Byggutbildning

Utbildningen ska ge dig en grundläggade yrkesutbildning att söka jobb som betongarbetare, håltagare, plattsättare, takmontör, träarbetare, undertaksmontör, väg- och anläggningsarbetare.

Allmän information

Yrkesvux är en statlig satsning som gäller yrkesutbildningar på gymnasienivå för vuxna. Utbildningarna ska ge möjligheter till arbete efter genomgången kurs.

Utbildningen anordnas i samarbete med Örebro läns kommuner. Innevånare i de kommunerna har fritt sök till utbildningen. Ansökan lämnas dock till hemkommunen.

Innevånare i andra kommuner lämnar ansökan till hemkommunen, som fattar beslut om de beviljar kostnaden för utbildningen. 

Studiefinansiering

Utbildningen är CSN-berättigad. Se www.csn.se 

Kombination med SFI och grundläggande svenska

Utbildningarna kan kombineras med studier inom SFI eller svenska som andraspråk inom grundläggande vuxenutbildning. Då ingår yrkessvenska som stöd för att klara utbildningen. 

Förkunskapskrav

Godkända betyg i svenska och matematik från grundskolans årskurs 9, alt. grundläggande vuxenutbildning eller motsvarande kunskaper. Bifoga betygskopior till ansökan.

Undantag kan göras för dig som studerar SFI eller svenska som andraspråk inom grundläggande vuxenutbildning. 

Arbetssätt och arbetsformer

Utbildningen bedrivs som en lärlingsutbildning vilket innebär att 70 % av utbildningen kommer att genomföras på en arbetsplats som arbetsplatsförlagt lärande. Resten är skolförlagd utbildning.

Vi kommer att arbeta flexibelt utifrån dina förkunskaper. Vi börjar med en kartläggning av de kunskaper du redan har, dessa valideras. Därefter utformas en utbildningsplan över det som återstår. Utbildningstidens längd kan påverkas av planeringen.

Utbildningen är kostnadsfri, men du betalar själv dina skyddskläder. 

Utbildningstid

Utbildningen startar x-xx-xx. Utbildningen är på 40 veckor ca 1 år och motsvarar 1200 gymnasiepoäng.

Kursinnehåll

Skriv tabellbeskrivning här

Kurs

Poäng

Plattsättare, Håltagare, Takmontör, Undertaksmontör


Husbyggnad 1

100 vp

Husbyggnad 2

200 vp

Husbyggnad 3

200 vp

Husbyggnadsprocessen

200 vp

Specialyrken 1

100 vp

Specialyrken 2

200 vp

Specialyrken 3

200 vp

Totalt

1200 vp

Väg- och anläggning


Anläggningsprocessen

200 vp

Anläggning 1

100 vp

Anläggning 2

200 vp

Anläggning vägbyggnad

100 vp

Anläggning stensättning

100 vp

Ledningsbyggnad

200 vp

Gröna ytor

200 vp

Specialyrken 1

100 vp

Totalt

1200 vp

Betongarbetare


Husbyggnadsprocessen

200 vp

Husbyggnad 1

100 vp

Husbyggnad 2

200 vp

Husbyggnad 3

200 vp

Betong 1 - lågform och platta på mark

100 vp

Betong 2 - väggar och pelare

100 vp

Betong 3 - bärlag

100 vp

Betong 4 - golv

100 vp

Mur- och putsverk 3

100 vp

Totalt

1200 vp

Träarbetare


Husbyggnadsprocessen

200 vp

Husbyggnad 1

100 vp

Husbyggnad 2

200 vp

Husbyggnad 3

200 vp

Trä 1

100 vp

Trä 2

100 vp

Trä 3

100 vp

Specialyrken 2

200 vp

Totalt

1200 vp

Träarbetaren är med, både tidigt och sent, i byggprocessen. Formar för att gjuta grunden görs i trä, och när huset är nästan klarat monterare träarbetareren snickerier och skåpinredning. Hus byggs också av förtillverkade element som monteras av träarbetare.

Takmontör behandlar takkonstruktion, material och verktyg, samt underarbeten och takläggning. Även reparationer, underhåll och ombyggnad av tak ingår.

Väljer du Undertaksmontör innehåller utbildningen takkonstruktion, material och verktyg samt profiler och läggning av undertaksplattor, ombyggnad och inbyggnad för ljud och brand.

Utbildningen till Håltagare behandlar material, maskiner och verktyg, golv, stommar och takkonstruktioner. Utbildningens senare del innehåller sågande och borrande verksamhet med riskbedömning.

En Väg- och anläggningsarbetare ska ha kunskaper om markarbeten för vägar, järnvägar, husgrunder, ledningar, gröna ytor samt asfalt-, platt- och stenbeläggningar.

Som plattsättare får du klä innerväggar eller golv med kakel, klinker, konstbetongplattor eller mosaik. I uppgifterna ingår också underarbeten, som fuktisolering av golv eller väggar.

En betongarbetare armerar och gjuter du golv, väggar och pelare. Som betongarbetare behöver du inte arbeta med huskonstruktioner utan det finns många andra arbetsuppgifter, t.ex. vid väg och brobyggen.

Ansökan

Skicka din ansökan till: Kumla kommun Vuxenutbildningen 692 80 Kumla Ansökningsblankett hittar du på www.kumla.se/vuxenutbildning

Ej sökbar.

Du som inte är folkbokförd i Kumla kommun lämnar din ansökan till din hemkommun i god tid innan sista ansökningsdag.

Information och studievägledning

För ansökan/ytterligare information, vänligen kontakta Vuxenutbildningen i Kumla, studie-och yrkesvägledare Roger Källström, tel. 019 - 58 80 40, roger.kallstrom@kumla.se 

Vuxenutbildningens kontaktuppgifter

Besöksadress: Skofabriken, Södra Kungsvägen 1.

Postadress: Kumla kommun, Vuxenutbildningen, 692 80 Kumla

Telefon 019-588000

www.kumla.se/vuxenutbildning

Skriv tabellbeskrivning här

Roger Källström, studie- och yrkesvägledare

019-58 80 40

roger.kallstrom@kumla.se