Nu har vi sammanfattat 2023

Nyhetsbild

Nu har vi sammanfattat 2023 och vi kan konstatera att det varit ett händelserikt år som vi nu lämnat bakom oss. Ett år med fortsatt hög inflation, höjda räntor och höga energipriser till följd av det förändrade säkerhetsläget. Trots tuffa tider har Kumla en fortsatt god ekonomi med ett positivt resultat på 95,6 miljoner kronor för 2023. Ett resultat som ger oss goda förutsättningar att fortsätta utveckla våra verksamheter och som bidrar till en stabil och bra grund inför framtida utmaningar.

Årets resultat: +95,6 miljoner kronor

Årets resultat 2023 för Kumla kommun blev ett plus på 95,6 miljoner kronor. Det var hela 90,3 miljoner mer än budgeterat, men klart mindre än förra årets +186 miljoner kronor. Resultatet uppgick till 6,6 procent av kommunens skatteintäkter och statsbidrag.

Nämnderna bidrog till överskottet med drygt 23 miljoner sammantaget, även om deras resultat varierade kraftigt. Finansförvaltningen stod för ett överskott på 67,2 miljoner varav merparten var skatteintäkter och statsbidrag. Skatteintäkter och generella statsbidrag ökade med 84 miljoner (5,6 procent). Barnomsorgsavgifter ökade med 1,6 miljoner, intäkter från myndighetsutövning såsom bygglov och livsmedelskontroller minskade med 2,3 miljoner medan avgifter för VA och avfall ökade med 2,5 miljoner. Bad och gym ökade sina intäkter med 1,5 miljoner.

Kostnaderna ökade med 137 miljoner till 1 516 miljoner (1,5 miljarder). Det var en ökning med 8 procent. Personalkostnaderna inklusive pensionskostnader ökade med nästan 10 procent (109 miljoner). Kostnadsökningarna har drivits på mycket av inflationen. Återigen minskade kostnaderna för försörjningsstöd.

Resultaten för nämnderna

Kommunstyrelsen lämnade ett överskott på hela 39 miljoner – mer än dubbelt jämfört med 2022. 21,7 miljoner var dock outnyttjade medel för oförutsedda utgifter. Resten av överskottet berodde på lägre personalkostnader. Socialnämnden lämnade återigen ett större överskott, i år på 16 miljoner, främst bestående av riktade bidrag och momsbidrag. Nämnd för livslångt lärande gick minus, med drygt 18 miljoner där merparten, 12 miljoner, beror på grundskolans höga personalkostnader. Samhällsbyggnadsnämnden hade ett underskott på 15,6 miljoner. Orsakerna var främst höga kostnader för felavhjälpande underhåll, vinterväghållning och konsultkostnader. Kultur- och fritidsnämnden lämnade ett överskott på 1,3 miljoner.

Kumla uppfyllde 62,3 procent av sina mål

År 2023 var det första året då kommunen tillämpade sin nya definition av god ekonomisk hushållning, som innefattar kommunens ekonomi, medarbetare och nämndernas måluppfyllelse. Därför har Kumla en ny målstruktur med fem strategiska områden med ett antal uppföljningsmått: Ekonomi (5 mått), medarbetare (4 mått), demokrati och dialog (6 mått), service och tillgänglighet (11 mått), samt kvalitet i kärnverksamheterna (27 mått). Därför går det inte att rakt av jämföra den totala måluppfyllelsen med tidigare år.

Den totala måluppfyllelsen 2023 var 62,3 procent, vilket trots den nya målstrukturen var nästan samma som 2022 (62,8 procent). De strategiska områdena är viktade så att exempelvis kvalitet i kärnverksamheterna får större tyngd eftersom det området har störst betydelse för god ekonomisk hushållning. Kumla nådde alla fem mål inom ekonomi, två inom HR, ett inom demokrati och dialog, tre inom service och tillgänglighet och 11 inom kvalitet i kärnverksamheterna.

Nämndernas måluppfyllelse varierade och de har även olika antal uppföljningsmått. Nedan redovisas några av de mått som uppfyllde målet:

  • Kommunens resultatmål (6,8% av skatter och statsbidrag*)
  • Nämndernas samlade resultat (+23,1 mkr)
  • Minskade CO2-utsläpp från energiförbrukning i lokaler och verksamheter (–8 %)
  • Genomförda livsmedelskontroller enligt plan (100 %)
  • Planberedskap för nya bostäder, per tusen invånare (29)
  • Positiva effekter av familjebehandling (80 %)
  • Antal barn och unga som varit placerade på HVB-hem (6)
  • Andel vårdnadshavare som tycker att förskolan är trygg (95 %)
  • Antal besök på Ung fritids mötesplatser (10 484)
  • Nöjdhet med bibliotekets aktiviteter (89 %)

*Denna andel är då man räknat bort jämförelsestörande poster.

