Boka lokal

Via länken Bokningsförfrågan för lokaler, planer, rum och hallar inom Kumla kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du se vilka lokaler som finns att hyra och vilka tider som finns lediga.

När du hittat en tid du önskar boka skickar du en bokningsförfrågan via hemsidan alternativt kontaktar Servicecenter eller Föreningsservice.
Telefonnummer 019-58 80 00 eller någon av följande e-postadresser: servicecenter@kumla.se foreningsservice@kumla.se
Här kan du också få hjälp med nycklar för att komma in i din bokade lokal.

Din bokningsförfrågan besvaras senast kommande vardag och är bekräftad först när du fått en bokningsbekräftelse från oss.

Lokalen bokas för den tid som behövs för uppvärmning, träning/match, för fram och bortplockning av material/redskap och för grovstädning.

Bokningar för helgen ska vara oss tillhanda senast klockan 13.00 på fredagar.

Idrottshall

Vid samtliga bokningar skickas en bokningsbekräftelse till angiven e-postadress. Mottagaren av bekräftelsen är ansvarig för att kontrollera att bekräftelsen stämmer överens med önskemålen, att uppmärksamma eventuella undantagsdatum under den bokade perioden och vara uppdaterad kring vilka ordningsregler som gäller.

Inför varje säsong ska önskemål om säsongstider lämnas till Föreningsservice enligt fastställda ansökningsdatum. Inga bokningar förlängs automatiskt. I ansökan ska föreningen uppge vem/vilka som är bokningsansvariga. Föreningen ska också ange vilka av de tilldelade tiderna som används av juniorer/seniorer, flickor/pojkar och kvinnor/män.

Felanmälan och synpunkter
Skador eller fel på utrustning och inredning som orsakas av hyresgästen ska snarast anmälas till kommunens Föreningsservice på e-post foreningsservice@kumla.se eller telefonnummer
019-58 80 00. Vid skador som uppkommit på grund av ovarsamhet debiteras hyresgästen för den faktiska kostnaden. 

Kontakta oss även om det är något ni inte är nöjda med i lokalerna; exempelvis utrustning som är trasig, skadegörelse eller om det är ostädat. Önskvärt är att även skicka med en bild på objektet.

 

Bokningstyper

Inom kommunen finns olika bokningstyper.
Säsongsbokning är bokningar som bokas för en längre period eller hel säsong. Separata ansökningsdatum finns för dessa och särskilda avbokningsregler gäller för dessa.

Ströbokningar är enstaka tillfällen och de tider som fortfarande finns lediga efter att säsongsbokningarna bokats in.

Arrangemangsbokningar är de tider som bokas för cuper, turneringar eller övrig verksamhet som är längre än fem timmar.

Evenemangsbokningar, arrangemang som bokas av förening eller övriga kunder i ett kommersiellt syfte.

Avbokningsregler

Ströbokningar och matchbokningar ska avbokas senast sju dagar före bokad tid. Vid senare avbokning debiteras full taxa.

Arrangemangsbokningar som exempelvis cuper, läger och turneringar som överstiger fem timmar ska avbokas senast 30 dagar före bokningstillfället. Vid senare avbokning debiteras full taxa.

Enstaka tillfällen av säsongsbokning får avbokas endast i undantagsfall men ska i första hand fyllas av den egna föreningens övriga lag.

Bokad tid som inte utnyttjats debiteras en avgift på ordinarie taxa plus 300 kr. Om bokad lokal eller anläggning vid tre tillfällen i följd inte nyttjas kan Föreningsservice häva hyresavtalet och tiden tilldelas annan hyresgäst.

Taxor och avgifter 2018

De taxor och avgifter som rör bokningar i kommunens lokaler beslutas av kultur- och fritidsnämnden en gång per år. Fullständigt dokument kring detta finns här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ungdomstaxa

Verksamhet för barn och ungdomar 4-25 år. Egenorganiserade ungdomar 13-20 år (i mån av tillgång)

Seniortaxa
Verksamhet för representationslag. Föreningens kärnverksamhet för deltagare över 25 år.

Seniortaxa - Match
Matcher för representationslag. Arrangemang och cuper för seniorverksamhet med deltagare över 25 år. Gäller i Kumlahallen, Skogstorp sporthall, Kumlaby sporthall, ishallen, fotbollsplaner, Rackethallen och Djupadalsbadet. Denna taxa gäller under lokalens/anläggningens ordinarie öppettider.

