Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Svar på frågor om det nya föreningsbidraget

Gula, orange och röda höstlöv.

Vanliga frågor och svar om det nya föreningsbidraget

2020-02-11

Information som presenterades under workshopen 2020-01-28 och 2020-02-05PDF

Frågor och svar om det nya föreningsbidragetPDF

Om du har ytterligare frågor eller behöver stöd vid ansökan om föreningsbidrag är du välkommen att kontakta föreningsservice.

Allmänna frågor

Vi är Sydnärkeförening, omfattas vi av reglementet för föreningsbidrag?
Nej, Sydnärkeföreningar ansöker om Sydnärkebidrag och omfattas inte av
reglementet. Information om detta bidrag finns på Kumla kommuns
hemsida.

Det finns ingen firmatecknare med mobilt bank-id i min förening, hur
gör vi för att ansöka om föreningsbidrag?
Mobilt bank-id krävs för att säkerställa uppgifternas riktighet och att
uppgiftslämnaren har behörighet att ansöka om föreningsbidrag för
föreningens räkning.

Om det inte finns någon firmatecknare som har
tillgång till mobilt bank-id ska föreningen i första hand försöka lösa frågan
inom sig, till exempel genom att utöka behöriga firmatecknare till någon
med bank-id.

I andra hand ska föreningen kontakta föreningsservice.
Behöver stadgarna bifogas varje år vid ansökan om föreningsbidrag?
Ja, stadgarna bifogas varje år vid ansökan om föreningsbidrag. 4.2
Grundbidrag, § 6.

Hur ska föreningar som inte har stadgarna tillgängliga digitalt vid
ansökan om föreningsbidrag?
I de fall som föreningen inte har eller har möjlighet att tillhanda hålla
stadgarna digitalt ska föreningsservice kontaktas.

Varför måste föreningen skicka in så många dokument (stadgar,
verksamhetsplan, verksamhetsberättelse, årsmötesprotokoll,
revisionsberättelse, ekonomiskberättelse, budget)?
Dokumenten behöver skickas in för att styrka föreningens verksamhet och
säkerställa att bidrag betalas på korrekta grunder.

Varför behövs inte F-skattsedel vid ansökan om föreningsbidrag?
F-skattsedel behövs för föreningar som bedriver näringsverksamhet och
är inte något som en förening per automatik får eller behöver från
Skatteverket.

Det är därför inget som bedöms nödvändigt för att uppfylla
de grundläggande kraven för föreningsbidrag. Det är inte heller någonting
som samtliga föreningar förväntas ha eller skaffa.

Kumla kommun kan dock, om det bedöms nödvändigt för att hantera ansökan i de fall det är tillämpligt, begära in denna typ av uppgift. 3. Ärendehanteringsprocessen,§ 5.

Vad menas med att föreningen ska ha sitt säte i Kumla kommun?
Det innebär att föreningen ska utgå från och ha sin bas i Kumla kommun.

Antagande av miljöpolicy, barnrättspolicy och jämställdhet- och
mångfaldsplan tas först på årsmötet i min förening, hur går vi tillväga
för att ansöka om föreningsbidrag?
Om föreningens stadgar inte tillåter att styrelsen upprättar dessa policyer
och plan ska föreningsservice kontaktas.

Får jag en bekräftelse på att ansökan mottagits?
Ja, det kommer en automatisk bekräftelse från e-tjänsten att ansökan är
mottagen.


Aktivitetsbidrag

Hur många siffror i personnumret behöver framgå i närvarokorten
för aktivitetsbidragen?
Det fullständiga personnumret ska framgå av aktivitetskorten för att
styrka att personerna är skrivna i Kumla kommun.

Har kommunen rätt att begära in personuppgifter så som
fullständiga personnummer på deltagare och/eller medlemmar för
detta ändamål enligt GDPR (dataskyddsförordningen)?
Kumla kommun har stöd av dataskyddsförordningen artikel 6.1 e att
inhämta personuppgifter för ändamålet som ett led i den
personuppgiftsansvariges myndighetsutövning och utförande av uppgift
av allmänintresse.

Föreningen är dock skyldig enligt dataskyddsförordningen att underrätta den registrerade om att uppgifterna kan komma att lämnas vidare till kommunen.

Hur definieras deltagare med funktionsvariation?
Deltagare med funktionsvariation definieras enligt reglementet som
deltagare som med anledning av en synlig eller dold fysisk eller psykisk
funktionsvariation har behov av särskilt anpassade metoder,
specialanpassad utrustning eller ledare med särskild medicinsk och/eller
pedagogisk kompetens. 4.3 Aktivitetsbidrag för barn, unga och personer
med funktionsvariationer, § 9.

Finns det någon åldersgräns för att erhålla aktivitetsbidrag för
personer med funktionsvariationer?
För deltagare med funktionsvariation/er finns ingen bortre åldersgräns.
4.3 Aktivitetsbidrag för barn, unga och personer med
funktionsvariationer, § 9

Innefattas sjukpensionärer av aktivitetsbidraget för barn, unga och
personer med funktionsvariationer?
Om deltagarna med anledning av en synlig eller dold fysisk eller psykisk
funktionsvariation har behov av särskilt anpassade metoder,
specialanpassad utrustning eller ledare med särskild medicinsk och/eller
pedagogisk kompetens, kan föreningen ansöka om aktivitetsbidrag för
barn, unga och personer med funktionsvariationer.

Att vara sjukpensionär innebär dock inte per automatik att föreningen är berättigad bidraget. 4.3 Aktivitetsbidrag för barn, unga och personer med funktionsvariationer, § 9.


Lokalkostnadsbidrag

Min förening bokar lokal och betalar då en avgift per gång via faktura, kan
vi söka lokalkostnadsbidrag?
Ja, om lokalen uppfyller villkoren för lokalkostnadsbidraget kan föreningen söka
lokalkostnadsbidrag för detta. Fakturorna motsvarar då hyresavin och ska
bifogas ansökan.

Betalar er förening kallhyra och ska söka lokalkostnadsbidrag?

I e-tjänsten ska ni då bifoga eventuella kostnader för el, värme, VA, sotning och sophämtning på samma ställe där ni infogar hyreskalkylen.

Det går bra att bifoga fler filer vid infogandet av hyreskalkylen så alla eventuella kostnader utöver hyran ska bifogas där.