Nybyggnadskarta

Nybyggnadskartan är grunden till den situationsplan som används i bygglovet.

När krävs nybyggnadskarta?

För byggnationer inom det område som är detaljplanerat eller ingår i VA-verksamhetsområdet krävs som regel en nybyggnadskarta.

Det finns två varianter av nybyggnadskarta: Fullständig nybyggnadskarta och enkel nybyggnadskarta. Vilken du ska använda beror på vilken typ av byggnation du ska göra.

Fullständig nybyggnadskarta krävs vid nybyggnation av huvudbyggnad.

Enkel nybyggnadskarta krävs vid nybyggnation av fristående komplementbyggnad samt vid tillbyggnader som är närmare än 1 m från fastighetsgräns eller förbudsområde.

Vid de tillfällen det inte krävs någon nybyggnadskarta används ett enkelt kartutdrag som grund till situationsplan.

Är du osäker vilken typ av karta som krävs för ditt bygglov, kontakta kommunens Servicecenter 019-58 80 00.

Vad innehåller en nybyggnadskarta

En enkel nybyggnadskarta visar bland annat hur tomten ser ut, byggrätten enligt gällande detaljplan och fastighetsrättsliga uppgifter. Fullständig nybyggnadskarta visar även VA-ledningar som finns i gatan, läge och dimensioner på fastighetens VA-servis och fastigheternas höjdförhållanden.

Så här gör du

  • Nybyggnadskartan beställs via vår e-tjänst.
  • Vi levererar underlaget i dwg- och pdf-format.

Nybyggnadskartor faktureras separat och inte samtidigt som bygglovet

Prisexempel

Fullständig nybyggnadskarta, mindre än 2000 m² (tomtyta)

8 595 kr

Enkel nybyggnadskarta, mindre än 2000 m² (tomtyta)

4 584 kr