Fortsatt osäkerhet i omvärlden

Osäkerheten i omvärlden har knappast minskat under 2023. Rysslands krig i Ukraina har nu gått in på sitt tredje år och kriget påverkar såväl EU som enskilda länder.

Det påverkar Sveriges kommuner och regioner med krav på större beredskap för kris- eller krigssituationer. Landshövding Lena Rådström Baastad besökte Kumla för att diskutera just krisberedskap och civilt försvar.

Inflationen var fortfarande hög även om den bromsade in under sommaren och hösten. Det har lett till ökade priser på byggmaterial som har gjort att det är svårt att få igång byggtakten och även priser på exempelvis livsmedel har ökat kraftigt.

Befolkning och byggande - flera projekt på gång

Efter de senaste årens stora befolkningsökning blev årets ökning mer blygsam med 37 nya Kumlabor. Det innebär att Kumla vid årets slut hade totalt 22 516 invånare. En orsak kan vara brist på attraktiva tomter och bostäder, och mer försiktighet på bostadsmarknaden.

Nybyggnation av Malmens skola och Norrgårdens förskola fortsatte och den nya idrottshallen blir klar 2024, en ny förskola i idrottsparkens område påbörjades. För området Ekeby Prästgård har kommunen startat upphandling av byggnation. Området Älvesta blev klart och där har tomtförsäljningen börjat. Det nya vård- och omsorgsboendet Kungsparken invigdes under våren.

Två tomter, Hällabrottet och Idrottsparken etapp 1,har sanerats för att möjliggöra byggnation av flerbostadshus. Flera detaljplaner vann också laga kraft, bland annat för Gröna Sörby etapp 2.

Händelser i verksamheterna - anpassning till nya lagkrav

Kommunen arrangerade dagen Tillsammans för ett tryggare Kumla för att bland annat diskutera samverkan med lokala aktörer.

De nya lagkraven på 11 timmars dygnsvila påverkade verksamheterna då kommunen behöver anpassa planering och schemaläggning efter detta. Kommunen har dock i stort sett lyckats genomföra anpassningen fullt ut.

Från och med 2024 tar kommunen över ansvaret för återvinningsstationer och insamling vid fastigheter. Med anledning av översvämningarna som ledde till störningar i VA-systemet har kommunen tagit fram åtgärdsprogram för att minska risken för framtida översvämningar.

Blomsterarrangemang för Kumla 80 år

Kultur och fritid - nya konstverk och ny ljusvandring

Kommunens många aktiviteter för både invånare, Kumlabor och besökare visar att Kumla har ett levande kulturliv och ett rikt utbud av fritidsaktiviteter. Sommar i Kumla blev ett lyckat ”paraply” för flera evenemang, som Familjefesten, andra konserter vid Kumlasjön, körkonsert i Gustaf Mattsons brott och 10-årsjubileum i Sjöparkens växthus. Under vintern fick ljusvandringen Den förtrollade sjön sällskap av Lysande Kumla, från Kumla bibliotek till stadsparken.

För ungdomar anordnade Kumla bibliotek och Ung fritid ett skrivarläger i samverkan med Region Örebro län. Intresset var stort och skrivarlägret lockade unga från flera kommuner i länet.

Kommunen har även fått två nya konstverk, Doll with daggers på Konst på Hög och Växtkraft som finns i Kvarnparkens miljörum och är skapat av två konstnärer tillsammans med ungdomar från Ung fritid.

Hållbarhet och digitalisering - bättre beredskap behövs

Händelser som hör ihop med hållbarhet och digitalisering var dels sommarens översvämningar som innebar mycket arbete och krismöten med Länsstyrelsen om skadehanteringen, dels driftstörningar i kommunens rekryteringssystem. Det är händelser som visar hur viktigt det är att förbättra såväl it-säkerheten som kommunens beredskap och motståndskraft samtidigt som det krävs fortsatta åtgärder för att ställa om och bromsa klimatförändringarnas effekter.