Trafikregler och säkerhet

Vilka regler gäller i trafiken och varför är det enkelriktat på vissa gator?

En skylt med hastighetsbegränsning 40 kilometer i timmen på en väg i ett bostadsområde.

De flesta trafikreglerna finns i trafikförordningen (1998:1276) och dessa regler gäller alla trafikanter i Sverige. Vägmärken används bara undantagsvis för att visa på reglerna i trafikförorningen.

Lokala trafikföreskrifter

Det finns också lokala trafikföreskrifter som bara gäller i Kumla. Det kan till exempel gälla parkeringsförbud inom ett område eller på en specifik gata. Det kan också gälla förbud att svänga eller köra i viss riktning, hastighetsbegränsning, tidsbegränsade villkor för parkering med mera.

Kommunen fattar beslut om lokala trafikföreskrifter inom tättbebyggt område, utanför tätbebyggt område fattar Länsstyrelsen beslut. Alla trafikföreskrifter som gäller i Kumla finns i den för landet gemensamma databasen Svensk trafikföreskriftsamling.

Ska du framföra en transport som som är större, det vill säga längre och bredare än vad som är tillåtet för aktuell kommunal vägsträcka (vad som är tillåtet anges i Svensk trafikföreskriftsamling), ska dispens sökas hos Kumla kommun.