x

Inventeringar

Under 2020 har Kumla kommun genomfört en dagfjärils-inventering i södra delarna av Fjärilslandskapet. Den kommer att fortgå kommande år och tanken är att se om antalet ängsberoende dagfjärilsarter ökar. Dessutom har det skett punktvisa inventeringar av nattfjärilar i området. Inventerare har genomgående varit Björn Gunnarsson.

Dagfjärilsinventering

Metodik

Från Svensk Dagfjärilsövervakning

"Den mest använda inventeringsmetoden för dagfjärilar är att helt enkelt vandra i stadig, lugn takt och registrera alla fjärilar 2,5 m åt vardera sidan, 5 meter framåt och 5 meter uppåt (se bild).

Metoden skapades i början 70-talet av britten Ernie Pollard och kallas ofta "Pollard walk". Precis som övriga europeiska dagfjärilsprojekt använder vi metoden för att inventera 0.5-3 km långa slingor som täcker in naturtyper och livsmiljöer för dagfjärilar.

En slinga kan till exempel gå genom en kraftledningsgata, vägren, våtmark, hygge eller till och med genom blockterräng. Ingen del av slingan bör ligga närmare än 50 meter från en annan del av samma slinga. Slingan delas in i segment utifrån de naturtyper man vandrar igenom.

Om en fjäril behöver studeras närmare eller fotograferas för artbestämning avbryter man vandringen tillfälligt och fortsätter sedan igen från samma plats.

Besök sker vid minst 3-7 tillfällen per säsong, men man kan gärna räkna så ofta som en gång i veckan om man vill."

x

Slingruttens västra del

x

Slingruttens östra del

Resultat

Det är naturligtvis för tidigt att dra några slutsatser av inventeringen. Förhoppningsvis kan man se en ökning av antalet dagfjärilar knutna till hävdande ängsmarker om några år. Nässelfjäril var den enda fjärilen som sågs vid samtliga sju inventeringstillfällen och flest individer sågs av luktgräsfjäril (104 exemplar).

Följande arter noterades under inventeringen 2020 (siffran inom parentes antalet tillfällen och antalet individer):

Sexfläckig bastardsvärmare (1-1)

Mindre tåtelsmygare (3-24)

Ängssmygare (3-8)

Skogs-/Ängsvitvinge (2-3)

Kålfjäril (1-1)

Rovfjäril (1-1)

Rapsfjäril (5-14)

Aurorafjäril (3-6)

Citronfjäril (5-42)

Påfågelöga (3-81)

Nässelfjäril (7-35)

Vinbärsfuks (2-3)

Silverstreckad pärlemorfjäril (3-18)

Ängspärlemorfjäril (2-11)

Älggräspärlemorfjäril (2-3)

Vitgräsfjäril (1-1)

Kamgräsfjäril (2-3)

Pärlgräsfjäril (3-26)

Luktgräsfjäril (3-104)

Puktörneblåvinge (4-14)

Svävflugedagsvärmare (1-1)

Nattfjärilsstudier vid Lugnet.

Nattfjärilsstudier vid Lugnet.

Nattfjärilsinventering

Runt 170 nattfjärilsarter har hittats i Fjärilslandskapet under 2020. Det har genomförts lysning med kvicksilverlampa vid följande tillfällen i området:

18/4 Lugnet, Närkes Insektsförening

30-31/5 Hällkistans naturreservat Västra parkeringen, Björn Gunnarsson

20-21/6 Norra Mossby naturreservat, Närkes Insektsförening

9-10/8 Hällkistans naturreservat östra delen, Björn Gunnarsson

S

Skäckspinnare.