Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Trafikregler och säkerhet

Vilka regler gäller i trafiken och varför är det enkelriktat på vissa gator?

Vägskylt som visar 40 km/tim

De flesta trafikreglerna finns i trafikförordningen (1998:1276) och dessa regler gäller alla trafikanter i Sverige. Vägmärken används bara undantagsvis för att visa på reglerna i trafikförorningen.

Lokala trafikföreskrifter

Det finns också lokala trafikföreskrifter som bara gäller i Kumla. Det kan till exempel gälla parkeringsförbud inom ett område eller på en specifik gata. Det kan också gälla förbud att svänga eller köra i viss riktning, hastighetsbegränsning, tidsbegränsade villkor för parkering med mera.

Kommunen fattar beslut om lokala trafikföreskrifter inom tättbebyggt område, utanför tätbebyggt område fattar Länsstyrelsen beslutar. Alla trafikföreskrifter som gäller i Kumla finns i den för landet gemensamma databasen Svensk trafikföreskriftsamling.

Ska du framföra en transport som som är större (längre och bredare) än vad som är tillåtet för aktuell kommnal vägsträcka (anges i Svensk trafikföreskriftsamling) ska dispens sökas hos Kumla kommun.