Myggans förskola

Välkommen till Myggans förskola!

Myggans förskola

Myggans förskola har förmånen att ha närhet till skog, fotbollsplan och lekparker som vi ofta besöker.

På våra förskolor utvecklar förskolechef verksamheterna tillsammans med utvecklingspedagogerna från varje förskola. Vi har nätverksträffar där pedagogernas olika kompetenser tas vara och på så sätt inte stannar på de enskilda förskolorna. Vårt samarbete ger resultat och kvalitet. Vi håller oss uppdaterade på aktuell forskning för att säkerställa och utveckla vår verksamhet.

Pedagogisk inriktning

 I Läroplanen (Lpfö98/2010) finns de riktlinjer som vi följer i vår dagliga verksamhet. Målen vi strävar mot är barns inflytande, matematik, naturvetenskap/teknik och språkutveckling. Utöver arbetar vi utifrån vår Trygghetsplan och Verksamhetsplan.

Förskolans uppdrag är att lägga grunden för ett livslångt lärande. Med en helhetsyn på barnet där utveckling, lärande och omsorg står i fokus skapar vi en verksamhet som är trygg, rolig och lärorik.

Vi lägger stor vikt vid lekens betydelse för barnen. Leken är central och nödvändig för att barnet ska utvecklas och må bra. Genom leken arbetar vi medvetet för att få in begreppsbildning, identitet, språkutveckling, barns inflytande, fantasi, kommunikation och värdegrundsarbete.  Att lägga grundläggande värden kräver att värderingar tydliggörs i den dagliga verksamheten och att vi vuxna är goda förebilder. 

Avdelningar

Förskolan består av de två avdelningarna Knotten (för yngre barn) och Trollsländan (för äldre).

Föräldrasamverkan

Pedagogerna tar emot och hälsar er och ert barn välkomna varje dag. Vi är alltid öppna för samtal och diskussioner kring ert barn och vår verksamhet. På hösten anordnas ett föräldramöte och på vårterminen erbjuds ni ett utvecklingssamtal kring ert barn.

Två gånger per termin inbjuds ni till Föräldraforum tillsammans med förskolechef och rektor på Hagaområdet.

Två gånger per termin inbjuds ni till Föräldraråd på Stadshuset där kommunövergripande frågor diskuteras.


Kontakta Myggans förskola

Myggans förskola

Frejgatan 2


Knotten

019-58 80 18

Trollsländan

019-58 80 19

Erika Lönnström,

rektor

019-58 89 47
erika.lonnstrom@kumla.se