Modersmål, hemspråk

Vi vill ge dig som elev möjlighet att utveckla ditt modersmål.

Flerspråkigheten är positivt för deras intellektuella och känslomässiga utveckling och stärker den egna identiteten. Genom att utveckla modersmålet klarar barnen/eleverna sig bättre i skolan.

Ansökan

Modersmålsundervisningen är frivillig men från och med anmälan är den att betrakta som ett obligatoriskt ämne i skolan. De elever som redan deltar i modersmålsundervisning behöver inte lämna in ny ansökan när ett nytt läsår börjar.

Det är lättast att ansöka om modersmålsundervisning genom vår e-tjänst.

Modersmålsundervisning i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

JN-gymnasiet i Kumla erbjuder modersmålsundervisning om en elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska, om språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet och om eleven har goda kunskaper i språket

Modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk (finska, jiddish, meankieli, romani, chib, samiska) erbjuds till de elever i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan, som har en vårdnadshavare med ett nationellt minoritetsspråk som modersmål och som har goda kunskaper i språket. Erbjudandet gäller även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.

Regler och riktlinjer att följa

En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska har i vissa fall rätt till undervisning i detta språk.

Språket ska vara elevens dagliga umgängesspråk i hemmet och eleven ska ha grundläggande kunskaper i språket.

Det ska finnas minst fem elever i kommunen som önskar undervisning i språket och det ska finnas en lämplig lärare.

Adopterade barn med annat modersmål än svenska kan erbjudas undervisning i sitt modersmål även om modersmålet inte är det dagliga umgängesspråket i hemmet.

Nationella minoritetsspråken

Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk (finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska) erbjuds även om det finns färre än fem elever i kommunen som önskar undervisning i språket.

Betyg

Betyg ges i modersmål i både grundskolan och i gymnasiet.

Om eleven vill sluta med undervisningen i modersmålet

Eftersom modersmål blir ett obligatoriskt ämne efter anmälan måste en uppsägning göras om eleven vill sluta med undervisningen i modersmålet.

Kontakta mentorn om eleven vill sluta med undervisningen i modersmål.