Åbytorps förskola

Välkommen till Åbytorps förskola!

Åbytorps förskola

Åbytorps förskola ligger i utkanten av Kumla i ett naturskönt område med stora
lekytor, närhet till skog och lekparker. Förskolan består av fyra avdelningar som är
belägna i två intilliggande hus och vi har tre utegårdar att vara på. I båda husen finns en yngre- och en äldreavdelning.

Pedagogisk inriktning

Åbytorps förskola vill lägga grunden för barnens livslånga lärande. Vi arbetar utifrån Läroplanen för förskolan (Lpfö-18) och vår egen verksamhetsplan som utvärderas och revideras varje år. Pedagogerna är närvarande och lyhörda för barnens intressen och behov. Varje barn ges förutsättningar att vara med och påverka sin dag hos oss.


Hos oss ges barnen möjlighet att utvecklas genom gemenskap, nyfikenhet,
utforskande och glädje. Vi förändrar och anpassar vår lärmiljö och materialutbud
utifrån barnen så de upplever vår verksamhet som rolig, utmanande och lärorik.
Vår vision är att alla ska känna sig trygga på vår förskola och att den tryggheten ska
följa med upp i skolan. Vi lägger stor vikt vid hur vi är mot varandra och hur vi skapar goda relationer mellan barn-barn, barn-vuxna och vuxna-vuxna. Vi pedagoger strävar efter att vara goda förebilder och i mötet med barnen utgår vi från vägledande samspel (ICDP), vilket är ett förhållningssätt.


Leken är en stor och viktig del av barnens vardag på förskolan. I den stimuleras
barnens fantasi och de får möjlighet att bearbeta sina upplevelser och intryck.
Genom leken utvecklas barnens sociala samspel, förmåga att samarbeta och lösa
konflikter. Vår ambition är att vara ute varje dag. Det utvecklar barnens motorik, hälsa och stimulerar alla deras sinnen.


I det ena huset med en gemensam gård ligger Blåsippan och Kantarellen. Geten och Leoparden ligger i det andra huset med varsin gård. På Geten knyts första kontakten med barn och vårdnadshavare i deras hemmiljö genom ett hembesök. I övrigt sker första kontakten på förskolan.

Föräldrasamverkan

Vi har ett nära samarbete med barnens vårdnadshavare angående barnens trivsel,
trygghet, utveckling och lärande. Den viktigaste kontakten med vårdnadshavare/föräldrar sker varje dag vid lämning och hämtning av barnen. Vi är
alltid öppna för samtal och diskussioner kring ert barn och vår verksamhet.
Förutom det erbjuder vi även inskolnings-och utvecklingssamtal samt föräldramöten.

Kontakta Åbytorps förskola

Åbytorps förskola

Rosinas väg 24


Geten, yngre barn

019-58 85 07

Blåsippan, yngre barn

019-58 85 04

Kantarellen, äldre barn

019-58 85 09

Leoparden, äldre barn

019-58 85 08

Myran, yngre barn

019-33 41 79

Ann-Charlotte Hagelberg,

rektor

019-58 80 31

ann-charlotte.hagelberg2@kumla.se