Åtgärdsprogram och utvecklingsplan

Åtgärdsprogrammet är ett dokument för planering och utvärdering av elevens utbildning samt för uppföljning och utvärdering av använda stödåtgärder.

Av åtgärdsprogrammet ska det framgå vilka behoven är, hur de ska tillgodoses och hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas.

Ett åtgärdsprogram kan överklagas

Det går att överklaga ett beslut om åtgärdsprogram till Skolväsendets överklagandenämnd.

Överklagandet kan gälla antingen ett beslut om att skolan inte ska upprätta ett åtgärdsprogram eller om innehållet i ett upprättat åtgärdsprogram. Överklagandet ska vara skriftligt. Ange vilket eller vilka beslut du önskar överklaga och vilken ändring som du begär. Motivera varför dessa ändringar bör göras. Även intyg och andra utlåtanden som du vill åberopa ska skickas med. Ditt namn, personnummer, adress och ditt telefonnummer ska framgå av skrivelsen. Skrivelsen ska undertecknas av den som klagar och/eller företrädare för denne.

Företräder du någon elev, exempelvis som vårdnadshavare, ska även elevens fullständiga personuppgifter framgå. Är eleven myndig måste fullmakt uppvisas som visar att du är behörig att företräda denne, det gäller även föräldrar.

Skicka din skrivelse till den myndighet som har fattat beslutet

Kumla kommun

Förvaltning för livslångt lärande

692 80 Kumla

Ditt överklagande ska ha inkommit till förvaltning för livslångt lärande senast tre veckor från den dag du fick del av beslutet, annars kan ditt överklagande inte prövas.