Förtydligade riktlinjer gällande försäljning i Kumlahallen

Kultur- och fritidsnämnden har antagit förtydligade riktlinjer gällande försäljning av livsmedel i Kumlahallen.

De nya reglerna innebär att inga livsmedel varken får hanteras eller säljas av någon annan än den entreprenör som kultur- och fritidsförvaltningen har avtal med. Hanteringen och försäljningen får endast ske i kaféerna. Det får alltså inte heller förekomma att livsmedel skänks bort gratis av andra föreningar, organisationer etc. i eller i direkt anslutning till Kumlahallen.