Val av skola

När det är dags för ditt barn att börja skolan blir du som vårdnadshavare kontaktad. Du som flyttar till Kumla anmäler detta via kommunens e-tjänst Inflyttning eller byte av grundskola.

Skolval inför förskoleklass

Barnens första kontakt med skolan är när de börjar i förskoleklass på hösten samma år de fyller 6 år. Att gå i förskoleklass är obligatoriskt från höstterminen 2018.

Ett informationsbrev med en fråga om önskad skola skickas ut till vårdnadshavarna i januari som vårdnadshavarna får svara på inom några veckor. I brevet finns information om vilken skola som ger eleven rätt till skolskjuts utifrån kommunens skolskjutsregler.

Vårdnadshavarna kan välja en skola där deras barn önskar gå. Eleverna placeras efter vårdnadshavarnas önskemål i mån av plats. De som inte skickat in något önskemål placeras på en skola nära hemmet.

Alla elever har rätt att gå i en skola som ligger nära elevens hem (platsen där eleven är folkbokförd). Det kan vara frågan om flera skolor som ligger nära hemmet. Det finns ingen rätt att få placering på den närmaste skolan.

Prioriteringsordning

Om det är flera elever som önskar en skola än vad det finns platser prioriteras:

1. Särskilda skäl (sociala, pedagogiska, funktionshinder el. dyl. av grundläggande betydelse för elevens skolgång)

2. Skillnad i avstånd från hemmet till den önskade skolan jämfört med avståndet från hemmet till den närmaste alternativa skolan. Detta beräknas genom att avståndet till den önskade skolan dras ifrån avståndet till den alternativa skola som ligger närmast hemmet. Den elev som har störst skillnad i avstånd placeras först i turordningen.

3. Elever som det aktuella läsåret har syskon på den valda skolan. Syskonförturen gäller om:

  • det finns platser kvar efter att alla elever fått plats på en skola inom rimligt avstånd från hemmet,
  • syskonets skola söks som förstahandsalternativ,
  • syskonet kommer att gå i årskurs 1, 2 eller 3 nästa läsår, o barnet bor inom 3 kilometer till den sökta skolan och barnen är folkbokförda på samma adress (oavsett om barnen är biologiska syskon eller inte).

Skolskjuts vid val av skola

Det är möjligt att fritt välja skola, men om det finns behov av skolskjuts erbjuds detta enbart till en skola som är beroende på var barnet är skrivet.

Om det finns behov av skolskjuts och du är osäker på vilken skola som ditt barn kan få skolskjuts till så kan du kontakta skolskjutsansvarig på förvaltningen via Servicecenter 019-58 80 00.

Vill ni byta skola eller är nyinflyttade?

Du som flyttar till Kumla eller vill byta skola inom Kumla kommun anmäler detta via kommunens e-tjänst Inflyttning eller byte av grundskola.

Om en elev önskar börja i en skola vid annat tillfälle än vid läsårets start placeras de på den skola vårdnadshavarna önskar. Om det inte finns plats på skolan i den aktuella årskursen kan vårdnadshavarna ställa sig i kö till skolan.

Mottagande rektor kontaktar rektor på elevens nuvarande skola. Tidpunkt för (eventuellt) skolbyte bestäms i samråd mellan rektorer och vårdnadshavare.

Turordning för elever som ställer sig i kö till skolenhet

Elever som önskat skolan, men inte får plats, får ett erbjudande om att ställa sig i kö. Om någon elev som fått plats tackar nej eller flyttar från skolan tillfrågas elever som står i kö. Om de då tackar nej försvinner de från kölistan.

Reglerna för turordningen för de elever som ställer sig i kö till den skola de önskar är utformade på liknande sätt:

1. anmälningsdatum (första möjliga anmälningsdatum inför att eleven ska börja i förskoleklass eller årskurs sju är 1 mars.)

2. Skillnad i avstånd från hemmet till den önskade skolan jämfört med avståndet från hemmet till den närmaste alternativa skolan. Detta beräknas genom att avståndet till den önskade skolan dras ifrån avståndet till den alternativa skola som ligger närmast hemmet. Den elev som har den störst skillnad i avstånd placeras först i turordningen.

3. Elever som det aktuella läsåret har syskon i årskurs 1-3 på den valda skolan.liga anmälningsdatum är det då fredagen vecka sju infaller på det år när eleven börjar förskoleklass eller årskurs sju.)

Exempel på beräkning av skillnad i avstånd till skola

Skillnad = Avstånd till närmaste alternativa skola – avståndet till önskad skola

Elev 1
Avstånd till önskad skola, skola A är 800 m
Avstånd till närmaste alternativa skola, skola B är 1300 m
Skillnad 500 m

Elev 2
Avstånd till önskad skola, skola A är 600 m
Avstånd till närmaste alternativa skola, skola B är 1000 m
Skillnad 400 m

Urval
Elev 1 blir placerad före elev 2 i turordningslistan.

Exempel beräkning skillnad avstånd skola