Specialpedagogik

Specialpedagogik handlar om undervisning och socialisation av barn och elever i behov av särskilt stöd och/eller med funktionshinder.

Specialpedagogiken i förskola och skola kan sägas ha två huvudsakliga funktioner:

  • åtgärdande
  • förebyggande.

Specialpedagogiska åtgärder sätts in när den vanliga undervisningen inte bedöms räcka till. Åtgärderna kan innebära allt från att barn och elever får ett särskilt stöd i eller i nära anslutning till den ordinarie verksamheten till att de hänvisas till särskilda undervisningsgrupper, särskola eller specialskola. Det särskilda stödet kan också innebära att lärarens undervisning och situationen i klassrummet/ förskolegruppen förändras för att bättre passa eleven/eleverna i behov av särskilt stöd.

Specialpedagogerna på skolorna samarbetar med rektorer, personal och föräldrar samt övriga professioner i elevhälsan. Samarbete sker även med externa instanser. Specialpedagogerna i elevhälsan samarbetar med förskolecheferna, rektorer, BVC, Familjens Hus, personal och föräldrar samt övriga professioner i elevhälsan. Samarbete sker även med externa instanser.

Skoldatatek

Skoldatateket är en pedagogisk verksamhet där IT och specialpedagogik sätts i centrum. Skoldatateken vänder sig till skolpersonal som undervisar elever i behov av särskilt stöd med fokus på läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, eller annan funktionsnedsättning.