Fastighetsskötare

Inre och yttre fastighetsskötsel

För dig som vill arbeta med fastighetsskötsel exempelvis som fastighetsskötare eller fastighetstekniker. Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper om underhållsarbeten inomhus och skötselarbeten för områdets grönytor, träd och planteringar.

Ett skåp med säkringar

Allmän information

Yrkesvux är en statlig satsning som gäller yrkesutbildningar på gymnasienivå för vuxna. Utbildningarna ska ge möjligheter till arbete efter genomgången kurs.

Utbildningen anordnas i samarbete med Örebro Läns kommuner. Innevånare i de kommunerna har fritt sök till utbildningen. Ansökan lämnas dock till hemkommunen.

Innevånare i andra kommuner lämnar ansökan till hemkommunen, som fattar beslut om de beviljar kostnaden för utbildningen. 

Studiefinansiering

Utbildningen är CSN-berättigad. Se www.csn.se 

Kombination med SFI och grundläggande svenska

Utbildningarna kan kombineras med studier inom SFI eller svenska som andraspråk inom grundläggande vuxenutbildning.

Förkunskapskrav

Godkända betyg i svenska/svenska som andraspråk och matematik från grundskolan, grundläggande vuxenutbildning, lägst delkurs 3. Bifoga betygskopior till ansökan.

Undantag kan göras för dig som studerar SFI d eller svenska som andraspråk inom grundläggande vuxenutbildning. 

Arbetssätt och arbetsformer

Du får lära dig grunderna om hur byggnader och olika installationer i fastigheter är uppbyggda och fungerar. Hur man gör enklare felsökningar, reparationer och underhållsarbeten. Du får även kunskaper inom el och VVS, hur man sköter grönytor, hårdgjorda ytor, plateringar, träd och buskar.

Utbildningen är en lärlingsutbildning vilket innebär att 70 % av utbildningen kommer att genomföras på en arbetsplats resterande tid är du i skolan.

Tycker du om att ha kontakt med olika människor såsom hyresgärster, hyresvärdar, hantverkare och entreprenörer är detta ett yrke för dig.

Yrket är mycket omväxlande och ingen dag är den andra lik, då man har med människor och teknik att göra i sitt dagliga förvärv.

Utbildningen är kostnadsfri, men du betalar själv dina skyddskläder. 

Utbildningstid

Utbildningen börjar 1/4 2020 är på totalt 50 veckor.

Kursinnehåll

Skriv tabellbeskrivning här

Kurs

Poäng

Bygg och anläggning 1

200 vp

Service och bemötamde 1

100 vp

Material och miljö

100 vp

Yttre miljö - anläggningar

100 vp

Yttre miljö - maskiner och verktyg

100 vp

Beskärning och trädvård

100 vp

Växtkunskap - fastighetsskötsel

100 vp

Fastighetsservice VVS

100 vp

Fastighetsservice byggnader

100 vp

Fastighetsservice ytor

100 vp

Lokalvård

100 vp

Motor- och röjmotorsåg 1

100 vp

Motor- och röjmotorsåg 2

100 vp

Totalt

1400 vp

Ansökan

Skicka din ansökan till: Kumla kommun Vuxenutbildningen 692 80 Kumla Ansökningsblankett hittar du på www.kumla.se/vuxenutbildning

Ej sökbar.

Du som inte är folkbokförd i Kumla kommun lämnar din ansökan till din hemkommun i god tid innan sista ansökningsdag.

Information och studievägledning

För ansökan/ytterligare information, vänligen kontakta Vuxenutbildningen i Kumla, studie-och yrkesvägledare Roger Källström, tel. 019 - 58 80 40, roger.kallstrom@kumla.se 

Vuxenutbildningens kontaktuppgifter

Besöksadress: Skofabriken, Södra Kungsvägen 1.

Postadress: Kumla kommun, Vuxenutbildningen, 692 80 Kumla

Telefon 019-588000

www.kumla.se/vuxenutbildning

Skriv tabellbeskrivning här

Roger Källström, studie- och yrkesvägledare

019-58 80 40

roger.kallstrom@kumla.se