Tilläggsbelopp för barn/elev i behov av extraordinära stödåtgärder

I skollagen finns bestämmelser om tilläggsbelopp för barn och elever i behov av extraordinära stödåtgärder. Tilläggsbeloppet ska fördelas på samma grunder till både kommunala och fristående verksamheter och vara fördelat på individnivå.

Från vårterminen 2019 införs en ny riktlinje i Kumla kommun för att säkerställa att individuell prövning för tilläggsbelopp görs och där samtliga verksamheter, både fristående och kommunala, kan ansöka om tilläggsbelopp för barn och elever i behov av extraordinära stödinsatser.

Tilläggsbeloppet betalas ut efter ansökan och med särskild prövning utifrån varje enskilt barns behov, i enlighet med Riktlinjer för tilläggsbelopp, se längst ner på sidan.

En ansökan kan omfatta maximalt ett läsår och en ansökan görs per barn/elev.

Ansökningstider

Sista ansökningsdag inför kommande läsår är 15 september årligen.

Ansökningar som gäller nya barn och elever och nytillkomna behov görs löpande under läsåret. Ansökan om tilläggsbelopp kan inte göras retroaktivt.

Följande handlingar ska bifogas vid ansökningstillfället

Förskola

  • Pedagogisk kartläggning eller motsvarande
  • Handlingsplan
  • I förekommande fall egenvårdsplan

Förskoleklass, grundskola och gymnasieskola

  • Utredning av elevens behov av särskilt stöd
  • Åtgärdsprogram
  • I förekommande fall ska även följande bifogas: egenvårdsplan, beslut om anpassad studiegång, beslut om särskild undervisningsgrupp.