LONA

Årsrapport 2020

Här sammanfattas samtliga åtgärder genomförda i LONA-projektet Fjärilslandskapet Norra Mossby under 2020.

Restaureringar och skötsel

Södra Bystaängen 0,7 ha

Kraftledningsgata röjd av Vattenfall under vårvintern 2020. Ytterligare röjning av sly och bearbetning av ytan under våren av kommunen. Efter en botanisk inventering som visade låga värden och svårigheter med fortsatt effektiv skötsel så har ytan tagits bort som prioriterad yta i projektet.

Östra Bystaängen 0,6 ha

Före detta ängs- och åkermark med höga botaniska värden. Ytan har röjts och öppnats upp under våren. Ängen har slåttrats med traktor och med manuell slåtterbalk. Åtgärder genomförda av Kumla kommun.

Östra Bystaängen.

Östra Bystaängen.

Trilobiten 0,2 ha

Skogsbevuxen ängsmark som röjdes av kommunen under våren. Fastigheten är ute till försäljning och därför genomfördes inte någon fortsatt skötsel av ängsmarken.

Södra Hällkisteängen 0,25 ha

Ängsyta i södra delen av Hällkistans naturreservat. Ytan restaurerades 2019 och under vårvintern genomförde kommunen kompletterande röjningar på ängen. Ängen slåttrades under sensommaren.

Södra Hällkisteängen.

Södra Hällkisteängen.

Yxhultsängen 0,15 ha

Ett av områdets finaste ängsområden med rik ängsflora. Här har kommunen genomfört röjningar och gallring under våren. Under sensommaren har området slåttrats med manuell slåtterbalk. Delar av området har hävdats inom LONA-projektet.

Yxhultsängen intill Hästhagsbrottet.

Yxhultsängen intill Hästhagsbrottet.

Vägkanter intill Norra Mossby

Trafikverket restaurerar vägkanter och tar hjälp av CBM (Centrum för biologisk mångfald) för att utvärdera resultaten vetenskapligt. Provytor är anlagda längs med vägkanten där olika restaureringsåtgärder provas.

Vägkant intill Norra Mossby med provytor.

Vägkant intill Norra Mossby med provytor.

Södra Kalkugnsängen 0,15 ha

Kommunen har genomfört slåtter av de nu existerande ängsytorna under sensommaren. Fortsatta restaureringar sker 2021.

Norra Kalkugnsleden 0,1 ha

Kommunen har genomfört slåtter av de nu existerande ängsytorna under sensommaren.

Lugnetängarna 0,5 ha

Restaurering av ängsmarkerna vid Lugnet genomfördes under våren. Vidare skedde ytterligare restaureringsåtgärder i östra delarna av ängen.

Inventeringar

Under året har det genomförts en botanisk inventering av existerande och potentiella ängsmarker i området. Det har också genomförts en inventering av dagfjärilar i området. Du läser mer om dessa under Upptäck områdets fjärilar och under Upptäck områdets växter.

Inköp av maskiner

Kumla kommun har under 2020 köpt in ett slåtteraggregat och en strängläggare till vår traktor. Delar av Fjärilslandskapets ängar hävdades under året med dessa. Resterande ytor slåttrades med en manuell slåtterbalk som kommunen har sedan tidigare.

Kommunal traktor med slåtteraggregat vid Södra Hällkisteängen.

Kommunal traktor med slåtteraggregat vid Södra Hällkisteängen.