Blomlådor som farthinder

För att sänka hastigheten och förbättra trafiksäkerheten på din bostadsgata kan blomlådor som farthinder vara ett alternativ.

Ansökan

Detta kräver dock först att du skickar in en ansökan. När du har skickat in din ansökan till tekniska kontoret bedömmer vi om gatan är lämplig för blomlådor.

Ett krav är att fastighetsägare som direkt berörs också är positiva till åtgärden. Boenden får själva bekosta och tillverka blomlådorna efter tekniska kontorets ritning. Tillstånd lämnas endast för en säsong i taget.

Riktlinjer för blomlådor som farthinder

Följande förutsättningar/villkor gäller:

Gatan

 • Kumla kommun bedömer om gatan är lämplig för utställning av blomlådor.
 • Gatan där blomlådor ska ställas ut ska vara bostadsgata.
 • Blomlådor placeras inte på busslinjegator, gator med uppsamlings- eller genomfartskaraktär.
 • Lådorna ska placeras ut på markerad plats enligt Kumla kommuns anvisningar. Lådornas placering i förhållande till varandra beror bland annat på gatans bredd. Det krävs god sikt på varje sida av blomlådorna och placeringen ska vara minst 20 meter från korsning.
 • Lådorna får ställas ut efter samråd med Kumla kommun efter gatusopningen på våren och fram till 30 september.

Kontaktperson

 • En person blir kontaktperson och ansvarig för lådorna och tecknar en särskild överenskommelse med Kumla kommun om villkoren för utplaceringen av lådorna. Lådorna måste ställas ut i närheten av dennes fastighet. En ersättare ska finnas som kommunen kan kontakta om det uppstår problem med blomlådorna.
 • Kontaktpersonen ska informera de boende på gatan om att blomlådor kommer att placeras ut och anledningen till detta. Det är viktigt att de som bor i direkt anslutning till blomlådorna är positiva till placeringen, detta på grund av att blomlådorna ska stå ganska tätt vilket kan påverka infarten till någon fastighet.
 • De boende bekostar och tillverkar blomlådorna efter ritning som tillhandahålls av Kumla kommun. De boende monterar på de reflexer som man får från kommunen. Blomlådorna får därmed ett likartat utseende, reflexerna får plats och lådorna blir stora nog för att inte kunna flyttas.
 • Kontaktpersonen ansvarar för att det alltid finns jord och blommor i lådorna. Totalhöjden på blomlåda samt växter får vara max 80 cm och växterna får inte skymma reflexerna.
 • Kontaktpersonen ansvarar för att lådorna är i bra skick, att det ser snyggt och städat ut samt för gaturenhållningen där kommunen inte kommer åt. Kontaktpersonen har också ansvar för borttagning och vinterförvaring av lådorna när säsongen är över.
 • Det är viktigt att blomlådorna blir ett farthinder och inte ett hinder för trafiken. Fordon bör därför inte parkeras i anslutning till lådorna.
 • Lådorna får inte flyttas då detta kan innebära en trafikfara eller att gatan blir för smal. Kontaktpersonen ansvarar för att lådorna flyttas tillbaka till markerade platser om de har rubbats ur sitt läge.
 • Blir det klagomål eller om riktlinjerna inte följs dras tillståndet in. Om det blir nödvändigt tar Kumla kommun bort lådorna och fakturerar kontaktpersonen för detta.
 • Ny ansökan ska göras inför varje säsong. Beroende på hur det fungerar kan försöken fortsätta eller bli stoppade till kommande år. Kumla kommun tar inte ansvar för blomlådor som inte får placeras ut på gatan kommande år.

Viktigt!

Det finns risk för att lådorna blir en spännande lekplats för barn. Detta måste motverkas eftersom en bilist inte kan väja när lådan passeras om ett barn skulle göra något oväntat. Det är viktigt att inte invaggas i en falsk trygghet när lådorna är utplacerade.

Ritning på blomlåda