur Örebro län 2018-2029. Vägplanen är inskickad för fastställelse. Förutsatt att vägplanen vinner laga kraft är planerad byggstart hösten 2023. Byggtiden är cirka 18 månader.

Samhällsbyggnadsnämnden (SBN) i Kumla kommun beslutade 2023-02-14 att uppdra samhällsbyggnadsförvaltningen att påbörja arbetet med upphävande av delar av nämnda byggnadsplaner.

Antagandehandlingar

Lagakraftbevis Pdf, 121.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Gällande plankarta med markering, 18-KUA-1303 Pdf, 6.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Gällande plankarta med markering, 18-KUA-1796 Pdf, 5.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Länk till Trafikverkets vägplan för väg 641 finns här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.!

Om du har frågor angående upphävandet är du välkommen att kontakta:
Planenheten, 019-58 80 00, plan@kumla.se