Detaljplan för Vägtorget 1

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av livsmedelsbutik med tillhörande parkeringar och lastgård för området.

Planområdet gränsar till fastigheten vägtorget 2 i söder, Pokerskogen i norr, väg 641 i öst samt Skogstorpsskolan i väst. Marken som planområdet avser består av skog.

Status

Detaljplanen antogs av samhällsbyggnadsnämnden 2022-02-16. Beslutet att anta detaljplanen har överklagats hos Förvaltningsrätten och Mark- och miljödomstolen som avslog överklagandena genom beslut den 30 mars 2022 respektive den 6 maj 2022.

Detaljplanen vann laga kraft 27 maj 2022.

Handlingar

Laga krafthandlingar Pdf, 2.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta Pdf, 809.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 1. Detaljplan Kv. Vägtorget- Dagvattenutredning Pdf, 4.9 MB.

Bilaga 2. Trafikutredning ”Ny mataffärs påverkan på närliggande korsningar” Pdf, 1.1 MB.

Kontakt

För mer information är du välkommen att kontakta planenheten;

Telefon: 019 58 80 00
E-post: plan@kumla.se