Folkhälsotaxa
1. Bidragsberättigad förening vars verksamhet i huvudsak vänder sig till vuxna och förening utan huvudsaklig ungdomsverksamhet för ungdomar upp till 18 år.

2. Bidragsberättigad förening som bokar senioraktiviteter utanför ordinarie kärnverksamhet.

Evenemangstaxa
Förening som inte är bidragsberättigad och övriga kunder som bokar kommersiellt arrangemang.

Normaltaxa Övriga kunder som till exempel privatpersoner, studieorganisationer, företag och föreningar som inte är bidragsberättigade i Kumla kommun och som bokar verksamhet som inte är kommersiell.


Larmutryckning 500 kr + faktisk utryckningskostnad

Beredskapsutryckning 1 500 kr

Lokaler som inte grovstädats 350 kr/tim för extra städning

(hallar/omklädningsrum/utomhusytor)

Verksamhet på tid som inte bokats hos kommunen 500 kr + lokalhyra

Nyckel som inte återlämnats 500 kr + faktisk kostnad för byte av lås
och nycklar.

Material som skadats på grund av oaktsamhet debiteras faktisk kostnad.

Hyresregler för kommunens lokaler

 • Bokning av lokal ska göras i god tid före bokningstillfället till Servicecenter eller Föreningsservice. Bokning måste ske av myndig person som fyllt 18 år. Vid bokning får hyresgästen en bokningsbekräftelse och lokalerna får endast användas för den tid och det ändamål som anges i bekräftelsen. Vid verksamhet på tid som inte är bokad hos kommunen debiteras hyresgästen en straffavgift.
  Betalning av avgift för hyrd lokal faktureras i efterhand och fakturan ska vara betald inom 30 dagar från fakturadatum. Om betalning inte sker inom utsatt tid kan hyresgästen stängas av från ytterligare uthyrning. Betalningsvillkoren följer kommunens uppsatta regler vid fakturering.
   
 • De nycklar som behövs för att komma in i den bokade lokalen utkvitteras/köps hos Servicecenter i Stadshuset och ska återlämnas enligt överenskommelse. Om de utkvitterade nycklarna försvinner svarar hyresgästen för eventuella kostnader som uppkommer vid byte av lås/låscylindrar/nycklar. Om nyckeln/kortet/taggen inte fungerar går det att ringa Securitas på telefonnummer 010-470 57 58, de har en inställelsetid på 20-60 minuter. Vid kontakt med Securitas ska giltig bokningsbekräftelse uppvisas. Vid brukarfel debiteras hyresgästen utryckningskostnaden.
   
 • Om lokalen/anläggningen används för större arrangemang är det hyresgästens ansvar att se till att erforderliga tillstånd finns och att lagar och förordningar efterlevs under arrangemanget. 

 • Uthyrning i andra hand är inte tillåtet.
  Sponsor- och företagsaktiviteter bokas av ansvarig förening till Normaltaxa. Upplåtelse eller uthyrning i andra hand är inte heller tillåtet för övriga utrymmen såsom kanslier och förråd.
   
 • Nödutgångar får aldrig blockeras eller ställas upp med stenar, skor eller dylikt utan får endast öppnas vid nödsituationer. Det är hyresgästens ansvar att ta del av och följa lokalens gällande utrymningsföreskrifter vid brand eller brandfara och att se till att det inte vistas fler personer i lokalen än vad som är tillåtet.

 • Deltagare får inte vistas i lokalen utan ansvarig ledare. Ledaren ansvarar för att god ordning upprätthålls och att ordningsreglerna följs av alla som vistas i lokalen. 

 • Lokalen med tillhörande omklädningsrum, läktare och korridorer ska efter avslutad tid grovstädas och lämnas före nästa hyresgästs bokade tid börjar. I grovstädning ingår att samla ihop allt skräp och slänga i utplacerade papperskorgar, att sopa planen och eventuellt våttorka för att få bort fläckar, sopa omklädningsrum och läktare. Vid större arrangemang ska sopor slängas i soprum eller ställas på överenskommen plats, sopsäckar och soppåsar bytas ut och nya sättas i. Vid användning av klister ska hela hallen städas efter avslutat pass.
  Om ovan städinstruktioner inte följs tas en avgift ut för extra städning.

 • Ledaren ska lämna lokalen sist och är skyldig att se till att fönster och dörrar är stängda och låsta, att belysningen släcks, att alla kranar är avstängda och att all utrustning är placerad på dess riktiga plats.

