Naturskolan och läroplanen

Naturskolan arbetar enligt Lgr11 och vår verksamhet berör huvudsakligen följande ur läroplanen.

x

Skolans värdegrund och uppdrag

”Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska sam­hället vilar på. Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.”

Skolans uppdrag

”Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och ut­veckla kunskaper och värden. Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skol­dagen.”

”En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därige­nom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.”

”I all undervisning är det angeläget att anlägga vissa övergripande perspektiv. Genom ett historiskt perspektiv kan eleverna utveckla en förståelse för samtiden och en bered­skap inför framtiden samt utveckla sin förmåga till dynamiskt tänkande.”

”Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.”

”Skolans uppdrag att främja lärande förutsätter en aktiv diskussion i den enskilda sko­lan om kunskapsbegrepp, om vad som är viktig kunskap i dag och i framtiden och om hur kunskapsutveckling sker. Olika aspekter på kunskap och lärande är naturliga utgångspunkter i en sådan diskussion. Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra. Skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där dessa former balanse­ras och blir till en helhet.”

”Skolan ska främja elevernas harmoniska utveckling. Detta ska åstadkommas genom en varierad och balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer. Gemensamma erfarenheter och den sociala och kulturella värld som skolan utgör skapar utrymme och förutsättningar för ett lärande och en utveckling där olika kunskapsformer är de­lar av en helhet.”

Varje skolas utveckling

”Skolans verksamhet måste utvecklas så att den svarar mot de nationella målen. Hu­vudmannen har ett givet ansvar för att så sker. Den dagliga pedagogiska ledningen av skolan och lärarnas professionella ansvar är förutsättningar för att skolan utvecklas kva­litativt.”

Naturskolans verksamhet bidrar till att den skola som besöks arbetar mot ”Skolans uppdrag” genom ett tematiskt och elevaktivt arbetssätt där vi utnyttjar olika arbetsformer och utomhuspedagogik. Kravet att de undervisande pedagogerna i klassen/gruppen är med då dessa teman genomförs, bidrar till lärarfortbildning. Pedagogen får kunskaper på flera nivåer, tillfälle att betrakta sina elever och nya idéer till utveckling av den egna undervisningen.

Övergripande mål och riktlinjer

Normer och värden

”Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt sam­hälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling.”

Skolans mål är att varje elev

  • ”visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.”

Kunskaper

”Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fort­satt utbildning.”

”Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former.”

Exempel:

TEMA SMÅKRYP

Naturskolans olika Teman är naturligtvis kopplade till Lgr 11. Här är ett exempel från Tema Småkryp som vi framförallt riktar mot årskurs 1-3.

Vad säger läroplanen Lgr 11 om de naturorientrerade ämnena?

Centralt innehåll i årskurs 1-3. Året runt i naturen

# Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Metoder och arbetssätt

# Enkla fältstudier

# Enkla naturvetenskapliga undersökningar

# Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer.

...om ämnet biologi?

Centralt innehåll i årskurs 4-6. Natur och samhälle.

# Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.