Pågående markanvisningar

Norra Mos

Företagaren 7 och Företagaren 8 (ingår i samma markanvisning)

Välkommen att lämna förslag på byggnation av restaurangverksamhet i Norra Mos,
Företagaren 7 och Företagaren 8, om 3 763 kvm respektive 2 010 kvm.

Kommunens tanke

Här ges en möjlighet för exploatörer att lämna förslag på hur en tomt med restaurangverksamhet ska utformas längs länsväg 641.

Kommunen önskar få in en restaurangverksamhet på Företagaren 7 och Företagaren 8 finns reserverad för ändamålet om man önskar större areal.

Norra Mos företagspark omfattar cirka 40 ha mark och i dagsläget finns verksamheter som bilservice, partihandel och djursjukhus. En mindre drivmedelsstation finns också i området.

Verksamheterna ligger framför allt längst Företagsgatan och Fordonsgatan ut mot lv 641. Fastigheterna storlek är på mellan ca 3000 till 14 000 m².

Processen

Urval

Vid urvalet kommer kommunen bland annat att beakta gestaltning, disposition av tomten och vad byggnationen kan tillföra området.

Förslaget ska uppfylla angivna villkor och komplettera befintlig bebyggelse.

Efter ett första urval kan några exploatörer ges möjlighet att fördjupa sin presentation och diskutera kring sina idéer med byggnationen.

1. Reservationsavtal

Kommunen tecknar ett reservationsavtal på 3 månader med den exploatör som lämnat det av kommunen utvalda förslaget. Tecknandet av reservationsavtalet är kostnadsfritt. Förslaget vidareutvecklas under reservationstiden i en kontinuerlig dialog med kommunen. Exploatören förväntas under reservationstiden presentera ett färdigt förslag på hur och vad denne tänker bygga, för att sedan kunna gå vidare in i ett markanvisningsavtal.

2. Markanvisningsavtal

När kommunen och exploatören är överens om en lämplig utformning av bebyggelsen tecknas ett markanvisningsavtal med exploatören. Markanvisningen löper 12 månader från avtalets tecknande. Markanvisningsavtalet innebär att kommunen ger ensamrätt till exploatören att förhandla om förutsättningarna för tomtens utveckling. Vid tecknande av markanvisningsavtal betalar exploatören 10% av det slutliga försäljningspriset per år. Avgiften räknas sedan av mot slutlikviden, om köpekontrakt skrivs inom markanvisningstiden. Uppfylls de uppställda kraven inom markanvisningstiden övergår markanvisningen i tecknandet av ett köpekontrakt.

3. Köpekontrakt

För att teckna köpekontrakt måste exploatören inom markanvisningstiden:

  • Söka bygglov och få startbesked för projektet i överensstämmelse med förslaget i markanvisningsavtalet.
  • Påbörja byggnationen på tomten.

Tecknas inte köpekontrakt med exploatören inom den avtalade markanvisningstiden betalas inte markanvisningsavgiften tillbaka utan tillfaller kommunen. Det står då kommunen fritt att på berörd tomt teckna markanvisningsavtal med ny intressent.

 

För mer information, kontakta:

Stina Arnesson på samhällsbyggnadsförvaltningen
019-58 89 89 Länk till annan webbplats.
stina.arnesson@kumla.se