Karta över åtgärder i Fjärilslandskapet 2020.

Karta över åtgärder i Fjärilslandskapet 2020.

Årsrapport 2020

Här sammanfattas samtliga praktiska åtgärder genomförda i Fjärilslandskapet under 2020. Inventeringar av fjärilar och växter läser du mer om under Upptäck områdets fjärilar och Upptäck områdets växter.

1 Södra Bystaängen 0,7 ha

Kraftledningsgata röjd av Vattenfall under vårvintern 2020. Ytterligare röjning av sly och bearbetning av ytan under våren av kommunen. Efter en botanisk inventering som visade låga värden och svårigheter med fortsatt effektiv skötsel så har ytan tagits bort som prioriterad yta i projektet.

2 Östra Bystaängen 0,6 ha

Före detta ängs- och åkermark med höga botaniska värden. Ytan har röjts och öppnats upp under våren. Ängen har slåttrats med traktor och med manuell slåtterbalk. Åtgärder genomförda av Kumla kommun.

På ängen har en sandbädd för solitärbin anlagts. Finansierad av Fortum Waste Solutions och anlagd av kommunen.

Sandbädd vid Bysta ängar.

Sandbädd vid Bysta ängar.

3 Bergabrottsängen 1,5 ha

Delar av norra ängen har öppnats upp. Hagtorn har friställts och det har röjts kring det stora beståndet med spåtistlar. Den 200 meter långa vägen från Hällkistans naturreservat ned till ängen har röjts fram. Åtgärderna är genomförda av Skogsstyrelsens och Länsstyrelsens arbetslag för Naturnära jobb. Fortsatta restaureringar sker 2021.

Röjning vid Bergabrottsängen.

Röjning vid Bergabrottsängen.

4 Trilobiten 0,2 ha

Skogsbevuxen ängsmark som röjdes av kommunen under våren. Fastigheten är ute till försäljning och därför genomfördes inte någon fortsatt skötsel av ängsmarken.

Södra Hällkisteängen.

Södra Hällkisteängen.

5 Södra Hällkisteängen 0,25 ha

Ängsyta i södra delen av Hällkistans naturreservat. Ytan restaurerades 2019 och under vårvintern genomförde kommunen kompletterande röjningar på ängen. Ängen slåttrades under sensommaren.

På ängen har en sandbädd för solitärbin anlagts. Finansierad av Fortum Waste Solutions och anlagd av kommunen.

6 Yxhultsängen 0,15 ha

Ett av områdets finaste ängsområden med rik ängsflora. Här har kommunen genomfört röjningar och gallring under våren. Under sensommaren har området slåttrats med manuell slåtterbalk. Större delen av ytan har hävdats med finansiering från Jordbruksverket, resterande ytor med andra medel.

Yxhultsängen, söder om Hästhagsbrottet.

Yxhultsängen, söder om Hästhagsbrottet.

7 Norra Mossby

Länsstyrelsen anlade en provyta utanför Norra Mossby naturreservat, på framtida utvidgning av reservatet på kommunal mark. En del av den slåttrades tre gånger under säsongen. På den andra delen av ytan skrapades matjorden bort och besåddes sedan med ängsfröer insamlade från det intilliggande reservatet. Tanken är att studera skillnader i artsammansättningen på ytorna jämfört med intilliggande mark.

Material till en sandbädd för solitärbin har köpts in och den ska anläggas under 2021. Finansierad av Fortum Waste Solutions och anläggs av kommunen.

8 Vägkanter intill Norra Mossby

Trafikverket restaurerar vägkanter och tar hjälp av CBM (Centrum för biologisk mångfald) för att utvärdera resultaten vetenskapligt. Provytor är anlagda längs med vägkanten där olika restaureringsåtgärder provas.

Forskare från Centrum för biologisk mångfald jobbar med provytorna längs vägkanterna intill Norra Mossby.

Forskare från Centrum för biologisk mångfald jobbar med provytorna längs vägkanterna intill Norra Mossby.

9 Södra Kalkugnsängen 0,15 ha

Kommunen har genomfört slåtter av de nu existerande ängsytorna under sensommaren. Fortsatta restaureringar sker 2021.

10 Norra Kalkugnsleden 0,1 ha

Kommunen har genomfört slåtter av de nu existerande ängsytorna under sensommaren.

11 Lugnetängarna 0,5 ha

Restaurering av ängsmarkerna vid Lugnet genomfördes under våren. Under sensommaren slåttrades området med manuell slåtterbalk. Vidare skedde ytterligare restaureringsåtgärder i östra delarna av ängen. Restaureringen är genomförd med LONA-medel. Skötseln är delvis finansierad med stöd från Jordbruksverket och även sponsrat av Fortum Waste Solutions.

I östra delarna har en sandbädd för solitärbin anlagts. Finansierad av Fortum Waste Solutions och anlagd av kommunen.

Kommunens traktor med slåtteraggregat.

Kommunens traktor med slåtteraggregat.

Inköp av maskiner

Kumla kommun har under 2020 köpt in ett slåtteraggregat och en strängläggare till vår traktor. Delar av Fjärilslandskapets ängar hävdades under året med dessa. Resterande ytor slåttrades med en manuell slåtterbalk som kommunen har sedan tidigare.

Kommentar:

Utöver dessa åtgärder genomför länsstyrelsen årlig slåtter av Norra Mossby naturreservat, Södra Mossby naturminne och fornminnesområdet i Hällkistans naturreservat.

Östra Bystaängen.

Östra Bystaängen.