Barn- och ungdomsdemokrati

Kumla kommun strävar efter att barn och unga ska få möjlighet att påverka i de frågor de själva tycker är viktiga. Barn och unga ska ha kunskap om vilka möjligheter de har att påverka och på vilka sätt de kan göra det.

Sverige har skrivit under FN:s konvention om barns rättigheter. Konventionen innehåller ett flertal artiklar och har fyra grundläggande principer.

Dessa fyra principer är:

  1. Alla barn har samma rättigheter och lika värde.
  2. Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.
  3. Alla barn har rätt till liv och utveckling.
  4. Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

Genom att använda olika uppföljningsmått ska Kumla kommun säkerställa efterlevandet av FN:s konvention om barns rättigheter.

För 2016 är till exempel ett av målen för kultur- och fritidsnämnden att ”Upplevelsen av delaktighet, inflytande och ansvarstagande på Ung Fritids mötesplatser ska öka”.

Nämnd för livslångt lärande har bland annat som mål för 2016 att ”Elevernas upplevelse av inflytande och delaktighet i skolarbetet (årskurs 3 och 8) ska öka”. Ytterligare mål för samma nämnd handlar om att ”Elevernas upplevelse av trygghet i grundskolan ska öka” samt att ”Elevernas upplevelse av trygghet i gymnasieskolan ska förbättras”.