Nu inför vi digital signering vid hantering av läkemedel

Socialförvaltningen i Kumla inför nu ett digitalt signeringssystem vid hantering av läkemedel.

- I dag har vi all läkemedelsordination på papperslistor. Varje dos som ges ska signeras, för att vi i efterhand ska kunna se att läkemedlet är utdelat och för att kunna följa upp eventuella avvikelser. I och med det nya arbetssättet kommer denna hantering nu att ske digitalt, säger projektledare Lise Ohlin.

Syftet är att minska antalet avvikelser, ge stöd till uppföljning och genomförande av läkemedelssignering, kontrollräkning av narkotika samt för att säkerställa att värdighetsgarantierna planeras och följs upp. Det viktigaste är att vi höjer patientsäkerheten och bonusen är att det dessutom blir tidsbesparande och en trygghet för vår personal, fortsätter Lise.

Digitala Kumla

Projektet faller väl in under det mål som Kumla kommun har om att jobba mot digitalisering. Det är direkt kopplat till ett behov av att underlätta och säkra en arbetsuppgift i verksamheten. För medarbetarna är förändringen positiv då det funnits en önskan att förenkla just dessa arbetsuppgifter i vardagsarbetet.

– Efter införandet av webbtillsyn och nyckelfri hemtjänst är det nu glädjande att vi tar ännu ett steg vad gäller digitalisering inom verksamheterna genom ett nytt signeringssystem. Detta underlättar arbetet för vår personal och patientsäkerheten höjs, säger Annica Sjöqvist som är ordförande i Socialnämnden.