Samråd om Hardemo vattenskyddsområde

Huvudstråket i Hardemo

Hardemos dricksvattentäkt föreslås bli ett nytt vattenskyddsområde. Svarstiden är förlängd till den 14 februari 2024, där berörda parter får möjlighet att tycka till om förslaget.

Förlängd svarstid till den 14 februari 2024

Uppdaterad 2023-11-29

Tidigare under hösten skickade vi ut information om samråd för bildande av vattenskyddsområde i Hardemo. Sista dagen att lämna in synpunkter var den 24 november. Några av er har nu hört av sig till oss med önskemål om mer information och förlängd tid att inkomma med synpunkter. Mot denna bakgrund har vi beslutat att bjuda in till ett informationsmöte och förlänga svarstiden till den 14 februari 2024, efter att informationsmötet har genomförts.

Brev om informationsmöte och förlängd svarstid kommer att skickas till fastighetsägare och andra sakägare i området.

Kompletterande handlingar

Vi har kompletterat handlingarna med tekniskt underlag, riskanalys samt motiv till föreskrifter. Samtliga handlingar finner du längre ned på sidan under avsnittet "Ta del av handlingar gällande föreslaget vattenskyddsområde".

Informationsmöte 24 januari

På informationsmötet kommer representanter från Kumla kommun samt Sweco att finnas på plats. Om ni har specifika frågeställningar finns möjlighet att mejla dessa till oss i förväg till samhallsbyggnad@kumla.se

Tid och plats

Dag och tid: Onsdag 24 januari 2024 kl. 17.00.

Plats: Kumla bibliotek

Kontakt

Vid frågor, vänligen kontakta:

Caroline Fornbrant. samhällsbyggnadsförvaltningen
Telefon 019-58 80 00 eller mejl caroline.fornbrant@kumla.se

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dricksvattnet är vårt viktigaste livsmedel och avgörande för ett friskt och hälsosamt liv. Målet med att skydda vattnet är att säkerställa att befintliga och kommande generationer även fortsättningsvis skall kunna dricka ett rent och hälsosamt vatten.

I Hardemo finns en dricksvattentäkt, det vill säga en vattenkälla, som huvudsakligen försörjer skolan, förskolan och kyrkan i Hardemo med sitt vattenbehov. Vattentäkten baseras på ett grundvattenuttag ur jord och har idag inget vattenskydd. Nu planeras ett vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för att säkerställa vattenkvaliteten både nu och för kommande generationer. Denna åtgärd är i enlighet med EU:s regelverk, Vattendirektivet, och svenska krav på vattenkvalitet.

När pågår samrådet?

Samrådet pågår mellan den 13 oktober och 24 november 2023.

Vad händer efter samrådet?

Efter samrådet kommer en redogörelse tas fram med samtliga inlämnade synpunkter. Därefter kommer beslut fattas i kommunen om ansökan om vattenskyddsområde. Ärendet överlämnas sedan till Länsstyrelsen som kommer att hålla ytterligare ett samråd med berörda. När dessa steg är genomförda fattas det slutliga beslutet av Länsstyrelsen om inrättande av vattenskyddsområde.

Ta del av handlingar gällande föreslaget vattenskyddsområde

  1. Klicka här för att komma till kartan som visar vattenskyddsområdet avgränsning. Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.
  2. Klicka här för att ta del av föreslagna föreskrifter. Pdf, 97.8 kB, öppnas i nytt fönster.
  3. Klicka här för att ta del av tekniskt underlag. Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.
  4. Klicka här för att ta del av riskanalys. Pdf, 13.8 kB, öppnas i nytt fönster.
  5. Klicka här för att ta del av motiv till föreskrifter. Pdf, 183 kB, öppnas i nytt fönster.

Vi rekommenderar att du laddar ned dokumenten till din personliga enhet för att kunna behålla tillgång till dem även efter att samrådstiden passerat och sidan inte längre är tillgänglig.

Lämna dina synpunkter

Du som bor eller bedriver verksamhet inom området har fått ett informationsbrev utskickat till dig och har möjlighet att lämna dina synpunkter fram till den 24 november.

Lämna dina synpunkter via e-post

Du kan lämna din synpunkter via e-post genom att skicka in dem till samhallsbyggnad@kumla.se.

Lämna dina synpunkter via brev

Du kan också lämna in dina synpunkter genom brevpost till:

Kumla kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
692 80 Kumla

Vid frågor

Vid frågor kontakta servicecenter på telefon 019-58 80 00 eller e-post servicecenter@kumla.se