Särskola

Utbildningen i särskolan syftar till att ge dig med någon form av intellektuell funktionsnedsättning en anpassad utbildning utifrån dina egna förutsättningar.

Så långt det är möjligt motsvarar utbildningen den som ges i grundskolan och gymnasieskolan. Kommunen erbjuder även vuxenstudier (särvux) för dig som gått färdigt gymnasiesärskolan.

Grundsärskola

För barn med intellektuell funktionsnedsättning finns grundsärskolan som ett alternativ till grundskolan. Grundsärskolan består av nio årskurser och omfattar utbildning i ämnen eller inom ämnesområden, eller en kombination av dessa. Utbildningen kan också omfatta ämnen enligt grundskolans kursplaner. Grundsärskola finns på Kumlaby skola.

Mottagande i grundsärskolan

Innan ditt barn erbjuds en plats i grundsärskolan görs en utredning. Utredningen omfattas av en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning och görs i samråd med dig som vårdnadshavare. Om du som vårdnadshavare inte vill att ditt barn ska gå i grundsärskola ska barnet gå i vanlig grundskola, om det inte finns synnerliga skäl med hänsyn till barnets bästa.

Träningsskola

Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning som kallas träningsskola. Träningsskolan är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen. Istället för enskilda ämnen omfattar träningsskolan fem ämnesområden:

  • estetisk verksamhet
  • kommunikation
  • motorik
  • vardagsaktiviteter
  • verklighetsuppfattning

Träningsskola finns på Kumlaby skola.

Gymnasiesärskola

I gymnasiesärskolan får eleverna en god grund för att studera vidare, söka arbete och kunna delta aktivt i samhällslivet. Dessutom ger gymnasiesärskolan möjlighet till personlig utveckling.

Utbildningen ska stimulera social gemenskap och utveckla elevernas förmåga att självständigt och tillsammans med andra tillägna sig, fördjupa och tillämpa kunskaper. Därför är gymnasiesärskolan mycket flexibel så att eleverna kan utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna är en rättighet och en möjlighet för personer över 20 år med inlärningssvårigheter på grund av intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada.

Det är en utbildning inom det offentliga skolväsendet för vuxna. Utbildningen bedrivs dagtid någon eller några halvdagar i veckan och bör kombineras med annan daglig verksamhet. Undervisningen sker i små grupper och anpassas efter varje persons förutsättningar.

Inom den särskilda utbildningen för vuxna väljer man de ämnen man vill arbeta med - utifrån aktuell kurskatalog. Kurserna styrs av Skolverket fastslagna ämnesplaner och kursplaner. För att en kurs ska starta bör det finnas några personer som önskar samma kurs.