Kumla kommun klättrar i rankingen: ett steg närmare målet!

Nyhetsbild

Nu är resultatet av den årliga undersökningen Insikt, en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning, här. Vi kan med glädje säga att vi under 2023 gör en förflyttning uppåt, från 71 till 76, vilket är ett stort steg framåt och ett viktigt steg i arbetet med att förbättra vårt företagsklimat.

Jag vill rikta ett stort tack till alla företag som tagit sig tid att svara och deltagit i undersökningen. NKI-enkäten är en värdefull vägvisare i vårt arbete med att skapa ännu bättre förutsättningar och möjligheter för företagen i Kumla kommun. Nu är vi ett steg närmare målet och det är väldigt glädjande! Tillsammans fortsätter vi nu vår resa för att ytterligare förbättra förutsättningarna för näringslivet att verka, växa och etablera sig i Kumla, säger näringslivschef Hanna Jonasson.

Vi klättrar inom flera olika grenar

Vi kan med glädje meddela att vi har gjort betydande framsteg inom flera nyckelområden såsom bemötande, effektivitet, information, kompetens och tillgänglighet.

- Det är glädjande att vårt arbete under året har gett resultat! Det betyder att vi är på rätt väg. Vi har fokuserat mycket på frågor som rör kommunikation och bemötande genom att bland annat utbilda våra handläggare inom området, infört nya rutiner och arbetar mer proaktivt gällande eventuella kompletteringar i ärenden. Vi har även fokuserat på att tydliggöra och förbättra informationen som finns på kommunens hemsida och tillgängliggjort våra e-tjänster även för företagare och inte bara medborgare, säger Åsa Gunnarsson, bygglovschef i Kumla kommun.

På bild från vänster: Karl Hulterström, Regionchef Svenskt Näringsliv; Andreas Brorsson, kommunstyrelsens ordförande, Anna Windal, förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen; Gabriella Mueller Prabin, kommundirektör; Hanna Jonasson, näringslivschef

På bild från vänster: Karl Hulterström, Regionchef Svenskt Näringsliv; Andreas Brorsson, kommunstyrelsens ordförande, Anna Windal, förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen; Gabriella Mueller Prabin, kommundirektör; Hanna Jonasson, näringslivschef

NKI som vårt fokusområde inom Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram

Under 2023 påbörjade vi även vårt deltagande i Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram som en av åtta utvalda kommuner i Sverige. Utvecklingsprogrammet har under ett års tid gett stöd genom olika former för att stärka företagsklimatet och bestått av fyra träffar och där vi även valt NKI som vårt utvecklingsområde.

- I samband med deltagandet i utvecklingsprogrammet med Svenskt Näringsliv valdes ett utvecklingsområde. För kumlas del valdes just NKI och vi har under året både ägnat tid åt att ha analyserat och åtgärdat. Det är glädjande att arbetet gett resultat och att vi klättrar i mätningen. Vi är en bit på väg och det är en viktig signal från näringslivet, säger Hanna Jonasson.

- Deltagandet i Svenskt näringslivs utvecklingsprogram är en viktig del för att förstå våra företagares villkor och behov för framtiden, men också en viktig del för kunskapsutbyte mellan olika kommuner för att ta fram goda exempel säger Andreas Brorsson kommunstyrelsen ordförande.

Om undersökningen

Resultatet grundar sig på en enkät som skickats ut till företagare som haft ett avslutat myndighetsärende hos Kumla kommun under mätåret. Sex myndighetsområden mäts; brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd och där parametrar såsom effektivitet, tillgänglighet, kompetens, rättssäkerhet och bemötande är centrala delar. Resultat över 75 räknas som mycket höga och ett NKI-värde över 70 skattas som ett högt resultat.