Vilket stöd finns?

Särskilt stöd kan utformas på många olika sätt, men det viktiga är att det alltid sker utifrån elevens behov.

Det kan till exempel innebära tydliga instruktioner, färdiga anteckningar, förlängd provtid eller alternativa lärverktyg som till exempel dator och koncentrationshjälpmedel.

Särskild undervisningssgrupp eller enskild undervisning

Oftast kan elever som behöver stöd i undervisningen vara i sin vanliga undervisningsgrupp. Om det finns särskilda skäl kan eleven få särskilt stöd enskilt eller i en annan undervisningsgrupp än den som eleven normalt hör till.

Anpassad studiegång

I vissa fall, när de åtgärder skolan satt in inte nått resultat, kan skolan göra undantag från timplanen samt ändra i de ämnen och mål som annars gäller för utbildningen. Det kallas anpassad studiegång och innebär att eleven inte får en fullständig utbildning.