Naturskoleföreningen

Utomhuspedagogik

Naturskolans mål

Naturskolans mål och syfte är att öka intresset för och skapa goda förutsättningar för naturstudier. Genom att få uppleva och på egen hand undersöka med alla sina sinnen, skapas en känsla och förståelse för hur vår kulturhistoria, natur och miljö är.

Naturskola för ökad förståelse

Utomhuspedagogiken kompletterar inomhusundervisningen och gör att fler elever kan hitta ett sätt att förstå olika ämnen. När alla sinnen används ökar chansen att eleverna bättre minns vad de lärt sig. Naturskolan ligger i ett område som är spännande sett ur många perspektiv. Här finns en miljö som starkt påverkats av industriverksamhet, men också en miljö som är intressant ur geologisk, biologisk och kulturell synvinkel. Därför erbjuder Naturskolan teman som knyter an till den verksamhet som har ägt och äger rum i området.

Länk till Naturskoleföreningens hemsida Länk till annan webbplats.