Försörjningsstöd, socialbidrag, ekonomiskt bistånd

På denna sida finner du vanliga frågor och vägledning kring försörjningsstöd, socialbidrag samt ekonomiskt bistånd.

Vem har rätt till försörjningsstöd?

De som bor i Kumla kommun och inte kan försörja sig på annat sätt kan ha rätt till ekonomiskt bistånd i form av försörjningsstöd för att kunna ha en skälig levnadsnivå.

Vad är försörjningsstöd?

Försörjningsstöd är ett behovsprövat ekonomiskt bistånd som man ansöker om från kommunens socialtjänst. Försörjningsstöd består av två delar, riksnorm och skälig kostnad.

Riksnormen bestäms varje år av regeringen. Riksnormen är en summa som ska täcka vanliga kostnader i ett hushåll så som: livsmedel, kläder och skor, fritid och lek, hygien, barn- och ungdomsförsäkring, förbrukningsvaror, dagstidning, telefon och teleavgift.

Skälig kostnad är den andra delen av försörjningsstödet och ska täcka en del andra vanliga behov: boende, arbetsresor, hushållsel, hemförsäkring, medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa.

Utöver försörjningsstöd kan andra kostnader beviljas efter individuell prövning exempelvis läkarvård, nödvändig tandvård, glasögon med mera.

Hur utreds behovet?

Enligt socialtjänstlagen ska försörjningsstödet göra det möjligt att leva på en skälig levnadsnivå. Socialtjänsten gör en individuell bedömning där man tar hänsyn till individens utgifter, vad som är skäliga kostnader samt sökandes egna möjligheter att försörja sig. Ansvaret ligger på dig som ansöker om försörjningsstöd att styrka dina uppgifter så som inkomster, utgifter och eventuella tillgångar. Socialtjänsten kontrollerar de uppgifter som du lämnat med ditt medgivande. Utredningsarbetet försvåras dock om du inte samtycker till att uppgifterna kan kontrolleras. Det kan leda till att din ansökan avslås.

Vilka krav ställs på dig som sökande?

För att vara berättigad försörjningsstöd krävs det att du står till arbetsmarknadens förfogande och för övrigt gör vad du kan för att bidra till din försörjning. Är du inte arbetsför måste du styrka detta med ett sjukintyg. Deltar du i sfi- undervisning kan du vara berättigad till försörjningsstöd. Blir du beviljad försörjningsstöd kan du bli anvisad att delta i våra kompetenshöjande verksamheter som ett led i att komma närmre arbetsmarknaden och klara din egen försörjning. Det ställs också som krav på att du ska delta vid de möten som bokas in tillsammans med din socialsekreterare.

Regler om återbetalning

Socialtjänsten får återkräva utbetalt försörjningsstöd om du har lämnat felaktiga uppgifter eller om du på annat sätt orsakat att felaktigt belopp har utbetalats. Även om socialtjänsten gör fel och betalar ut för mycket kan du bli återbetalningsskyldig.

Lämnar du ofullständiga uppgifter/oriktiga uppgifter och beviljas försörjningsstöd på felaktiga grunder och misstanke om bidragsbrott/bedrägligt förfarande finns anmäls detta till Polisen i Örebro län. Du kan också bli återbetalningsskyldig. 

Personakt, register och tystnadsplikt

Uppgifter, beslut och åtgärder i ditt ärende dokumenteras och registreras i socialregistret. Dokumentation ska utfärdas med respekt och integritet. Du har rätt att ta del av din akt och den dokumentation som finns skriven om dig.

Alla medarbetare på socialtjänsten har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om sökanden utan samtycke till obehöriga. Det finns dock undantag: till exempel i samband om kännedom om grövre brott och anmälan gällande barn som misstänks fara illa.

Barnperspektiv

Barnperspektiv är viktigt i socialtjänstens arbete och ska alltid beaktas i de utredningar som vi gör. Din socialsekreterare kommer att ställa frågor kring ditt barn och dess situation för att få en så bra bild som möjligt av er familj.

I Kumla kommun finns ett politiskt beslut om att 300 kr av underhållsstödet inte ska tas med som inkomst.

Om du är missnöjd med beslutet

Beslut om försörjningsstöd kan överklagas enligt förvaltningslagen. Överklagan ska göras skriftligt och senast tre veckor efter att du fått ta del av beslutet. Av överklagan ska det framgå vilket beslut som överklagas och vad du är missnöjd med. Känner du dig osäker kan socialtjänsten hjälpa dig med överklagan.

