Barn- och ungdomsdemokrati

Från och med år 2020 blir FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen lag i Sverige. Syftet med barnkonventionen är att alla barn har rätt till att få höra sig hörda och att dem blir behandlade med respekt.

Detta innebär att Kumla kommun bär ansvaret och skyldigheten till att tillgodose varje barns rättigheter enligt konventionen.

Fyra grundprinciper

Barnkonventionen innehåller fyra grundprinciper, artiklar som är vägledande för hur konventionen som helhet ska tolkas.

 • Artikel 2 - Barnets rätt att inte diskrimineras
 • Artikel 3 - Bedöma och beakta barnets bästa
 • Artikel 6 - Barnets rätt till liv och utveckling
 • Artikel 12 - Barnets rätt att göra sin röst hörd

Kumla kommun placerar barnets rättigheter i fokus och utgår från barnkonventionen i allt arbete som görs där barn är i fokus.

Kumla kommun ska:

 • leva upp till barns rättigheter i enligt med FN:s barnkonvention.
 • barn och ungas rättigheter och inflytande i Kumla kommun ska genomsyra alla verksamheter inom kommunen och inte bara traditionella barn- och ungdomsverksamheter. Exempel på det kan vara när nya bostadsområden planeras.
 • alla som arbetar i Kumla kommun ska ha kunskaper om barnkonventionen och verka för barns bästa i sitt arbete.

För att uppnå dessa krav behöver Kumla kommun:

 • driva på och stödja utvecklingen av stadens arbete med FN:s barnkonvention
 • Se till att barns rättigheter och intressen finns med i kommunens styrdokument
 • granska hur barns rättigheter implementeras
 • öka kunskapen om barns rättigheter i alla kommunala verksamheter.