Platsvarumärke

Kumla kommun har under hösten 2023 startat upp ett platsvarumärkesarbete. I konkurrensen om invånare, besökare och företagsetableringar behöver vi fundera på hur vi både ska utveckla och prata om vår plats.

Våra företag har behov av att rekrytera kompetens, våra besöksnäringsföretag vill attrahera besökare, vi behöver ha ett bra skatteunderlag i form av folkbokförda i kommunen för att kunna tillhandahålla en god service för våra medborgare och det behöver finnas god tillgång på jobb. För att lyckas med det behöver vår plats vara attraktiv, intressant och relevant.

Geografiskt omfattar arbetet hela Kumla kommun. Och det är de som bor och verkar i området som gemensamt äger platsvarumärket. Därför är det här inget arbete som Kumla kommun kan göra på egen hand, utan det måste involvera många människor. Målsättningen är också att invånare, företag och föreningar vill vara med och sprida bilden av platsen i framtiden.

Nulägesanalys och platsvarumärkesstrategi

Det är framförallt det som görs på platsen, och inte det som sägs om platsen som skapar ett starkt platsvarumärke. Men vi måste säkerställa att berättelserna om vår plats överensstämmer med det vi är idag och det vi vill vara i framtiden. Därför görs först en kartläggning över bilden av vår plats nationellt och lokalt. Vi identifierar platsens utmaningar och möjligheter. Det görs exempelvis genom:

  • En nationell attitydundersökning.
  • En lokal attitydundersökning.
  • Två workshops med personer som bor och verkar på platsen.
  • En mål- och målgruppsworkshop.
  • En politikerworkshop.
  • En genomgång av befintliga rapporter, statistik och strategier.
  • Därtill sker insatser för att tillvara barn och ungas perspektiv.

Det sammanställs i en nulägesanalys och därefter arbetas en platsvarumärkesstrategi fram. Strategin ska tydliggöra vad vi vill vara kända för i framtiden, vad som gör oss unika och hur vi ska jobba med vårt platsvarumärke. Vi kommer också att ta fram ett visuellt manér som alla som vill sprida bilden av Kumla med omnejd kan använda. Detta för att öka professionaliteten och igenkänningen.

Implementeringsplan

När strategin är framme ska vi ta fram en implementeringsplan. Här tydliggör vi hur både kommunen och andra aktörer kan jobba för att stärka vår plats attraktivitet. Ambitionen är också att få fram en verktygslåda av material som foton, texter och annat som kommunen, företag, föreningar och invånare kan använda sig av.

Tidsplan

Arbetet startade under hösten 2023 och löper fram till sommaren 2024. Då tar implementeringsplanen vid för det fortsatta arbetet.

Gör andra kommuner och platser sådana här arbeten?

Ja, väldigt många ökar professionaliteten i sitt sätt att både utveckla och berätta om sin plats. Ett känt exempel är Skellefteå som startade sitt platsvarumärkesarbete redan 2012. Det lade grunden till det vi ser händer i Skellefteå idag, med världskända etableringar och en expansiv tillväxt.

Hur kan jag engagera mig?

Välkommen att höra av dig till Mirela Redzic, Kumla kommun, på telefon 019-58 86 04 eller via e-post mirela.redzic@kumla.se om du har några frågor eller funderingar gällande platsvarumärkesprocessen.