Om du är gift eller sambo

Om du är gift eller sambo har ni ett försörjningsansvar mot varandra och du ska försörja din make, maka eller sambo precis som hen har ett ansvar att försörja dig. Era gemensamma inkomster och utgifter ligger då till grund för ansökan.

Om du är arbetslös, sjuk eller studerar på SFI

Är du arbetslös krävs det att du aktivt söker arbete och deltar i Arbetsförmedlingens insatser för arbetssökande.

Är du sjuk ska du vara sjukskriven med läkarintyg och ansöka om sjukpenning hos Försäkringskassan.

Är du studerande på SFI krävs det att du aktivt deltar i din planering via skolan och din planering via socialtjänsten.

Om du har egna tillgångar

Har du egna tillgångar på banken eller till exempel en bil, fastighet, fonder eller aktier kan de komma att räknas med vid din ansökan om försörjningsstöd. Beroende på hur lätt det är att använda och sälja av tillgångarna kan du i vissa fall få möjlighet att sälja dessa under en viss tidsperiod, ett så kallat rådrum. Efter rådrummets slut räknas tillgångarnas värde som inkomst vid beräkningen.

Om du är ungdom och söker försörjningsstöd

Enligt lagen är föräldrar skyldiga att försörja sina barn tills de fyller 18 år. Om ungdomen fortfarande går i skolan efter att hen fyllt 18 år förlängs skyldigheten och gäller då tills ungdomen gått ut skolan, dock längst till dess att hen fyller 21 år.

Ungdomar som avbrutit sina gymnasiestudier

Om du avbryter dina gymnasiestudier innan du fyller 18 år ska dina föräldrar försörja dig. Om du har fyllt 18 år och inte studerar på gymnasiet har du rätt att ansöka om försörjningsstöd för din egen del. Är du sammanboende eller gift ska du ansöka tillsammans med din partner. För att kunna få ekonomiskt bistånd gäller samma regler som för övriga arbetslösa.

Ungdomar som vill flytta hemifrån

Ungdomar som vill flytta hemifrån kan bara få hjälp till bostadskostnader när det finns mycket särskilda skäl för flytten. Varje fall prövas individuellt. Grundtanken är att ungdomar inte kan flytta hemifrån förrän de kan betala för sitt boende på egen hand. Som regel kan man som ungdom i föräldrahemmet inte få ekonomiskt bistånd till hyra.

Som studerande ska du i första hand försörja dig via Centrala Studiestödsnämnden, CSN, under studieperioderna. Studerar du på SFI har du rätt till Försörjningsstöd om du följer din planering och gör vad du kan för att i övrigt vara berättigad till försörjningsstöd.

Om du inte beviljats studiemedel och inte har någon annan studiefinansiering är huvudregeln att du inte kan fortsätta dina studier och få försörjningsstöd istället. Du behöver då antingen visa att du är aktivt arbetssökande eller sjukskriven för att kunna vara berättigad till Försörjningsstöd.

Endast i undantagsfall kan studier med bibehållet försörjningsstöd beviljas. Ett sådant undantag gäller studier på grundskolenivå där du efter utredning hos Studie- och yrkesvägledare i vissa fall kan få studera med bibehållet försörjningsstöd. För att få möjlighet att göra en utredning ska du kontakta din handläggare på Försörjningsstöd.

Försörjningsstöd för student under studieuppehåll

I första hand ska du som student söka sommarjobb för att försörja dig under studieuppehållet. Om du inte fått ett arbete ställs samma krav på dig som andra arbetssökande. Det är därför viktigt att du visar på att du i god tid inför sommaren gjort vad du kan för att trygga din egen försörjning genom att söka alla möjliga sommarjobb som finns och är aktuella för dig. Du räknas som student om du studerat på en studiemedelsberättigande utbildning.

Om du inte lyckats få något jobb kan du vara berättigad till försörjningsstöd om:

  • behovet inte kan tillgodoses på annat sätt, exempelvis genom egna tillgångar eller inkomster,
  • du är aktivt arbetssökande och anmäld på Arbetsförmedlingen eller om du är sjukskriven med läkarintyg och har ansökt om sjukpenning,
  • du deltar i kompetenshöjandeverksamhet.

Om du är gift/sambo ska ni lämna en gemensam ansökan om försörjningsstöd.