Dödsboanmälan

Om en närstående har avlidit kan du göra en dödsboanmälan. Detta kan göras om tillgångarna i boet endast täcker begravningskostnader och andra utgifter i samband med dödsfallet. Den avlidne får inte heller ha någon fast egendom eller tomträtt i Sverige eller utomlands. Om den avlidne har det ska det istället göras en bouppteckning.

Bestämmelser om dödsbo (enl ÄB 18 kap 1-2 §§)

Om det inte finns någon som tar hand om den avlidnes egendom ska medlem av hushållet som den avlidne tillhörde, hyresvärd eller annan som är närmast till det ta hand om egendomen samt tillkalla delägare eller anmäla dödsfallet till socialtjänsten.

Då anmälan skett till socialtjänsten eller förhållandet på annat sätt blir känt ska socialtjänsten, om det behövs, göra vad som enligt första stycket åligger delägare. För kostnaderna med anledning av detta har kommunen rätt till ersättning av boet. Lag 1994:1434.

Dödsboutredning och bouppteckning

När någon har avlidit ska de som ingår i dödsboet i huvudregel göra en bouppteckning. Det innebär att man går igenom och gör en skriftlig sammanställning av den avlidnes och maka/makes tillgångar och skulder.

En bouppteckning ska göras inom tre månader efter dödsfallet. Den ska sedan skicka till Skatteverket inom en månad efter att den är gjord.

Bouppteckningsblankett och informationsblad kan beställas hos Skatteverket, på telefon 0771-567 567, eller hämtas från Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Förutsättningar för en dödsboanmälan (ÄB 20 kap 8 a§)

Om den avlidnes tillgångar är begränsade kan man under vissa förutsättningar låta en bouppteckning ersättas av en dödsboanmälan (ÄB 20 kap 1 § 2 st och 8a §). Kommunens tjänsteperson prövar om förutsättningar föreligger för dödsboanmälan. Tjänstepersonen gör ett hembesök för att värdera tillgångarna samt lämna information om hur den fortsatta handläggningen går till.

Om den avlidne efterlämnar fast egendom eller tomträtt får dödsboanmälan inte ske. Vid bostadsrättslägenhet och när efterarv enligt lag eller testamente förekommer bör man undvika att göra dödsboanmälan.

Socialnämnden ska undersöka om det finns testamente, äktenskapsförord eller dylikt som kan visa boets värde.

Om det finns tveksamheter kring den ekonomiska situationen bör det göras en bouppteckning istället för en dödsboanmälan.

Vår dödsbohandläggare i Kumla kommun heter Christel Eriksson. hon finns tillgänglig för rådgivning på telefon vardagar kl 08.30 - 09.30. Du når henne enklast geom att ringa kommunens Servicecenter på 019-58 80 00.

Uppgifter för dödsboanmälan

Uppgifter som kommunen kommer eller kan komma att begära in för att kunna upprätta en dödsboanmälan är:

 • Kopia av senaste deklarationen, som uppvisar slutlig skatt (beställs från skatteverket).
 • Uppgifter om kontanter på dödsdagen.
 • Uppgift från bank/banker om tillgångar på dödsdagen.
 • Uppgift om eventuella försäkringar.
 • Om bostaden är en bostadsrättslägenhet, intyg från bostadsrättsföreningen om lägenhetens värde samt eventuell belåning av den.
 • Uppgift om skulder på dödsdagen, till exempel vårdkostnader eller hyra.
 • Offert eller räkning på begravningskostnad.
 • Offert eller räkning på gravsten.
 • Eventuellt testamente.
 • Eventuella fordringar på grund av fastighetsöverlåtelse.
 • Eventuell bouppteckning som visar att den avlidne hade andel i annat oskiftat dödsbo.
 • Bouppteckning efter tidigare avliden make/maka.
 • Inventeringsprotokoll från eventuellt bankfack.