 • I kommunens sporthallar och gymnastiksalar får endast rena gymnastikskor med ljus sula avsedda för inomhusbruk användas.

 • Användning av bollar, klubbor eller dylikt och spel i alla former i korridorer, trappor, omklädningsrum med mera är inte tillåtet. Hyresgästen ansvarar själv för skada på eller förlust av medförda tillhörigheter.
   
 • Rökning, alkoholförtäring och all användning av drog- och dopingklassade produkter är förbjudet i kommunens lokaler.

 • Det är förbjudet att ta med djur in i kommunens lokaler.

 • Flera lokaler är jordnötsfria. Det är därmed absolut förbjudet att införa jordnötter i lokalerna på grund av allergier.

 • Om hyresgästen orsakar larm debiteras hyresgästen för de faktiska utryckningskostnaderna. 

  Om hyresreglerna inte följs kan hyresgästen bli avstängd från ytterligare uthyrning och/eller säsongstider kan avslutas. Om de lokala ordningsföreskrifterna eller personalens tillsägelser inte följs kan det medföra avvisning och/eller avstängning från anläggningen.

  Skador eller fel på utrustning och inredning som orsakas av hyresgästen ska snarast anmälas till kommunens Föreningsservice på e-post foreningsservice@kumla.se eller telefonnummer
  019-58 80 00. Vid skador som uppkommit på grund av ovarsamhet debiteras hyresgästen för den faktiska kostnaden.
   
  Kontakta oss även om det är något ni inte är nöjda med i lokalerna; exempelvis utrustning som är trasig, skadegörelse eller om det är ostädat. Önskvärt är att även skicka med en bild på objektet.

Kommer du inte in i din bokade lokal?

Börja med att kontrollera din bokningsbekräftelse. Upplever du forfarande problem vänligen kontakta Securitas på telefon 010-470 57 58 under kvällar och helger. Observera att detta inte gäller Rackethallen.

Brandskydd

Vid hyra av lokal är du som hyresgäst skyldig att ha kännedom om de brandskyddsregler som gäller i byggnaden. Som ledare ansvarar du för att alla som vistas i lokalen känner till brandskyddsföreskrifterna. Det är viktigt att känna till var nödutgångarna finns samt vilken släckningsutrustning som finns att tillgå. Nödutgångar och brandskyddsutrustning får inte blockeras. Om det börjar brinna ska lokalen utrymmas omgående och räddningstjänst tillkallas.

Övernattning

I samband med arrangemang som matcher, turneringar, läger eller liknande kan övernattning bokas i vissa kommunala lokaler. Kontakta Föreningsservice för vidare information om lämpliga lokaler för övernattning. Övernattning måste bokas minst 30 dagar i förväg.

Den som är ansvarig för övernattningen ska informera sig och gruppen om de regler och föreskrifter som gäller vid nyttjande av lokalen såsom utrymningsvägar, brandredskap och uppsamlingsplats.

Den som hyr ut lokalerna ansvarar för att underrätta Nerikes Brandkår om att förläggningen äger rum. Organisationen ska bland annat utgöras av säkerhetsansvarig samt vakande nattvakt. 

Den som utsetts till säkerhetsansvarig ska vara kontaktbar under hela tiden förläggningen äger rum och ansvarar för att:

 • De av Nerikes Brandkår angivna riktlinjerna följs.
 • Samtliga närvarande ges tillräcklig orientering och information om tillgängliga utrymningsvägar, brandberedskap, telefon, utrymningslarmets funktion och signal med mera.
 • En lista på övernattande personer finns tillgänglig.

Den eller de som utsetts att vara vakande nattvakt ska kontrollera förläggningslokalerna regelbundet och ska:

 • Kunna orientera sig i lokalerna och känna till var övernattningsrum, utrymningsvägar, larmtryckknappar, brandsläckningsredskap, återsamlingsplats med mera finns.
 • Kontrollera att ordningsregler efterlevs.
 • Ha tillgång till mobiltelefon för att kunna larma 112 och kunna ge information till brandkåren vid en eventuell brand eller annan olycka.
 • Ha tillgång till lista på övernattande personer.
 • Kunna hantera brandsläckningsredskap.


Mer info om detta finns på Nerikes brandkårs hemsida och i dokumentet Tillfällig förläggninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Öppettider Servicecenter för bokning, nyckelhantering och frågor


Måndag- torsdag

08.00-17.00

Fredagar

08.00-16.00

Dag före röd dag (och afton)

08.00-13.00