Vägsamfälligheter

Mindre vägar utanför tätorterna sköts av vägföreningar med eller utan kommunalt stöd.

Information om kommunalt driftbidrag för enskild utfartsväg

  • Väghållaren (bidragssökaren) kan vara en vägförening, vägsamfällighet, samfällighetsförening men kan också vara en privat person eller en ideell förening.
  • För väg som är längre än 100 meter och inte uppfyller Trafikverkets krav för statsbidrag kan väghållare ansöka om kommunalt driftbidrag.
  • Vägen som det söks bidrag för ska betjäna bostadsfastighet/er belägna minst 100 meter från allmän väg eller samfällighetsväg till vilken stadsbidrag utgår. Till väg som enbart betjänar fritidshus utgår ej bidrag.
  • De vägar som får kommunalt vägbidrag ska hållas öppen för trafik hela året och får inte stängas av med vägbom, skylt eller liknande. Allmänheten har rätt att åka eller färdas på vägen.
  • Mötesplatser ska anordnas om vägens längd eller sikten motiverar detta.
  • Bidrag utgår per meter vägsträcka över 50 meter.
  • Om företag som bedriver rörelse begagnar bidragsberättigad väg kan bidraget reduceras med hänsyn därtill.